Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach:
od 01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 19.00 do 7.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:
od 01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 19.00 do 7.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

Logo MOPRBlisko dwa tysiące osób złożyło już wniosek o wydanie Bytomskiej Karty Seniora (przypominamy, że Program Bytomska Karta Seniora skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia zamieszkałych ma terenie miasta Bytomia i realizowany jest od sierpnia 2013 r.). W ostatnim czasie zwiększyła się również liczba podmiotów, które przystąpiły do realizacji Programu: aktualnie 23 podmioty uczestniczą w realizacji Programu Bytomska Karta Seniora. Do grona instytucji i przedsiębiorców, którzy oferują Bytomskim Seniorom ulgi/rabaty i zniżki dołączyły:

 • NZOZ Centralne Laboratorium Sp. z o.o. przy ul. Piłsudskiego 84, 41-902 Bytom (http://www.laboratoriumbytom.pl, czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 16.00, telefon: (32) 281-16-17), które zadeklarowało 5% rabatu na badania laboratoryjne realizowane w siedzibie NZOZ Centralne Laboratorium Sp. z o.o. przy ul. ul. Piłsudskiego 84, 41-902 Bytom,
 • RB „ROWEREK” Roman Badudra przy ul. Witczaka 12, 41-902 Bytom (godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 10.00-18.00, w sobotę: 9.00-15.00; tel./fax (32) 282-35-25) oferujący zniżki w specjalistycznym sklepie i serwisie rowerowym: 5% rabatu na zakupy, 20% rabatu na usługi
 • RENOMMÉ Maciej Gicz, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 41-902 Bytom w Centrum Handlowym AGORA oferujący: - 20% rabatu na wszystkie usługi w Salonie Fryzjerskim RENOMMÉ w CH Agora na poziomie -1; godziny otwarcia: od poniedziałku do soboty: 9:00 - 21:00; w niedzielę: 10:00 - 20:00; tel.: (32) 396 25 96, http://renomme.bytom.pl; - 20% rabatu na cały asortyment w kwiaciarni „Bukieciarnia RENOMMÉ” w CH Agora na poziomie -1; godziny otwarcia: od poniedziałku do soboty: 9.00 – 21.00; w niedzielę: 10.00 – 20.00; tel.: (32) 396 25 97, http://www.bukieciarnia.bytom.pl; - 20% rabatu na wszystkie usługi w myjni samochodowej (parking strzeżony CH Agora na poziomie 0 przy wyjeździe z parkingu) - informacje dotyczące myjni samochodowej udzielane są telefonicznie pod numerem: (32) 396 25 16 w godzinach od 8.30 do 18.30.

Pełny wykaz zniżek dostępny jest w zakładce Bytomska Karta Seniora – Zniżki oferowane przez partnerów.
Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem karty zapraszamy do składania wniosków w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju nr 14 (parter).