Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że od 18 listopada 2019 roku do 4 grudnia 2019 roku można składać dowody potwierdzające poniesione przez wnioskodawcę wydatki w ramach przyznanego stypendium szkolnego (faktury, rachunki). Dokumenty winny być wystawione na wnioskodawcę – rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia. Dowody poniesionych wydatków będą przyjmowane w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów przy ul. Łużyckiej 12 w następujących godzinach:
 
Poniedziałek 8.00 – 16.30
Wtorek 8.00 – 15.00
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00  - 13.30
 
Katalog wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym stanowiących podstawę refundacji  poniesionych wydatków znajduje się na stronie w zakładce Stypendia i zasiłki szkolne.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.


Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach:
od 01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 19.00 do 7.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:
od 01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 19.00 do 7.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

Ostatnie wydarzenia w DDP nr 1Las to piękne miejsce, gdzie zawsze znajduję ukojenie dla mych skołatanych myśli...

„Wspomnienia z dzieciństwa – mój niepowtarzalny las.”

Na początku marca zaprosiliśmy seniorów Dziennego Domu Pomocy nr 1 przy ul. Piłsudskiego 69 do udziału w konkursie zatytułowanym: „Wspomnienia z dzieciństwa – mój niepowtarzalny las.”
Jest to las cudownych wspomnień z dzieciństwa, las beztroski, szczęścia i dobrej zabawy. Może być również las inny- skomplikowany, oddający rysy własnych przeżyć. Każde drzewo w lesie to odrębna historia człowieka. Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie własnego niespotykanego lasu. Pomysły były różne, a najciekawszy prezentujemy na stronie internetowej.

Pięknie wypowiedziała się jedna z pań – według niej: „las to cicha przystań nieskażona przez zbędne dźwięki i obrazy, to miejsce pozbawione codziennych problemów i trosk, zawsze znajdę w nim ukojenie dla moich skołatanych myśli, niczym anioł mogę poruszać się w jego przestworzach”. To jedna z wielu pięknych wypowiedzi ujmująca za serce, podkreślająca urok, czar i magię tego miejsca. Każdy z nas chciałby się zaszyć w lesie wtedy, kiedy życie staje się nieznośne...


5 marca z inicjatywy Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu gościliśmy studentki z Holandii, które uczestniczyły w terapii przez ruch prowadzonej w Dziennym Domu Pomocy nr 1 przez tancerza- pedagoga panią Beatę Grzelak-Szwedę. Ruch podczas tych zajęć  pozwala rozładować napięcia i daje możliwość  spontanicznego i radosnego odreagowania stresu. Celem spotkania z gośćmi było również przekazanie doświadczeń z zakresu aktywizacji osób będących w „złotej jesieni życia”. Przedstawione zajęcia z seniorami oraz oferta imprez kulturalno-oświatowych wzbudziły wielkie zainteresowanie studentek. Wspólne zajęcia i dalsza wymiana doświadczeń w pracy z seniorami odbyła się w czwartek 14 marca, w naszej placówce. Należy podkreślić, że taniec to radość życia, radość własnego ciała, który pozwala fizycznie wyrazić uczucia i emocje. Widząc uśmiech na twarzach seniorów czujemy, że spełniają się ich ukryte głęboko w duszy marzenia i czują satysfakcję z tego co robią.

 • img_0337
 • img_0341
 • img_0362
 • img_0363
 • img_0365
 • img_0368
 • img_0372
 • img_0380
 • img_0381
 • img_0385
 • img_0405

8 marca z inicjatywy uczestników kontynuowanego projektu „Senior na piątkę”, „Melodia dla seniora” oraz beneficjentów DDP nr 1 odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Gościem specjalnym tego dnia była Iroxana – znana wykonawczyni śląskich przebojów. W jej piosenkach można znaleźć odwołanie do codziennych, prawdziwych emocji: nieopisanego smutku przez zadumę i nostalgię, po dni wypełnione szczęściem. Muzyka, jak mówi nasza wokalistka, to lek na wszelkie stresy  dlatego warto poświęcić jej nieco czasu. „Moje przesłanie” to pierwsza płyta, która odwołuje się do wspomnianych emocji. Jej druga płyta „Muzyka i Wy”  to  wielkie marzenie wokalistki, aby jej utwory trafiały do wszystkich. Występ Iroxany wywołał wśród seniorów całą gamę emocji od łez, zadumy po wielką radość. Dziękujemy bardzo za okazane serce i otwartość na drugiego człowieka, życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

 • img_0423
 • img_0429
 • img_0434
 • img_0445
 • img_0447
 • img_0456
 • img_0462
 • img_0469

W DDP nr 1 trwaj przygotowywanie prac do konkursu „Sztuka łączy pokolenia”. W ramach zajęć terapeutycznych przygotowujemy z seniorami świąteczne dekoracje, które zostaną zaprezentowane na Wystawie Wielkanocnej 26 marca o godzinie 10.00. W trakcie wystawy każdy z uczestników tj. : „Seniorzy na piątkę”, „Melodia dla seniora” oraz podopieczni DDP 1 i dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 16 będą mieli możliwość wykonania własnej ozdoby na świąteczny stół. Podczas spotkania nie zabraknie rozmów na temat tradycji i zwyczajów Świąt Wielkanocnych. Do udziału w konkursie zaproszono słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, seniorów z projektów oraz beneficjentów naszej placówki. Wszystkim życzymy pomysłowości.

 • img_0256
 • img_0257
 • img_0259
 • img_0261