Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że od 18 listopada 2019 roku do 4 grudnia 2019 roku można składać dowody potwierdzające poniesione przez wnioskodawcę wydatki w ramach przyznanego stypendium szkolnego (faktury, rachunki). Dokumenty winny być wystawione na wnioskodawcę – rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia. Dowody poniesionych wydatków będą przyjmowane w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów przy ul. Łużyckiej 12 w następujących godzinach:
 
Poniedziałek 8.00 – 16.30
Wtorek 8.00 – 15.00
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00  - 13.30
 
Katalog wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym stanowiących podstawę refundacji  poniesionych wydatków znajduje się na stronie w zakładce Stypendia i zasiłki szkolne.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.


Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach:
od 01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 19.00 do 7.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:
od 01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 19.00 do 7.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

Spotkanie z MikołajemMogli się o tym przekonać również uczestnicy grupy wsparcia prowadzonej przez pracowników Zespołu Psychiatryczno – Środowiskowego tut. Ośrodka. Grupa działa nieprzerwanie od 2011 r. i liczy obecnie 19 członków. Są to osoby objęte wsparciem naszego Zespołu. Spotykamy się co najmniej raz w miesiącu, uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych i sportowych na terenie gminy Bytom. W tym roku odbyło się 14 spotkań. 6 grudnia 2018 r. w świątecznej atmosferze odwiedził nas Mikołaj przynosząc worek prezentów. Spotkanie było symbolicznym rozpoczęciem okresu bożonarodzeniowego, ale jednocześnie stanowiło podsumowanie wszystkich spotkań w 2018 r.
Uczestnicy grupy wsparcia wraz z prowadzącymi spotkania życzą wszystkim Wesołych Świąt.

Czytaj więcej: Święta coraz bliżej

Uwaga

 

W wigilię, 24 grudnia br. (tj. poniedziałek)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu będzie nieczynny.

PlakatSzanowni Państwo,

już 7 grudnia organizujemy Dzień Zdrowia Seniora w Centru Kongresowym ICE w Krakowie. Serdecznie zapraszamy seniorów z Państwa miejscowości do udziału w bezpłatnych badaniach (w tym kardiologicznych) oraz wykładach podczas Dnia Zdrowia Seniora.

 

Link do wydarzenia na Facebooku

Zapisy indywidualne lub grupowe przyjmowane są pod nr telefonu 12 429 37 28.

Uwaga!W związku z planowanymi pracami remontowymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w pokoju nr 3 informujemy, że w dniach 21 – 28 listopada 2018 r. pracownicy Działu Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych zajmujący się obsługą środków PFRON (dotyczy dofinansowania do: turnusów rehabilitacyjnych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; kosztów tworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Aktywnego Samorządu), będą przyjmować strony w pokoju nr 136 (II piętro). Budynek wyposażony jest w windę.

Logo FEAD 2018

Logo PCKŚląski Oddział Okręgowy PCK - Oddział Rejonowy PCK Bytom w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w podprogramie 2018 rozpoczął działania w ramach środków towarzyszących takie jak:

 1. warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem eksperta kulinarnego, kuchmistrza, dietetyka, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 3. programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Czytaj więcej: Działania w ramach środków...

Dzień pracownika socjalnego - 21 listopada 2018 r.

W Dniu Pracownika Socjalnego pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom Ośrodka
serdeczne życzenia radości i satysfakcji z wypełniania ważnej roli społecznej na rzecz bytomian.
Niech nigdy nie zabraknie Wam sił i determinacji do pracy,
a świadomość niesienia pomocy innym niech będzie źródłem spełnienia zawodowego.

Rafał Szpak
Dyrektor MOPR

Magdalena Moskwa i Emilian Kujawski
Zastępcy Dyrektora MOPR