Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Logotypy FEAD

Aktualizacja: 12-01-2017

Śląski Oddział Okręgowy – Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2016 organizuje działania towarzyszące w formie warsztatów.  

Tematyka:

 • warsztaty dietetyczne: "Prawidłowe i racjonalne żywienie", "Nie marnuj jedzenia i wartości odżywczych",
 • warsztaty edukacji ekonomicznej: "Domowe finanse-żywność",
 • warsztaty kulinarne: "Kulinarnie mocni".

Warsztaty odbywają się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Żeromskiego 26,  w godzinach od 14.00 do 15.30 w terminach:
3.11.2016, 10.11.2016, 15.11.2016, 17.11.2016, 29.11.2016, 8.12.2016, 15.12.2016, 3.01.2017, 10.01.2017, 31.01.2017, 9.02.2017, 16.02.2017, 23.02.2017, 2.03.2017, 16.03.2017, 23.03.2017, 28.03.2017, 6.04.2017, 11.04.2017, 20.04.2017, 27.04.2017.

Wydawanie żywnościw w/w. dniach będzie realizowane w godzinach 8.00-12.30.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie bierze udział w kolejnej edycji pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących: Podprogram 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujący – zwany dalej FEAD.
PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa).
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Realizacja Programu na terenie Bytomia odbywa się przy współpracy ze Śląskim Oddziałem Okręgowym PCK Katowice – Oddział Rejonowy PCK Bytom. Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej.
Spośród mieszkańców Bytomia do uzyskania pomocy skierowano 6500 osób, które spełniają warunki do jej przyznania. Żywność wydawana jest w magazynie żywności znajdującym się w Bytomiu przy ulicy Łużyckiej 12a (przy Szkole Podstawowej nr 51) w godzinach od 8.00 do 13.30.

Harmonogram wydawania żywności:

 • poniedziałki – osoby kierowane przez pracowników socjalnych Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej nr 1 i 2.
 • wtorki – osoby kierowane przez pracowników socjalnych Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej nr  3, 4 i 5
 • środy – osoby kierowane przez pracowników socjalnych Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej nr 6, 7 i 8
 • czwartki – osoby kierowane przez pracowników socjalnych Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej nr 9 i 10
 • piątki – osoby kierowane przez pracowników socjalnych Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej nr 11.