Logo MRPiPS„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018 r.

W dniu 7 lutego 2018 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018 r.
Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 1 lutego 2018 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej 25 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych 13 ofert.
Komisja zakwalifikowała do zarekomendowania Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 12 ofert podmiotów, które mogą realizować zadania publiczne korzystając z dotacji. Wśród pozytywnie ocenionych znalazło się sześć jednostek samorządu terytorialnego, pięć stowarzyszeń i jedna kościelna osoba prawna.
Oferta złożona przez naszą Gminę uzyskała akceptację Komisji Konkursowej, tym samym pozyskano dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł.
Realizacja projektu zakłada podjęcie działań mających na celu reintegrację społeczną i zawodową uczestników min. poprzez podniesienie kompetencji społecznych, udział w szkoleniach zawodowych oraz w pracach społecznie użytecznych. Realizacja zadań projektowych będzie się odbywać w okresie: kwiecień – grudzień 2018 r.

Logo MRPiPSLogo MOPR