Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:


Jak uzyskać zasiłek rodzinny?

W celu uzyskania zasiłku rodzinnego konieczne jest złożenie wniosku.

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują rodzinom jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674,00 zł lub 764,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. W okresie zasiłkowym 2018/2019 tj. od 1.11.2018 r. do 31.10.2019 r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy czyli za rok 2017. Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny (orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego) lub faktyczny opiekun dziecka (odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka). O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się (tj. pełnoletnia osoba niepozostająca na utrzymaniu rodziców, w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony), ucząca się  w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24. roku życia.

Od czego zależy przyznanie zasiłku rodzinnego?

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18. roku życia,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia,
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w pieczy zastępczej,
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 1. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zasiłku rodzinnego od 1.11.2018 r.

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Co powoduje wstrzymanie wypłaty zasiłku rodzinnego?

Wypłata zasiłku rodzinnego zostaje wstrzymana w sytuacji zgłoszenia przez wnioskodawcę nowych okoliczności lub zmiany jego sytuacji rodzinnej (np.: zmiana zatrudnienia, podjęcie dodatkowego zatrudnienia itp.), które wymagają powtórnego rozpatrzenia jego wniosku i ponownego wydania decyzji administracyjnej.

I. Wymagane dokumenty dotyczące wnioskodawcy

 1. Potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania – dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu pracownika. W przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej – karta pobytu.
 2. Uprawnieni wnioskodawcy:
 • rodzic – brak dokumentu,
 • opiekun prawny – zaświadczenie z sądu o ustanowieniu opieki prawnej wraz z datą złożenia przyrzeczenia,
 • opiekun faktyczny – postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka,
 • osoba ucząca się – akty zgonu rodzica(-ów) lub/i wyrok sądu orzekający alimenty od rodzica(-ów).
 1. Stan cywilny
 • kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu,
 • separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację,
 • rozwiedziony(-a) – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
 • wdowa/wdowiec – akt zgonu małżonka(-i),
 • w przypadku zaginięcia współmałżonka – aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka(-i).
 1. Dochód
 • oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • działalność gospodarcza (dodatkowo): oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • gospodarstwo rolne (dodatkowo): zaświadczenie właściwego organu gminy albo oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub nakaz płatniczy za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy.
 1. Inne dane
 1. alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:
 • wyrok sądu lub ugoda sądowa zobowiązująca członka rodziny do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, w przypadku egzekucji świadczeń przez komornika – zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych świadczeń w roku bazowym,
 1. dochód utracony (oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników):
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, PIT-11),
 1. dochód uzyskany (oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników):
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzający okres zasiłkowy (np. umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, PIT-11),
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzający okres zasiłkowy (np. zaświadczenie z zakładu pracy),
 1. opłata ponoszona za pobyt członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie:
 • zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy),
 1. alimenty:
 • kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone, oraz zaświadczenie komornika lub właściwego sądu o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 1. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

II. Wymagane dokumenty dotyczące dziecka, na które wnioskodawca ubiega się o świadczenie:

 • zupełny akt urodzenia, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany.

W przypadku dziecka od 16 roku życia realizującego obowiązek szkolny:

 • zaświadczenie ze szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej.

Jeśli dziecko ukończyło 18 lat w roku, z którego wyliczane są dochody rodziny (oraz starsze dzieci):

 • oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.