Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Zasadnicze terminy załatwiania spraw wynikają z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 267) i wynoszą: nie więcej niż jeden miesiąc dla sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego oraz – w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie więcej niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania.

Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Od decyzji tej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Odwołanie należy przesłać pocztą na adres Ośrodka lub złożyć osobiście w sekretariacie Pionu Pomocy Socjalnej przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (II p. pok. 26).

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Szczególne  terminy załatwiania spraw związanych z ustalaniem prawa do świadczeń rodzinnych przewiduje art. 26 ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zm.). W świetle zawartych tam unormowań, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (1 listopada – 31 października) złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
  • od dnia 1 września do dnia 31 października - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
  • od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.