Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że od 18 listopada 2019 roku do 4 grudnia 2019 roku można składać dowody potwierdzające poniesione przez wnioskodawcę wydatki w ramach przyznanego stypendium szkolnego (faktury, rachunki). Dokumenty winny być wystawione na wnioskodawcę – rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia. Dowody poniesionych wydatków będą przyjmowane w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów przy ul. Łużyckiej 12 w następujących godzinach:
 
Poniedziałek 8.00 – 16.30
Wtorek 8.00 – 15.00
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00  - 13.30
 
Katalog wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym stanowiących podstawę refundacji  poniesionych wydatków znajduje się na stronie w zakładce Stypendia i zasiłki szkolne.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.


Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach:
od 01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 19.00 do 7.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:
od 01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 19.00 do 7.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

Logo MOPRDzień Kobiet

Z okazji „Dnia Kobiet” 10 marca br. w Dziennym Domu Pomocy Nr 1 odbył się recital Iroxsany, znanej śląskiej wokalistki, byłej solistki Zespołu Estradowego ANTRACYTY z Chorzowa. Tytuł jej największego przeboju "Uwierzyć w siebie" stanowi życiowe motto artystki. Podczas występu nie zabrakło znanych piosenek tej utalentowanej wokalistki, takich jak: Matka, Uwierzyć w siebie, City Silesia, Muzyka i Wy. Dopełnieniem muzycznego popołudnia były życzenia oraz  muzyczne dedykacje od męskiego grona widowni.

 


Poranek muzyczno-poetycki w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu

motto: „Każda dobra poezja jest spontanicznym wybuchem głębokich uczuć” - William Wordsworth

Na dzień 11 marca br. podopieczni Dziennego Domu Pomocy Nr 1 zostali zaproszeni do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu na Poranek muzyczno-poetycki Pani Kazimiery Maźniak. Pani Maźniak zaprezentowała wiersze z pierwszego autorskiego tomiku pod tytułem „Nim umrze miłość”, dedykowane zmarłej mamie i babci, które odegrały w życiu poetki najważniejszą rolę. Pani Kazimiera to artystka wielkiego serca i wrażliwości. Poezja Pani Kazimiery jest pełna wrażliwości, pozytywnych uczuć, wiary w lepsze życie. W swoich wierszach porusza sprawę niesprawiedliwości ludzkiej, mówi o codziennych zmaganiach z losem, to krzyk w kierunku wszystkich problemów tego świata, a zarazem apel, by świat stał się szczęśliwy. Słowo pisane i muzyka w tle to bardzo ważne i jakże różne formy wyrazu artystycznego - podczas poranku omówione zostały związki słowa i muzyki na podstawie wybranych wierszy i utworów.


Konkurs Wielkanocny

Na zaproszenie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w dniu 16 marca br. podopieczni Dziennego Domu Nr 1wzięli udział w II Finale Bytomskiego Konkursu Wielkanocnego pod Patronatem Prezydenta Bytomia organizowanego przez DPS dla Dorosłych.
W ramach ww. konkursu w DDP Nr 1 przygotowano prace indywidualne i pracę zbiorową. Prace zostały ocenione przez jury powołane przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu. W kategorii kartka wielkanocna nasza podopieczna, Pani Urszula, zdobyła I miejsce. Laureatce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Występ Grupy Teatralnej „TREMA” w Dziennym Domu Pomocy nr 4

W dniu 19 marca br. dla seniorów objętych wsparciem Dziennego Domu Pomocy Nr 4 i Dziennego Domu Pomocy Nr 5 zorganizowano spotkanie z udziałem grupy teatralnej „TREMA” z Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Artyści zaprezentowali spektakl "Ja tutaj tylko na chwilę". Odgrywane przez aktorów sceny były pełne świetnego humoru i żartów. Spotkanie upłynęło w miłej i przyjemnej atmosferze.


Jesteśmy współautorami nietypowych rozmiarów ozdoby wielkanocnej …

Od 16 marca br. podopieczni Dziennego Domu Pomocy Nr 1 włączyli się do miejskiego konkursu organizowanego przez Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu oraz Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną. Wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bytomiu im. W. Broniewskiego przygotowano olbrzymiego koguta z materiałów ekologicznych. Rozstrzygnięcie konkursu już wkrótce.


… i razem z uczniami powitaliśmy wiosnę!

W dniu 20 marca br. w Dziennym Domu Pomocy Nr 2 gościli uczniowie klas I i III Szkoły Podstawowej Nr 5, którzy pod okiem nauczycielek przygotowali montaż słowno - muzyczny związany z pierwszym dniem wiosny. Uczniowie klas III pięknie recytowali wiersze o tematyce wiosennej, a młodsi uczniowie klas I uzupełnili występ radosnymi piosenkami o wiośnie oraz grą na skrzypcach.


Nie zapominamy o zdrowiu i bezpieczeństwie seniorów …

W Dziennym Domu Pomocy Nr 3 odbyło się spotkanie seniorów w ramach projektu „Aktywny senior 60+”, którego gośćmi byli policjanci z IV Komisariatu Policji.
W czasie spotkania seniorzy mieli okazję dowiedzieć się, na co zwracać uwagę, by ustrzec się przed oszustami i nie zostać poszkodowanym w wyniku kradzieży.
Również w marcu w Dziennym Domu Pomocy Nr 2 zorganizowana została prelekcja, którą przeprowadziła położna, Pani Maria Roczek, z Bytomskiego Centrum Medycznego Jedynka. Prelekcja dotyczyła m.in.: profilaktyki chorób (cukrzycy, zaćmy, jaskry). Poruszone zostały również bardzo ważne zagadnienia dotyczące dolegliwości związanych z wiekiem podeszłym. Pani Maria Roczek dostarczyła wielu cennych i wyczerpujących informacji, także tych, które dotyczą pielęgnacji skóry dojrzałej.

GALERIA ZDJĘĆ:

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9