Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Klub Integracji Społecznej (KIS)  jest jednostką, która zapewnia swoim uczestnikom szeroko pojętą reintegrację społeczną i zawodową. Jej działania mają na celu pomoc uczestnikom i ich rodzinom w odbudowaniu lub nabyciu umiejętności niezbędnych do pełnienia prawidłowych ról rodzinnych i zawodowych. KIS działa na rzecz osób o podobnej sytuacji życiowej. Może być powołany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową.

Podstawa prawna: Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Centrum Integracji Społecznej (CIS)  jest jednostką organizacyjną realizującą zadania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jej założycielem może być jednostka samorządu terytorialnego lub organizacja pozarządowa. Działania w ramach CIS obejmują m.in. zajęcia umożliwiające nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnego uczestnictwa życiu społecznym. Przy czym nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych stanowi istotną część programu reintegracji, którym zostaje objęta osoba uczestnicząca w CIS.

Podstawa prawna: Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Spółdzielnia socjalna to przedsiębiorstwo społeczne, które prowadzi swoją działalność w oparciu o osobistą pracę jego członków. Podobnie jak charakteryzowany powyżej KIS i CIS, spółdzielnia socjalna działa również na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej, aby  wzmocnić ich umiejętności umożliwiające reintegrację społeczną i zawodową. Działalność gospodarcza jest więc połączona z integracją społeczną i zawodową członków. Spółdzielnię socjalną mogą założyć zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne, należące do jednej z poniższych grup.:

  • osoby bezrobotne,
  • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
  • uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
  • chorzy psychicznie,
  • zwalniani z zakładów karnych,
  • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
  • osoby niepełnosprawne
  • inne osoby, o ile o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli.

Spółdzielnię socjalną może założyć co najmniej pięć osób spełniających wymienione wyżej warunki, nie więcej jednak niż pięćdziesiąt.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych