Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach: od
01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 20.00 do 8.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach: od
01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 20.00 do 8.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

Logo MRPiPSLogo PCK

Info POPZ

Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach – Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu, ul. Moniuszki 13 informuje, że rozpoczyna realizację na terenie miasta Bytomia zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.
Dystrybucja żywności rozpocznie się w dniu 5 listopada 2018 r. dla 5000 beneficjentów. Magazyn Żywności zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12a. Żywność będzie wydawana od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.30.

Tygodniowy harmonogram wydawania żywności dla mieszkańców obsługiwanych przez poszczególne Terenowe Punkty Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przedstawia się następująco:

PONIEDZIAŁEK
TPPŚ nr 1 - ul. Plac Akademicki 9
TPPŚ nr 2 - ul. Plac Akademicki 9
TPPŚ nr 4 - ul. Woźniaka 53
WTOREK
TPPŚ nr 3 - ul. Piłsudskiego 67 (dawna Królowej Jadwigi)
PROJEKT AS nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 14   
PROJEKT AS nr 2 ul. Piłsudskiego 67
ŚRODA
TPPŚ nr 5 - Szombierki (ul. Orzegowska 20A)
TPPŚ nr 7 - Stroszek (ul. Szymały 122B)
TPPŚ nr 8 - Miechowice (ul. Stolarzowicka 35)
CZWARTEK
TPPŚ nr 9 - Łagiewniki (ul. Armii Krajowej 54 B)
TPPŚ nr 10 - ul. Piłsudskiego 67 (dawna Strażacka)
PIĄTEK
TPPŚ nr 6 - ul. Huty Julia 10 (dawny Bobrek i Karb) 

W ramach Podprogramu 2018 Oddział Rejonowy PCK w Bytomiu (OPL) przewiduje objęcie pomocą żywnościową 5 tys. najbardziej potrzebujących osób oraz rodzin , którym w trakcie całego okresu dystrybucji zostaną bezpośrednio dostarczone 25000 szt. nieodpłatnych paczek żywnościowych.
W skład wydanej jednorazowo paczki wchodzą co najmniej trzy artykuły z różnych grup towarowych, a cały zestaw żywnościowy obejmuje 21 artykułów spożywczych (warzywnych, owocowych, skrobiowych, mlecznych, mięsnych oraz cukier i tłuszcze) zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby  w rodzinie.


Logo PCK żywnośćPomoc żywnościowa oraz działania w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2018 skierowana jest  dla  mieszkańców  miasta Bytom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niskich dochodów, których kryteria są określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej. Poziom dochodów określony  w tej ustawie nie powinien przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby  w rodzinie.

Zestaw Artykułów spożywczych na Podprogram 2018 obejmuje:

 • groszek  z marchewką 3,60 kg
 • fasola biała 3,60 kg
 • koncentrat pomidorowy 1,60 kg
 • buraczki wiórki 1,05 kg
 • powidła śliwkowe 1,80 kg
 • makaron jajeczny 4,50 kg
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,50 kg
 • ryż biały 3 kg
 • kasza gryczana 1,50 kg
 • herbatniki maślane 0,80 kg
 • mleko UHT 7 l
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,40 kg
 • szynka drobiowa  3 kg
 • szynka wieprzowa mielona 2,10 kg
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg
 • kabanosy wieprzowe 0,36 kg
 • filet z makreli  w oleju 1,70 kg
 • cukier biały 4 kg
 • miód nektarowy wielokwiatowy 0,40 kg
 • olej rzepakowy 4 l
 • gołąbki w sosie pomidorowym

Żywność dystrybuowana prze OPL/OPR w ramach realizacji PO PŻ wydawana jest nieodpłatnie. OPL/OPR wydające żywność nie mogą pobierać od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydawaną żywność ani uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz OPL/OPR. W umowach/wytycznych przekazanych OPR/OPL zawarte zostaną zapisy o nieodpłatnej dystrybucji przez OPL/OPR żywności w ramach PO PŻ oraz zobowiązujące OPR/OPL do niepobierania od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydawaną żywność ani uzależniania wydawania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz OPR/OPL.