Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

 

JAK UZYSKAĆ DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA?

W celu uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka konieczne jest złożenie wniosku.

WAŻNE! We wniosku musi być wpisany PESEL dziecka.
Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic; prawny lub faktyczny opiekun dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU?

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje osobom, które mają prawo do zasiłku rodzinnego.
Przysługuje on w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

WYSOKOŚĆ DODATKU

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł.

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK?

Dodatek wypłacany jest jednorazowo.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.


JAK UZYSKAĆ DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA?

W celu uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka konieczne jest złożenie wniosku.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DODATEK?

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje osobom, które mają prawo do zasiłku rodzinnego. Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic; prawny lub faktyczny opiekun dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Dodatek przysługuje przez okres nie dłuższy, niż:

 • 24 miesiące kalendarzowe;
 • 36 miesięcy kalendarzowych jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 • 72 miesiące kalendarzowe, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje, jeżeli uprawniony wnioskodawca:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawał w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • podjął lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalistycznym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

WYSOKOŚĆ DODATKU

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400 zł miesięcznie.

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK?

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznaje się na okres zasiłkowy (czyli od listopada do końca października), licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek lub do dnia przyznania urlopu wychowawczego lub do dnia w którym upływa 24, 36 lub 72 miesięczny okres jego pobierania. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 2. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

WAŻNE! Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 3a, w przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie: 1) niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i 2) prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.


JAK UZYSKAĆ DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA?

W celu uzyskania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka konieczne jest złożenie wniosku.

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU I KTO MOŻE OTRZYMAĆ DODATEK?

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice nie żyją.

WYSOKOŚĆ DODATKU

Wysokość dodatku to 193 zł miesięcznie na dziecko nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne (które posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności) 273 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 546 zł na wszystkie dzieci.

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK?

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przyznaje się na okres zasiłkowy (czyli od listopada do końca października), licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek. Ważne! Zasiłek jest przyznawany na krótszy okres, jeżeli dziecko na które został przyznany kończy 18 lat/21 lat i nie kontynuuje nauki. Wypłata dodatku rodzinnego zostaje wstrzymana w sytuacji, gdy wnioskodawca zgłosi nowe okoliczności lub zmiany w jego indywidualnej sytuacji rodzinnej (w tym również zmiana w wysokości dochodów), które wymagają powtórnego rozpatrzenia jego wniosku i ponownego wydania decyzji administracyjnej.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;
 2. odpis aktu zgonu, w przypadku śmierci któregoś z rodziców;
 3. odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o alimenty - w przypadku oddalenia powództwa przez Sąd.

JAK UZYSKAĆ DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ?

W celu uzyskania dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej konieczne jest złożenie wniosku.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DODATEK?

Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic; prawny lub faktyczny opiekun dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU?

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje, na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, osobie, która ma prawo do zasiłku rodzinnego, czyli do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

WYSOKOŚĆ DODATKU

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznaje się na okres zasiłkowy (czyli od listopada do końca października), licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek. Ważne! Dodatek jest przyznawany na krótszy okres, jeżeli dziecko na które został przyznany kończy 18 lat/21 lat i nie kontynuuje nauki.


JAK UZYSKAĆ DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO?

W celu uzyskania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego konieczne jest złożenie wniosku.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DODATEK?

Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic; prawny lub faktyczny opiekun dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka). O przyznanie dodatku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia.

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU?

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje, osobie, która ma prawo do zasiłku rodzinnego, czyli do ukończenia przez dziecko (także dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne):

 • 18 roku życia,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

WYSOKOŚĆ DODATKU

Wysokość dodatku to 100 zł na każde uprawnione dziecko.

Dodatek przyznawany jest raz w roku w zw. z rozpoczęciem roku szkolnego. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zaświadczenie ze szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, dzieci powyżej 16. roku życia.


JAK UZYSKAĆ DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (ZAMIESZKANIE)?

W celu uzyskania dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) konieczne jest złożenie wniosku.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscu nauki).

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DODATEK?

Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic; prawny lub faktyczny opiekun dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka). O przyznanie dodatku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia.

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU?

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje, osobie, która ma prawo do zasiłku rodzinnego, czyli do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

WYSOKOŚĆ DODATKU

Wysokość dodatku to 113 zł miesięcznie.

Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek) lub do miesiąca, w którym dziecko kończy edukacje w szkole.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. zaświadczenie ze szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;
 2. zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowania ucznia poza miejscem zamieszkania.

JAK UZYSKAĆ DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (DOJAZD)?

W celu uzyskania dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) konieczne jest złożenie wniosku.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z dojazdami do miejsca nauki).

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DODATEK?

Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic; prawny lub faktyczny opiekun dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka). O przyznanie dodatku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia.

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU?

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje, osobie, która ma prawo do zasiłku rodzinnego, czyli do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

WYSOKOŚĆ DODATKU

Wysokość dodatku to 69 zł miesięcznie. Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek) lub do miesiąca w którym dziecko kończy edukacje w szkole.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zaświadczenie ze szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.


JAK UZYSKAĆ DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO?

W celu uzyskania dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego konieczne jest złożenie wniosku.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DODATEK?

Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic; prawny lub faktyczny opiekun dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka). O przyznanie dodatku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia.

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU?

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje, osobie, która ma prawo do zasiłku rodzinnego, czyli do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

WYSOKOŚĆ DODATKU

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia lub 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

WAŻNE! Dodatek jest przyznawany na krótszy okres, jeżeli dziecko na które został przyznany kończy 18 lat i nie kontynuuje nauki.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, w przypadku dziecka, które nie uczęszcza do przedszkola ani szkoły lub zaświadczenie ze szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku dziecka powyżej 16. roku życia.

WAŻNE! Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 3a, w przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie: 1) niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i 2) prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przyznaje się na okres zasiłkowy (czyli do listopada do końca października), licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek lub do miesiąca w którym traci ważność orzeczenie o niepełnosprawności na podstawie którego przyznano świadczenie.