Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

 

Oświadczenie strony .pdf (189 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osoby niepełnosprawnej.

Wniosek .pdf (351 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (185 KB)

Prośba o przekazanie dofinansowania na konto .pdf (71 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (112 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (183 KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (238 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych / w komunikowaniu się / technicznych

Wniosek .pdf (291 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (234 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (114 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (180 KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (238 KB)

Zaświadczenie lekarskie .pdf (235 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek .pdf (272 KB)

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny .pdf (50KB)

Oświadczenie opiekuna .pdf (113 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (181 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (114 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (183 KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (238 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

Wniosek .pdf (345 KB)

Zaświadczenie lekarskie .pdf (169 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (182 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (180 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (112 KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (238 KB)

Prośba o przekazanie dofinansowania na konto .pdf (76 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Wniosek .pdf (373 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (619 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek .pdf (384 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (238 KB)


Moduł I

Obszar A1

Obszar A2

Obszar B1

Obszar B2

Obszar C2

Obszar C3

Obszar C4

Obszar D

Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym


I. Formularze na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego .pdf (389KB)

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych .pdf (118KB)

Oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym .pdf (79KB)

Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym .pdf (77KB)

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania .pdf (85KB)

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną .pdf (129KB)

Oświadczenie o przelaniu kwoty świadczenia na konto osobiste .pdf (196KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (80KB)

Oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych .pdf (93KB)

Oświadczenie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne .pdf (79KB)

II. Formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego .pdf (543KB)

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych .pdf (118KB)

Oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym .pdf (79KB)

Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym .pdf (77KB)

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania .pdf (85KB)

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną .pdf (129KB)

Oświadczenie o przelaniu kwoty świadczenia na konto osobiste .pdf (196KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (80KB)

Oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych .pdf (93KB)

Oświadczenie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne .pdf (79KB)


I. Formularze na stary okres świadczeniowy, kończący się 30 września 2017 r.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego .pdf (575KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny .pdf (385KB)

Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów .pdf (83KB)

Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów .pdf (224KB)

Oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych .pdf (93KB)

Oświadczenie o składkach zdrowotnych .pdf (79KB)

Oświadczenie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne .pdf (79KB)

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu .pdf (118KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (140KB)

II. Formularze na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego .pdf (730KB)

Oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych .pdf (93KB)

Oświadczenie o składkach zdrowotnych .pdf (79KB)

Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych .pdf (158KB)

Oświadczenie o przelaniu kwoty świadczenia na konto osobiste .pdf (196KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (140KB)

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu .pdf (118KB)

Oświadczenie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne .pdf (79KB)

Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów .pdf (83KB)