Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie i trudne do zdefiniowania. Nie ma jednoznacznej definicji. Można jednak wskazać, iż ekonomię społeczną tworzy ogół podmiotów działających na rzecz wspierania aktywności i przedsiębiorczości wśród osób doświadczających trudności, w tym wykluczonych na rynku pracy. Tam gdzie podmioty ekonomii działają w ,,sferze gospodarczej”, oprócz celów ekonomicznych istnieje silne nastawienie na realizację celów społecznych. Prymat człowieka nad pieniądzem.

Proces reintegracji społeczno-zawodowej jest prowadzony m.in. w oparciu w oparciu o:

  • kluby integracji społecznej,
  • centra integracji społecznej,
  • spółdzielnie socjalne.

W sferze szeroko rozumianej ekonomii społecznej działają liczne podmioty takie, jak: stowarzyszenia, fundacje, spółki non profit, Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) i inne.