Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że od 18 listopada 2019 roku do 4 grudnia 2019 roku można składać dowody potwierdzające poniesione przez wnioskodawcę wydatki w ramach przyznanego stypendium szkolnego (faktury, rachunki). Dokumenty winny być wystawione na wnioskodawcę – rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia. Dowody poniesionych wydatków będą przyjmowane w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów przy ul. Łużyckiej 12 w następujących godzinach:
 
Poniedziałek 8.00 – 16.30
Wtorek 8.00 – 15.00
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00  - 13.30
 
Katalog wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym stanowiących podstawę refundacji  poniesionych wydatków znajduje się na stronie w zakładce Stypendia i zasiłki szkolne.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.


Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach:
od 01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 19.00 do 7.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:
od 01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 19.00 do 7.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

Świąteczne spotkania seniorówGrudzień jest ulubionym miesiącem wielu ludzi. To czas odwiedzin św. Mikołaja, ubierania choinek, oczekiwania na święta Bożego Narodzenia upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. 7 grudnia w ramach projektu „Kawa dla seniora” w połączeniu z „Wszechnicą Bytomską” nawiązując do grudniowych tradycji pracownicy socjalni Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej nr 7 zorganizowali spotkanie mikołajkowe dla seniorów, a 20 grudnia wieczerzę wigilijną dla osób samotnych.

Spotkania odbyły się w Środowiskowej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej "Promyk św. Brata Alberta” w Bytomiu-Stroszku. W spotkaniu mikołajkowym uczestniczyło ponad 40 seniorek. Każda z nich mogła tego dnia wcielić się w postać św. Mikołaja zakładając na głowę czerwoną, mikołajkową czapkę. Nie zabrakło również czapek mikołajkowych na głowach gości, pań – Anny Tomiło pełniącej obowiązki dyrektora, Danuty Mural oraz Barbary Ender. Wystrój sali  świetnie oddawał świąteczny nastrój. Główną atrakcją spotkania była wizyta samego Świętego Mikołaja wraz z pomocnikami – diabłem oraz aniołem. Mikołaj zachwycony talentami seniorek obdarował je prezentami wykonanymi przez pracowników TPPŚ. Z pomocą pani Sylwii (instruktorki fitness) panie mogły zaprezentować swoje zdolności taneczne. Mikołajkowy dzień dostarczył seniorkom wiele radości  i wzruszeń. Tradycyjnie od kilkunastu lat z okazji świąt Bożego Narodzenia TPPŚ organizuje wieczerzę wigilijną dla 50 osób samotnych.

W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością: wiceprezydent Bytomia Aneta Latacz, dziekan ksiądz dr Rajmund Brol, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Suchej Górze, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Rafał Szpak, jego zastępca Danuta Mural, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Barbara Garczarczyk, zastępca kierownika Zofia Dac-Poznańska, kierownik Klubu Integracji Społecznej Barbara Ender oraz radny dzielnicy Stroszek Mariusz Janas. Zaproszeni goście złożyli uczestnikom wieczerzy świąteczno-noworoczne życzenia. Zaś Mariusz Janas odczytał list z życzeniami od prezydenta Bytomia Damiana Bartyli. Spotkanie wigilijne rozpoczęło się od prezentacji opowiadającej historię narodzin Jezusa Chrystusa, która skłoniła zgromadzonych uczestników i gości do refleksji i zadumy. Jak co roku ksiądz Rajmund Brol rozpoczął wieczerzę wigilijną odczytując fragment Ewangelii św. Łukasza, pobłogosławił zgromadzonych i zaprosił do dzielenia się opłatkiem. W atmosferze serdeczności i przyjaźni zaczęła się kolacja wigilijna, w tle której rozbrzmiewały dźwięki kolęd. Atrakcją wieczoru był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”. W ich wykonaniu mogliśmy usłyszeć chwytające za serce pieśni bożonarodzeniowe. Goście z uwagą i wzruszeniem słuchali kolęd, niektórym nawet zakręciła się łezka w oku. Nie zabrakło również prezentów pod choinką, które w tym roku rozdawali kolędnicy. Uczestnicy wieczerzy wigilijnej byli poruszeni panującą atmosferą i zapewniali, że będą wspominać chwile spędzone z nami. Szczególne podziękowania pracownicy socjalni składają dziekanowi ks. dr. Rajmundowi Brolowi za bezcenny uśmiech darowany nam co roku podczas wieczerzy wigilijnej oraz Panu Henrykowi, Cukierni „Sonata” Marioli i Januszowi Osadnikom, Cukierni Krystiana Wiśniowskiego, właścicielom firmy „Mikron” S.J. Markowi i Grażynie Malokom, prezes Caritas przy parafii św. Michała Archanioła Pani Marii Łokieć za chęć niesienia pomocy potrzebującym.

 • dsc_0255
 • dsc_0341
 • dsc_0360
 • dsc_0377
 • dsc_0379
 • dsc_0451
 • dsc_0460
 • dsc_0497
 • dsc_0498
 • dsc_0507
 • dsc_0526
 • dsc_0539
 • dsc_0571
 • dsc_0625