Logo PFRONZmiany w programie 
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 lipca 2020 r. podjął uchwałę zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 
 
Rozszerzono katalog placówek, których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach Modułu III programu - dodano szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW). W przypadku szkół specjalnych przysposabiających do pracy wsparcie będą mogły uzyskać osoby pełnoletnie od 18 do 24 roku życia, zaś w przypadku ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – osoby od 18 do 25 roku życia.
 
Po wprowadzeniu zmian pomoc finansowa skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:
  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
Wsparcie finansowe nie dotyczy wszystkich osób niepełnosprawnych, a jedynie tych, które zostały wskazane powyżej – katalog placówek jest katalogiem zamkniętym. Osoby, które korzystają ze wsparcia za pośrednictwem innego rodzaju placówek (np. szkół podstawowych specjalnych) albo nie spełniają kryterium wiekowego (np. niepełnoletni uczestnicy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim) nie są adresatami tej pomocy.
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi w sprawie tego programu wyjaśniamy, że niepełnoletnie osoby niepełnosprawne będą się kwalifikowały do wsparcia, jeżeli są objęte pomocą placówki wymienionej powyżej w punkcie 2 i 4. 
 
Należy dodatkowo spełniać poniższe warunki:
  • Pomoc finansowa w ramach ww. programu udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej (zgodnie z powyższym wykazem) przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku (dotyczy to osób, które przed zawieszeniem stacjonarnych zajęć w placówce korzystały z zajęć w pomieszczeniach placówki; nie dotyczy to osób, które przed epidemią realizowały zajęcia w domu, np. w ramach nauczania indywidualnego w domu). Korzystanie ze świadczeń w placówce raz na tydzień lub raz na miesiąc nie uprawnia do otrzymania pomocy.
  • WAŻNE! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.). 
Pomoc finansowa stanowi dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych dla osób spełniających ww. kryteria. Wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, nie więcej, niż za 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej (wskazanej powyżej) przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
 
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane do dnia 4 września 2020 roku
 
Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (System SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np.: drogą pocztową, elektronicznie, osobiście).
 
Więcej informacji, w tym odpowiedzi na zadawane pytania dostępne są na stronie internetowej PFRON: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/epidemia-koronawirusa/
 
Można również dzwonić pod numer telefonu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu: 32 388 67 13.