Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

LOGO EFS

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu wraz z partnerem - Fundacją „Inicjatywa” z Bytomia realizuje projekt „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.11.2015 r. – 31.12.2017 r.

Projekt jest skierowany do 582 (w tym min. 65% kobiet i min. 10% osób niepełnosprawnych) mieszkańców/-nek Bytomia dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Celem głównym projektu „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia grupy docelowej poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych. Projekt będzie wdrażany m.in. przez realizację pracy socjalnej, aktywnej integracji, działań środowiskowych, remont lokali na mieszkania dla usamodzielnianych wychowanek i wychowanków opuszczających różne, przystosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji projektu oraz wypłatę, ustawowo przysługujących, świadczeń (tj. zasiłków okresowych, celowych) dla uczestników/-czek, stanowiących wkład własny.

Całkowita wartość projektu: 8 195 845,00 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE: 6 966 468 ,25 PLN (85%)
Wkład własny: 1 229 376,75 PLN (15%)

Planowane efekty projektu „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej”:

  1. Wskaźniki rezultatu:
  • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 59;
  • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 59;
  • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu – 59.
  1. Wskaźnik efektywności społeczno zatrudnieniowej – 45%, w tym wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 10%.