Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Bytomiu (MOPR) od kilku lat realizuje działania z zakresu ekonomii społecznej, tym samym wpisując się w założenia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Bytomia na lata 2006 – 2020. W dokumencie tym wskazano ekonomię społeczną jako jeden z kierunków wsparcia lokalnego rynku pracy.

Ekonomia społeczna jest zagadnieniem bardzo szerokim i trudnym do zdefiniowania. Można jednak przyjąć, że przez termin ten rozumiemy ogół działań wspierających aktywność i przedsiębiorczość wśród osób doświadczających trudności, w tym wykluczonych na rynku pracy. Podmioty realizujące ekonomię społeczną, oprócz celu gospodarczego lub przedsiębiorczego, wyznaczają sobie również niezwykle istotne cele społeczne. W Bytomiu, takie działania podejmują organizacje pozarządowe, a wśród jednostek samorządu terytorialnego – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 

MOPR prowadzi działania reintegracji społeczno-zawodowej w zakresie ekonomii społecznej − samodzielnie za pośrednictwem działającego w jego strukturze Klubu Integracji Społecznej (KIS) lub podejmując współpracę w ramach takich form jak: centrum integracji społecznej czy spółdzielnia socjalna.

KIS działa w strukturze MOPR od 2009 r. Od tego roku pełni również istotną rolę w realizacji Systemowego Projektu Aktywizacji – SPA w Bytomiu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz od 2010 r.
w realizacji Programu Aktywnych Form Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu współfinansowanego ze środków Ministra Pracy i Polityki społecznej. Jego celem jest minimalizowanie wśród bytomian skutków bezrobocia, promowanie aktywności i przedsiębiorczości. Rokrocznie w zajęciach grupowych i w indywidualnym poradnictwie uczestniczy kilkaset osób. Wśród nich są osoby dotknięte takimi problemami jak np.: alkoholizm, bezdomność czy (najliczniejsze) długotrwałe bezrobocie. KIS pomaga swoim członkom przezwyciężać bariery skutkujące szeroko rozumianą izolacją. Działania terapeutyczne i edukacyjne dają umiejętności niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym każdego człowieka, przygotowując go jednocześnie do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia i pełnienia ról zawodowych. KIS uczy jak przezwyciężyć strach przed tym co nowe, jak zmotywować się do podjęcia aktywności i jak wyznaczać własne cele. Podczas zajęć uczestnicy zyskują wiedzę o: metodach poszukiwania pracy, właściwym zachowaniu podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, redagowaniu dokumentów aplikacyjnych dających szansę na znalezienie pracy. Osoby, które korzystają z pomocy MOPR w Klubie Integracji Społecznej rozpoczynają swoją drogę zmian od diagnozy potrzeb i predyspozycji. Specjaliści określają ich potencjał i wspólnie z uczestnikami wyznaczają kierunek rozwoju. Wszystko to odbywa się w atmosferze życzliwości i zrozumienia. Wspólnie, specjaliści i uczestnicy, stawiają krok na drodze do rozwiązania problemów uczestników, w tym w znalezieniu pracy.

Spotkania indywidualne i grupowe realizowane przez instruktorów reintegracji zawodowej, terapeutów, pracownika socjalnego, prawnika oraz instytucje wspierające działania KIS takie jak: urząd pracy, policja czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna dają więc impuls do zmiany sytuacji, wszystkim tym, którzy tego naprawdę oczekują. 

Działania Klubu Integracji Społecznej to nie tylko zajęcia teoretyczne. Jeśli jest  wskazanie instruktorów reintegracji zawodowej, to uczestnicy KIS  − dzięki środkom unijnym − mogą zostać skierowani na szkolenia podnoszące umiejętności zawodowe. Inną bardzo ważną formą oddziaływania dającą praktyczną wiedzę, umiejętności zawodowe i cenne doświadczenie osobom wchodzącym lub powracającym na rynek pracy, są realizowane w KIS prace społecznie użyteczne. Uczestnicy ich, a więc osoby posiadające status osoby bezrobotnej, wykonują różnego typu prace, otrzymując za to świadczenie pieniężne. Stosunkowo niewielka liczba godzin – nie więcej niż dziesięć tygodniowo – pozwala na stopniowe przygotowanie się osób bezrobotnych do wejścia na otwarty rynek pracy. Od 2008 r., (kiedy w Bytomiu zapoczątkowano prace społecznie użyteczne) do dziś zapewniono 1024 miejsca wykonywania tych prac.

Innym działaniem z zakresu ekonomii społecznej jest podjęcie współpracy z sektorem pozarządowym w celu utworzenia w Bytomiu pierwszego centrum integracji społecznej (CIS), a także wsparcie Bytomskiej Spółdzielni Socjalnej (BSS) w jej inicjatywie. BSS jako beneficjent projektu współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich poszukiwała partnera do realizacji działań promujących ekonomię społeczną oraz wiedzę na ten temat w sektorze publicznym i w biznesie. W związku z tym MOPR zdecydował się reprezentować stronę samorządową, aby umożliwić BSS skuteczną realizację projektu. Wartym odnotowania jest fakt, że ze względu na trudność i wieloaspektowość tematu jakim jest ekonomia społeczna MOPR stale poszerza wiedzę swoich pracowników w tym zakresie, starając się jak najlepiej wdrażać zasady ekonomii społecznej z wyraźnym nastawieniem na użyteczność społeczną podejmowanych działań i sprostanie potrzebom mieszkańców miasta.