Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

logo MRPiPSMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nowy skład Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Miło nam poinformować, że do pracy w Zespole została powołana Marta Szmelcer - główny specjalista ds. pracy z rodziną w naszym Ośrodku. Pani Marta jest jednym z pięciu członków Zespołu wybranych spośród kandydatów zgłoszonych z całej Polski przez stronę samorządową. Została zarekomendowana przez Komisję wspólną Rządu i Samorządu.

Informacja o pełnym składzie zespołu .pdf

Pragniemy poinformować, że Miasto Bytom zostało Partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora, a także Partnerem Programu Miasto Przyjazne Seniorom - w maju br. zawarto porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Manko z siedzibą w Krakowie a Miastem Bytom  w zakresie aktywizacji seniorów poprzez dystrybucję Ogólnopolskiej Karty Seniora. Osoby zainteresowane uzyskaniem Ogólnopolskiej Karty Seniora zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju nr 12 (parter) w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 17:00, natomiast w pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do piątku  w godzinach od 8:00 do 12:00.
Informacje dotyczące Ogólnopolskiej Karty Seniora wraz z wykazem firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora oraz formularz zgłoszeniowy dla Uczestników programu „Ogólnopolska Karta Seniora” publikowane są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakładce „Ogólnopolska Karta Seniora”. Wykaz firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora dostępny jest również na portalu Głos Seniora w zakładce www.glosseniora.pl/strona/oks.

Herb Bytomia    

Plakat JNSProjekt "Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób w wieku 18-35 lat ze Śląska", realizowany przez Fundację Imago w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Chorzowie i Zabrzu oraz firmami Ronal GmbH i BSW gGmbH.
W ramach projektu osoby niepracujące do 35 roku życia, mieszkające w woj. śląskim mają możliwość odbyć 2-miesięczny staż w Niemczech w zawodach produkcyjnych i technicznych, takich jak np. automatyk, spawacz, mechatronik, operator obrabiarek CNC, elektryk, magazynier i wiele innych. Dodatkowo, przed wyjazdem uczestnicy biorą udział w kursie j. niemieckiego, warsztatach z umiejętności społecznych i multikulturowych, a po powrocie do kraju mogą skorzystać z dodatkowych wybranych kursów lub pośrednictwa pracy.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Najbliższy wyjazd planowany jest w czerwcu 2017 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.