Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że od 18 listopada 2019 roku do 4 grudnia 2019 roku można składać dowody potwierdzające poniesione przez wnioskodawcę wydatki w ramach przyznanego stypendium szkolnego (faktury, rachunki). Dokumenty winny być wystawione na wnioskodawcę – rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia. Dowody poniesionych wydatków będą przyjmowane w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów przy ul. Łużyckiej 12 w następujących godzinach:
 
Poniedziałek 8.00 – 16.30
Wtorek 8.00 – 15.00
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00  - 13.30
 
Katalog wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym stanowiących podstawę refundacji  poniesionych wydatków znajduje się na stronie w zakładce Stypendia i zasiłki szkolne.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.


Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach:
od 01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 19.00 do 7.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:
od 01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 19.00 do 7.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

Uwaga!W związku z planowanymi pracami remontowymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w pokoju nr 3 informujemy, że w dniach 21 – 23 listopada 2018 r. pracownicy Działu Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych zajmujący się obsługą środków PFRON (dotyczy dofinansowania do: turnusów rehabilitacyjnych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; kosztów tworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Aktywnego Samorządu), będą przyjmować strony w pokoju nr 136 (II piętro). Budynek wyposażony jest w windę.

Plakat Gieła Pracy dla Osób Niepełnosprawmych

Na prośbę Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Katowicach publikujemy informację dot. Giełdy Pracy w Katowicach dla Osób Niepełnosprawnych:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach zapraszają Pracodawców na: GIEŁDĘ PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin: 22 listopada 2018 r. (czwartek), Godzina: 10.00 -14.00, Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, ul. Bankowa 11a; Katowice

Czytaj więcej: Giełda Pracy w Katowicach...

Plakat CWRRodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka współpracujące z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu w dniach 2-4 listopada br. miały możliwość skorzystania z wyjazdowego treningu w ramach planowanego cyklu treningów dotyczących Akademii Rodzicielstwa Zastępczego. W malowniczej scenerii górskiej - Szczyrku, oferowano rodzinom wsparcie specjalistów. Trening podzielony był na dwie części, z których pierwsza adresowana była do osób realizujących zadania z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej - opiekunów, a druga miała charakter integrujący i obejmowała wszystkich członków rodziny. Zajęcia dotyczyły m.in.: budowania pozytywnych relacji, kształtowania więzi przy uwzględnieniu poczucia własnej wartości i akceptacji poszczególnych osób w rodzinie. Ważnym elementem treningu był również aspekt efektywnej współpracy z dzieckiem. Ponadto, umiejętnego komunikowania oczekiwań i ograniczeń, nie zapominając o ogromnej roli pozytywnych przekazów i pochwał w życiu codziennym. Wyjazd był organizacyjnym wyzwaniem, ponieważ wzięło w nim udział aż  127 osób w ramach 18 rodzin. Biorąc pod uwagę niekwestionowaną potrzebę wspierania tego typu usług społecznych,  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu  zakłada, iż był to pierwszy cyklu treningów adresowanych do osób związanych z realizacją rodzinnej pieczy zastępczej, w projekcie pt.: Centrum Wsparcia Rodziny edycja I współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo uwaga

Prezydent Polski podpisał ustawę ustanawiającą 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

W związku z powyższym 12 listopada Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu będzie nieczynny.

Plakat informującyW związku z prowadzonymi działaniami w zakresie ochrony ludności podczas nadchodzącej zimy, wzorem  lat ubiegłych   Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wydał plakat informujący o bezpłatnym trzycyfrowym numerze telefonu 987 (zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), pod którym od 1 listopada br. można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu  i wyżywienia dla osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego oraz numery telefonów alarmowych.
Infolinia obsługiwana jest całodobowo przez służbę dyżurną Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresem:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych

LOGO MOPRLogo Straży Miejskiej w BytomiuMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu wspólnie ze Strażą Miejską w Bytomiu od dnia 01 listopada 2018r. rozpocznie działania mające na celu dotarcie do osób bezdomnych nie objętych pomocą instytucjonalną, dzięki którym osoby te nie będą skazane na doświadczanie negatywnych konsekwencji okresu zimowego. Powyższe działania odbywać się będą pod nazwą „Bytomski zimowy patrol”.
W ich ramach, w okresie od 01 listopada 2018r. do 31 marca 2019r. kontrolowane będą dworce, parki, klatki schodowe, strychy, koczowiska, pustostany, ogródki działkowe oraz inne miejsca przebywania osób bezdomnych na terenie Miasta Bytom.
Pracownicy socjalni wraz ze strażnikami miejskimi podczas prowadzonych działań (patroli) będą namawiać wszystkich spotkanych bezdomnych do skorzystania z noclegowni lub ogrzewalni, informować o zakresie możliwej do uzyskania pomocy, a także reagować w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osoby bezdomnej.
Podczas prowadzonych działań zostanie również stworzona mapa miejsc przebywania osób bezdomnych na terenie Miasta Bytomia, która umożliwi w przyszłości planowanie działań ukierunkowanych na pomoc tym osobom oraz planowanie kolejnych patroli.