Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Logo Rodzina 500 plus

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest odpowiednio:

 • matka,
 • ojciec,
 • opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) albo
 • opiekun prawny dziecka.

KWOTA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

KIEDY OBOWIĄZUJE KRYTERIUM DOCHODOWE?

Świadczenie wychowawcze na drugie i następne dziecko/dzieci przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Wsparcie na pierwsze dziecko (czyli najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia) rodzice otrzymają, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł. Natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tzn. dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej (rodzina zastępcza, pogotowie rodzinne, rodzinny dom dziecka, dom dziecka),
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 • osobie samotnie wychowującej dziecko (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
 1. drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

WPŁYW ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA UPRAWNIENIA DO INNYCH ŚWIADCZEŃ

Świadczenie wychowawcze nie będzie uwzględnianie w dochodzie rodziny przy ustalaniu prawa do innych form wsparcia, m.in.: świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej czy stypendiów szkolnych. Uzyskanie świadczenia wychowawczego nie będzie miało zatem wpływu na uprawnienia do wymienionych form pomocy.

DOKUMENTY WYMAGANE OD WSZYSTKICH WNIOSKODAWCÓW

Składając wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego należy posiadać:

 1. dokument tożsamości ze zdjęciem - do wglądu pracownika przyjmującego wniosek w celu potwierdzenia tożsamości;
 2. dokumenty potwierdzające status wnioskodawcy, zależnie od sytuacji:
 • opiekun prawny dziecka - kserokopia orzeczenia sądu ustanawiającego opiekuna prawnego,
 • opiekun faktyczny - zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka,
 • osoba będąca w separacji - kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego separację,
 • osoba rozwiedziona - kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód.

WAŻNE! Oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.

DOKUMENTY WYMAGANE W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE RÓWNIEŻ NA PIERWSZE DZIECKO (weryfikacja kryterium dochodowego)

Rokiem Rokiem kalendarzowy branym pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego:
-    na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. jest rok 2016.
-    na okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. będzie rok 2017.

Dzięki informatyzacji część danych niezbędnych do ustalenia sytuacji rodziny wnioskodawcy organy przyznające świadczenie wychowawcze będą pozyskiwać/weryfikować samodzielnie.
Zatem wnioskodawca nie musi dostarczać dokumentów potwierdzających:

 • informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny, np. aktów urodzenia dzieci;
 • informacji o wysokości uzyskanych dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, np. zaświadczeń z US;
 • informacji o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne, np. Zaświadczeń z ZUS;
 • orzeczenia o niepełnosprawności;
 • informacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

Wnioskodawcy starający się o świadczenie wychowawcze również na pierwsze dziecko będą natomiast obowiązani składać następujące dokumenty dodatkowe, właściwie do sytuacji członków rodziny:

 1. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny:
 • oświadczenie członka rodziny o dochodach nieopodatkowanych, w przypadku jeśli taki dochód był uzyskiwany - załącznik nr 1 do wniosku,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych - załącznik nr 3 do wniosku,
 • umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 • utrata dochodu - dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, kserokopia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2016: np. PIT - 11, 40a) -
  Ilekroć w ustawie jest mowa o dochodzie utraconym oznacza to utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych  w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznych rolników, utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.))
 • uzyskanie dochodu - dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (np. umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopię informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2016: np. PIT - 11, 40a),
  Ilekroć w ustawie jest mowa o dochodzie uzyskanym oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem  jej wykonanie po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym)

Przepisy wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

 1. dokumenty wymagane od osób uprawnionych do alimentów lub zobowiązanych do alimentacji na rzecz innych osób:
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
 1. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego m. in.:
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach
 • w przypadku cudzoziemców – kartę pobytu

oraz inne wskazane przez pracownika po ustaleniu sytuacji osoby ubiegającej się o świadczenie.

WAŻNE! Świadczenie wychowawcze wypłacane jest zgodnie z harmonogramem wypłat zawartym w decyzji, przy czym pierwsza wypłata nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym doręczeniu decyzji.