Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:


JAK UZYSKAĆ ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY?

W celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego konieczne jest złożenie wniosku.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym dziecka do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości (jeśli nie jest całkowicie ubezwłasnowolnione) w celu kontynuacji wypłaty świadczenia musi ono złożyć wniosek osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej tj. opiekuna prawnego (orzeczenie sądu ustanawiającego opiekuna prawnego).
Brak kryterium dochodowego.

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Do instytucji zapewniających całodobowe utrzymanie należą: dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

W oparciu o § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z  2015 r. poz. 1238) wysokość zasiłku pielęgnacyjnego do 31 października 2018 r. wynosi 153,00 zł miesięcznie. Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 1497) wysokość zasiłku pielęgnacyjnego będzie wynosić:

 • od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r. - 184,42 zł miesięcznie;
 • od dnia 1 listopada 2019 r. - 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek przyznaje się na czas orzeczonej niepełnosprawności (jeśli orzeczenie wydano na stałe zasiłek przyznaje się do miesiąca ukończenia 75 lat) lub z tytułu ukończenia 75 roku w przypadku gdy osoba nie nabyła uprawnień do renty i emerytury oraz do dodatku pielęgnacyjnego - na czas nieokreślony, licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek.

CO POWODUJE WSTRZYMANIE WYPŁATY ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO?

Wypłata zasiłku pielęgnacyjnego zostaje wstrzymana w sytuacji, gdy wnioskodawca zgłosi nowe okoliczności lub zmiany w jego indywidualnej sytuacji rodzinnej (np. zmiana adresu zamieszkania, nabycie uprawnień do dodatku pielęgnacyjnego), które wymagają powtórnego rozpatrzenia jego wniosku i ponownego wydania decyzji administracyjnej.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania:
 • dowód osobisty – do wglądu pracownika,
 • orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego - w przypadku opiekuna prawnego;
 • postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka - w przypadku opiekuna faktycznego.
 1. Jeśli pobiera świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
 • zaświadczenie lub ostatnia decyzja;

WAŻNE! Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 3a, w przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie: 1) niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i 2) prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.