Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach:
od 01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 19.00 do 7.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:
od 01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 19.00 do 7.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

DDPZakończono już okres kolędowania, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim gościom, którzy w styczniu br. swoimi występami przysporzyli osobom objętym wsparciem w Dziennych Domach Pomocy wielu wzruszeń. Dziękujemy dzieciom z kółka teatralnego „Cantare” ze Szkoły Podstawowej Nr 44 im. Unicef oraz dzieciom z Przedszkola Niepublicznego TIKA, które  w styczniu br. w profesjonalny sposób przedstawiły Jasełka  („Cantare” w DDP Nr 4, a przedszkolaki w DDP Nr 1), a także dziecięcemu chórowi „Belcanto” ze Szkoły Podstawowej Nr 45 za występ w DDP Nr 5 i w DDP Nr 4. Składamy również serdeczne podziękowania za zaproszenie seniorów z DDP Nr 1 do Przedszkola Miejskiego Nr 16 na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, a seniorów z DDP Nr 2 do Szkoły Podstawowej Nr 5 na koncert „Zimowe opowieści” przygotowany przez uczniów klas 1-6. Dziękujemy za cudowne chwile spędzone z najmłodszym pokoleniem, słowa podziękowania kierujemy również do osób dorosłych – wychowawców, nauczycieli, opiekunów - zaangażowanych w przygotowanie tych wspaniałych występów.

Bardzo sympatycznym przejściem od kolędowania do zabawy karnawałowej okazał się występ Pani Bernadety Kowalskiej z zespołem w Dziennym Domu Pomocy Nr 2, w którym udział wzięli również seniorzy z DDP Nr 1 i DDP Nr 4. Kolędy i pastorałki w wykonaniu tej znanej śląskiej artystki poruszyły serca słuchaczy, wprowadziły w magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Po chwilach refleksji rozpoczęła się zabawa karnawałowa, do której zaproszono obecnych na spotkaniu seniorów. Pragniemy jeszcze raz podziękować Pani Bernadecie Kowalskiej za bezinteresowne zaangażowanie i okazane serce, za chwile wzruszeń i radości.
Karnawałowo i radośnie świętowano również Dzień Babci i Dziadka w Dziennym Domu Pomocy Nr 1. W przyjaznej atmosferze, w rytm muzyki biesiadnej, przy której nie zabrakło okazji do tańca i śpiewów.
Minął okres kolędowania, ale karnawał jeszcze trwa. Zapraszamy seniorów do przyłączenia się do grona osób korzystających ze wsparcia w Dziennych Domach Pomocy naszego Ośrodka. Szczególne słowa zaproszenia kierujemy do osób, którym doskwiera samotność czy trudności w radzeniu sobie w codziennym życiu.

 • 1
 • 10
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • IMG_20150123_100117
 • IMG_20150123_101543
 • IMG_2566
 • IMG_2571
 • IMG_2573
 • IMG_2575
 • IMG_2586