Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Podstawa prawna naboru: art.3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 149 §3 oraz o art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2082).

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez sąd dla osób ubezwłasnowolnionych.

Podstawowe zadania opiekunów prawnych i kuratorów to:

 • sprawowanie pieczy nad majątkiem ubezwłasnowolnionego,
 • reprezentacja w wykonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • biegła znajomość języka polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niepozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
 • nieposzlakowana opinia.

Opieki lub kurateli nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono:

 • zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi  lub
 • obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
 • zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
 1. Opiekun prawny nie świadczy usług opiekuńczych.
 2. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i kontakt z otoczeniem zapewniają  opiekunki środowiskowe.
 3. Zgodnie z art. 162 §1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, sąd może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki, na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go z niej.

Wymagane dokumenty:

 1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego,
 2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze na opiekuna prawnego lub kuratora,
 3. oświadczenie o biegłej znajomość języka polskiego, pełnej zdolność do czynności prawnych, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej,
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 16, pok. 130, tel. 32 388 67 50 (w godzinach w poniedziałek od 8.00 do 16.30, od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.00, w piątek od 8.00 do 14.00).
Termin składania ofert do 31.10.2018 roku.