Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:


JAK UZYSKAĆ JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA?

W celu uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka konieczne jest złożenie wniosku.

Uwaga ! Do złożenia wniosku wymagany jest PESEL dziecka.

Kto może otrzymać zapomogę?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Jeżeli dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2013 r. zapomoga przysługuje niezależnie od dochodów. Natomiast ubiegając się o świadczenie na rzecz dziecka urodzonego po 1 stycznia 2013 r., dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1922,00 złotych. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12. miesięcy od dnia urodzenia dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieka prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12. miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

Wysokość zapomogi

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 złotych.

Wymagane dokumenty

Ubiegając się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania – dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu pracownika. W przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej – karta pobytu,
 • zupełny akt urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,
 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
 1. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 2. oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 3. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 4. umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 5. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 6. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 8. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem, - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub - informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 9. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 10. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 11. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka,
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Szczegółowe informacje można uzyskać w punkcie informacyjnym Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Strzelców Bytomskich 21, pokój nr 4 lub pod numerem telefonu 32 388 86 16.