Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:Komunikacja Miejska KZK GOP

Do przejazdów bezpłatnych uprawnione są:

 1. Osoby niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola, szkoły albo do ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument - na podstawie legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) lub legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) lub w przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.
 2. Dzieci i młodzież niepełnosprawne (do 18. roku życia), w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument, na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
 • legitymacji osoby niepełnosprawnej właściwy organ bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia wystawionej przez właściwy organ,
 • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (do czasu wydania legitymacji).

W przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.

Ulgowe przejazdy PKP i PKS

Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna (do ukończenia 24 lat) oraz studenci niepełnosprawni do ukończenia 26 roku oraz jedno z rodziców lub opiekun dzieci  i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością uprawnienie są do ulgi 78%.
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd tam i z powrotem z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny.
Dokumenty które należy okazać

 1. dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
 • legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
 • legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
 • legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt 2;
 1. dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
 • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
 • wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002r. Nr 175, poz.1440 z późn. zm.)


 1. Świadczenia opiekuńcze:
 1. zasiłek pielęgnacyjny,
 2. specjalny zasiłek opiekuńczy,
 3. świadczenie pielęgnacyjne.

Ad. a) Zasiłek pielęgnacyjny

przysługuje

 1. dziecku do lat 16-tu, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.

Ad. b) Specjalny zasiłek opiekuńczy

przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Ad. c) Świadczenie pielęgnacyjne

z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności;
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1300 zł miesięcznie.

 1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w/wym osobom, do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 89 zł  na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 3. 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 1. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje w wysokości 185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci.
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

 1. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

 1. 80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 100,00 zł  na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 1. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 105 zł miesięcznie na dziecko albo
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 63 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku  ( wrzesień-czerwiec).
(opracowano na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz.U  tekst jednolity z 2015 r., poz. 114 ze zm.)

Informacje i wnioski – Dział Świadczeń Rodzinnych MOPR w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (parter), w poniedziałki w godz. 8.00-16.30, od  wtorku do czwartku w godz. 8.00-15.00, piątek 7.30-13.30 tel. 32-3888607.
Składanie wniosków – ul.  Łużycka 12, od poniedziałku do piątku  w godz.7.30-18.00.


 1. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawne, mogą ubiegać się w Dziale Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych (ul. Strzelców Bytomskich 16, pokój 3, tel. 32 388 67 03), tj.:

 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przyznawany osobom niepełnosprawnym,
 3. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 4. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

Program „Aktywny samorząd” np.:
- zakup protezy i utrzymanie sprawności technicznej protezy.

 1. Ulgi komunikacyjne

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mają zniżek przy zakupie biletów na przejazdy PKP i PKS. Wyjątek stanowi młodzież w wieku od 16 do 24 lat oraz studenci niepełnosprawni do 26 roku życia, którzy zgodnie przepisami mogą korzystać z przejazdów koleją (PKP) ze zniżką 78% w drodze do szkoły, szkoły wyższej, placówki  opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka szkolno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznej, na turnus rehabilitacyjny itp. Konieczne jest posiadanie dokumentu poświadczającego cel podróży, np. zaświadczenia wydanego przez szkołę oraz dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 1. Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych – załącznik:

Wyciąg z ustawy z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,  odliczeń od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).
Należy pamiętać, że odliczenia podatkowe i ich wysokość należą do spraw skomplikowanych, dlatego też przed dokonaniem ewentualnych odliczeń proponujemy zwrócić się o wyjaśnienie do urzędu skarbowego lub działających na rynku biur rachunkowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Skarbowego w  Bytomiu, przy ulicy Wrocławskiej 92.


 1. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawne, mogą ubiegać się w Dziale Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych (ul. Strzelców Bytomskich 16, pokój 3, tel. 32 388 67 03), tj.:

 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach, rehabilitacyjnych
 2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przyznawany osobom niepełnosprawnym,
 3. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 4. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

Program „Aktywny samorząd” np.:

 • zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskanie prawa jazdy kategorii B,
 • zakup protezy i utrzymanie sprawności technicznej protezy,
 • utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej- przedszkole/żłobek,
 • uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym.
 1. Karta parkingowa

Kartę parkingową może uzyskać osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 05-R lub/i 10-N lub/i 04-O i spełniająca przesłanki określone w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2013 poz. 1446) – punkt 9 orzeczenia. Karta parkingowa, uprawnia osobę niepełnosprawną lub kierowcę przewożącego osobę niepełnosprawną, do niestosowania się do niektórych znaków ruchu drogowego.
Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami (kopia orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, aktualne zdjęcie osoby niepełnosprawnej o wymiarach 35 mm x 45 mm, dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł) można złożyć w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu, w pokoju 4, w poniedziałek w godz. 9.30-15.30, od wtorku do czwartku w godz. 9.30-14.00 (przerwa 11.30-12.00). W piątek stron się nie przyjmuje. Kasa czynna w poniedziałek w godz. 9.30-15.30, od wtorku do czwartku w godz. 9.30-14.00.

 1. Zasiłek pielęgnacyjny

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyłącznie wówczas, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia. Aktualnie ww. świadczenie wypłacane jest w wysokości 153 zł.
Informacje i wnioski – Dział Świadczeń Rodzinnych MOPR w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (parter), w poniedziałki w godz. 8.00-16.30, od  wtorku do czwartku w godz. 8.00-15.00, piątek 7.30-13.30 tel. 32-3888607.
Składanie wniosków – ul.  Łużycka 12, od poniedziałku do piątku  w godz.7.30-18.00.

 1. Komunikacja miejska KZK GOP (tramwajowa i autobusowa)

Do przejazdów bezpłatnych uprawnione są wyłącznie osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku, tj.: oznaczonej symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, wraz z jedną osobą towarzyszącą.

 1. Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych – załącznik:

Wyciąg z ustawy z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,  odliczeń od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).
Należy pamiętać, że odliczenia podatkowe i ich wysokość należą do spraw skomplikowanych, dlatego też przed dokonaniem ewentualnych odliczeń proponujemy zwrócić się o wyjaśnienie do urzędu skarbowego lub działających na rynku biur rachunkowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Skarbowego w  Bytomiu, przy ulicy Wrocławskiej 92.


 1. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawne, mogą ubiegać się w Dziale Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych (ul. Strzelców Bytomskich 16, pokój 3, tel. 32 388 67 03), tj.:

 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 3. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 4. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Program „Aktywny samorząd” np.:

 • zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskanie prawa jazdy kategorii B,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania + szkolenie z nabytego sprzętu,
 • utrzymanie sprawności wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakup protezy i utrzymanie sprawności technicznej protezy,
 • utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - przedszkole/żłobek,
 • uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym.
 1. Karta parkingowa

Kartę parkingową może uzyskać osoba niepełnosprawna, spełniająca przesłanki określone w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2013 poz. 1446) – punkt 9 orzeczenia. Karta parkingowa, uprawnia osobę niepełnosprawną lub kierowcę przewożącego osobę niepełnosprawną, do niestosowania się do niektórych znaków ruchu drogowego.
Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami (kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, aktualne zdjęcie osoby niepełnosprawnej o wymiarach 35 mm x 45 mm, dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł) można złożyć w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu, w pokoju 4, w poniedziałek w godz. 9.30-15.30, od wtorku do czwartku w godz. 9.30-14.00 (przerwa 11.30-12.00). W piątek stron się nie przyjmuje. Kasa czynna w poniedziałek w godz. 9.30-15.30, od wtorku do czwartku w godz. 9.30-14.00.

 1. Zasiłek pielęgnacyjny

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Aktualnie ww. świadczenie wypłacane jest w wysokości 153 zł. Informacje i wnioski – Dział Świadczeń Rodzinnych MOPR w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (parter), w poniedziałki w godz. 8.00-16.30, od  wtorku do czwartku w godz. 8.00-15.00, piątek 7.30-13.30 tel. 32-3888607.

Składanie wniosków – ul.  Łużycka 12, od poniedziałku do piątku  w godz.7.30-18.00.

 1. Ulgi komunikacyjne:
 1. Komunikacja miejska KZK GOP (tramwajowa i autobusowa)

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności uprawnione są do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, wraz z jedną osobą towarzyszącą. Wymaganym dokumentem jest legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 1. Komunikacja Kolejowa PKP i autobusowa PKS

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności uprawnione są do 49 % ulgi - przy przejazdach pociągami osobowymi i przejazdach zwykłymi autobusami PKS oraz do 37 % ulgi - przy przejazdach pociągami pospiesznymi, ekspresowymi, IC i EC.

Opiekun towarzyszący osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności uprawniony jest do 95 % ulgi, zarówno przy przejazdach komunikacją PKP jak i PKS.

 1. Ulgi w opłatach radiofonicznych.

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym zwolnione są z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Osoby uprawnione zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie.

 1. Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych – załącznik:

Wyciąg z ustawy z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeń od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).
Należy pamiętać, że odliczenia podatkowe i ich wysokość należą do spraw skomplikowanych, dlatego też przed dokonaniem ewentualnych odliczeń proponujemy zwrócić się o wyjaśnienie do urzędu skarbowego lub działających na rynku biur rachunkowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Skarbowego w  Bytomiu, przy ulicy Wrocławskiej 92.


Osoby niepełnosprawne oraz podatnicy,  na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne mogą  odliczyć od podstawy podatku dochodowego wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem czynności życiowych.
Uważa się za nie wydatki poniesione na:

 1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających  z niepełnosprawności,
 2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt  w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 7. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł,
 8. utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa, psa asystującego - w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł,
 9. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 10. opłacenie tłumacza języka migowego,
 11. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
 12. leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami  w danym miesiącu   a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
 13. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
 • osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
 • osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu , również innymi środkami transportu niż wymienione w lit.a.
 1. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł,
 2. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
 • na turnusie rehabilitacyjnym,
 • w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia

Wysokość wymienionych wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie z wyjątkiem wydatków.
W przypadku wydatków, o których mowa w pkt. 8, 8 i 14,  nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do ich odliczenia , w szczególności:

 • wykazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem funkcji przewodnika;
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego;
 • okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo- rehabilitacyjnych.

Wydatki, o których mowa  powyżej, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.
Warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa powyżej, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

 1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9 120 zł.
Odliczenia  mogą być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o grupie inwalidzkiej wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

__________________________
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r,  poz.361 z późn.zm)

Informacje na temat legitymacji .pdf (171 KB)