Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że od 18 listopada 2019 roku do 4 grudnia 2019 roku można składać dowody potwierdzające poniesione przez wnioskodawcę wydatki w ramach przyznanego stypendium szkolnego (faktury, rachunki). Dokumenty winny być wystawione na wnioskodawcę – rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia. Dowody poniesionych wydatków będą przyjmowane w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów przy ul. Łużyckiej 12 w następujących godzinach:
 
Poniedziałek 8.00 – 16.30
Wtorek 8.00 – 15.00
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00  - 13.30
 
Katalog wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym stanowiących podstawę refundacji  poniesionych wydatków znajduje się na stronie w zakładce Stypendia i zasiłki szkolne.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.


Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach:
od 01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 19.00 do 7.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:
od 01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 19.00 do 7.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

Logo Urząd Marszałkowski województwa śląskiego  
Sposoby skutecznego rozwiązywania problemów społecznych były tematem spotkania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zespołu projektowego MOPR. 
Spotkanie odbyło się 30 stycznia 2020 r. w siedzibie Klubu Integracji Społecznej prowadzonego przez MOPR przy ul. Powstańców Warszawskich 14. Od 2018 roku realizowany jest tam jeden z projektów rewitalizacyjnych skierowany do osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Pracownicy bezpośrednio zaangażowani w działania integracyjne i aktywizacyjne podzielili się swoimi doświadczeniami. Zaprezentowali sposoby pracy z uczestnikami i uczestniczkami projektu, omówili problemy i sukcesy. Rozmowa miała służyć zebraniu wniosków do przyszłej perspektywy finansowej, którą przygotowuje Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jakie formy wsparcia przynoszą efekty, ile czasu potrzeba na zrealizowanie celów integracyjnych, jakie kompetencje powinny mieć osoby realizujące usługi na rzecz integracji i aktywizacji. Ponadto, jak scharakteryzować grupy docelowe przyszłej interwencji, czy sprawdza się odrębny tryb naboru wniosków dla jednostek pomocy społecznej, czy projekty partnerskie ułatwiają osiąganie celów, czy stanowią nadmierne obciążenie organizacyjne przy koordynacji i rozliczaniu projektów. To tylko część tematów poruszanych w dyskusji. MOPR w Bytomiu realizuje projekty od 2008 roku, więc wymiana informacji była oparta na konkretnych doświadczeniach, zarówno udanych, jak i nietrafionych sposobów działania. Jednoznaczny wniosek, jaki wybrzmiał w trakcie dyskusji to potrzeba zapewnienia stabilnych, długotrwałych działań, kompetentnej kadry i dobrej organizacji. Problemy uczestników, często odziedziczone, narastające latami i czasem nieodwracalne, nie dadzą się rozwiązać akcyjnymi punktowymi interwencjami. Projekty społeczne są bardzo potrzebne, potrafią doprowadzić do zmiany indywidualnej i środowiskowej, ale nie jest to łatwa dziedzina pracy. Podmiotem tej pracy są ludzie, trzeba wiele uważności i czasu, aby osiągnąć oczekiwane przez obie strony efekty, a potem umiejętnie podtrzymać uzyskane zmiany.
Zespół projektowy MOPR chętnie włączy się w dalsze prace na rzecz nowej perspektywy dla projektów społecznych. Zapewniliśmy o tym delegację UM już w trakcie spotkania. Wizyta była też okazją do przekazania materiałów promocyjnych otrzymanych z Biura Promocji Miasta. Chcemy, aby Bytom pozytywnie się kojarzył. Nie tylko z problemami, ale przede wszystkich z wypracowanymi sposobami ich rozwiązywania.
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7