Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że od 18 listopada 2019 roku do 4 grudnia 2019 roku można składać dowody potwierdzające poniesione przez wnioskodawcę wydatki w ramach przyznanego stypendium szkolnego (faktury, rachunki). Dokumenty winny być wystawione na wnioskodawcę – rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia. Dowody poniesionych wydatków będą przyjmowane w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów przy ul. Łużyckiej 12 w następujących godzinach:
 
Poniedziałek 8.00 – 16.30
Wtorek 8.00 – 15.00
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00  - 13.30
 
Katalog wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym stanowiących podstawę refundacji  poniesionych wydatków znajduje się na stronie w zakładce Stypendia i zasiłki szkolne.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.


Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach:
od 01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 19.00 do 7.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:
od 01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 19.00 do 7.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

logo MOPRProgram Bytomska Karta Seniora w ostatnim czasie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zwiększa się również liczba podmiotów uczestniczących w realizacji Programu Bytomska Karta Seniora

Do grona Partnerów Programu Bytomska Karta Seniora dołączyły kolejne podmioty (instytucje publiczne oraz prywatni przedsiębiorcy), które mają na celu wspieranie  Bytomskich Seniorów w ich aktywizacji. Są nimi:

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu przy ul. Parkowej 1, który zaprasza Bytomskich Seniorów do korzystania z pływalni i siłowni. OSiR w Bytomiu oferuje rabaty w wysokości:
 • 75 % na wejście na basen – cena dla posiadaczy Bytomskiej Karty Seniora: 2,00 zł,
 • 71 % na wejście na siłownię – cena dla posiadaczy Bytomskiej Karty Seniora: 2,00 zł.
 1. FIRMA USŁUGOWA „JAKUB” KATARZYNA ŚWIRYDOWICZ w Bytomiu, która w ramach swoich usług zaprasza do restauracji Spiżarnia u Jakuba mieszczącej się przy ul. Rycerskiej 2 w Bytomiu, w której na Seniorów czeka następująca oferta:
 • Kawa lub herbata oraz ciastko w cenie 5,00 zł; Możliwe kawy do wyboru: kawa parzona czarna, kawa parzona biała, kawa rozpuszczalna czarna, kawa rozpuszczalna biała, kawa z ekspresu czarna, kawa z ekspresu biała, Capucino, kawa Latte; Możliwe  herbaty do wyboru: herbata czarna, herbata czarna ze świeżą cytryną; Ciastko – zgonie z ofertą dnia;
 • Obiad dwudaniowy: zupa, drugie danie mięsne lub bezmięsne w zależności od jadłospisu w cenie 13,50 zł. Jadłospis będzie ustalany na 7 dni tygodnia – dostępny w Restauracji lub na stronie Restauracji: www.spizarniaujakuba.pl;
 • Imprezy taneczne w każdy czwartek „FAJFY dla Seniorów” w cenie 10,00 zł od osoby; W ramach powyższej ceny każdy Senior otrzymuje kawę lub herbatę oraz ciastko wg. zasad jak wyżej. Impreza trwa od godziny 17:00 do 21:30. Zapisy i rezerwacje przyjmowane będą w Restauracji. Przy składaniu rezerwacji płatność następuje z góry;
 • Przyjęcia okolicznościowe w cenie specjalnej tylko dla Seniorów. Menu dostępne w Restauracji.
 1. ACS SŁUCHMED” Sp. o.o.  z siedzibą w Lublinie przy ul. Orlej 5 20-022 zaprasza do Salonu akustyki słuchu w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 1 (wejście od ul. Piekarskiej). W ramach swoich usług salon oferuje bezpłatne badania słuchu (audiometria tonalna,  audiometria mowy).
 2. SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA lek. stomatolog Barbara Skoumal – specjalista stomatologii ogólnej w Bytomiu przy ul. Gliwickiej 8/1. Gabinet zaprasza osoby powyżej 60 roku życia zamieszkujące na terenie miasta Bytomia do korzystania z usług stomatologicznych z 25 % rabatu na wszystkie usługi.  

Pełny wykaz zniżek zaproponowanych przez wszystkich Partnerów uczestniczących w realizacji Programu Bytomska Karta Seniora dostępny jest w zakładce Bytomska Karta Seniora – Zniżki oferowane przez partnerów.

Zapraszamy adresatów Programu Bytomska Karta Seniora (tj. osoby powyżej 60 roku życia zamieszkujące na terenie miasta Bytomia) do składania wniosków w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju nr 14 (parter).