Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach: od
01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 20.00 do 8.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach: od
01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 20.00 do 8.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

Logo MOPRZ początkiem kwietnia rozpoczęły się przygotowania do występów w Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu, w ramach prowadzonych zajęć terapii przez ruch. Wspólnie  z podopiecznymi przygotowujemy choreografię do układu pt. „Plastikowa biedroneczka”, opartego na tańcu współczesnym. Mamy tu na uwadze pozbawienie sztywnych zasad  tańca, a położenie nacisku na emocje tancerzy (podopiecznych), którzy wykonując układ taneczny starają się opowiedzieć pewną historię poprzez ruchy charakterystyczne dla rodzaju tej opowieści. W naszym układzie podopieczni mają ogromną dowolność w kreowaniu ruchu, wykorzystywany jest tu ciężar ciała , grawitacja, oddech.

„Plastikową biedroneczkę” i umiejętności taneczne uczestników  terapii przez ruch będzie można podziwiać w BCK 18 kwietnia o godz. 17.00 w ramach Dnia Projektów Społecznych i Edukacyjnych organizowanego przez Śląski Teatr Tańca. Serdecznie zapraszamy.

Logo MOPR28 marca w pięciu dziennych domach pomocy odbyło się śniadanie wielkanocne dla podopiecznych. Na śniadaniu w DDP nr 2 i 3 swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Rafał Szpak oraz Pan Mariusz Janas. Po części oficjalnej i przywitaniu gości oraz złożeniu życzeń świątecznych wspólnie zasiedliśmy do stołu. Śniadanie wielkanocne przebiegło w miłej, ciepłej i świątecznej atmosferze. Po uroczystości podopieczni oraz personel zostali obdarowani prezentami w postaci kubków, wręczonych przez gości.

Sztuka łączy pokolenia26 marca w DDP nr 1 przy ul. Piłsudzkiego 69 odbyło się międzypokoleniowe spotkanie – seniorów z przedszkolakami, będące podsumowaniem miesięcznej pracy terapeutycznej. Efektem twórczej ekspresji było uroczyste otwarcie wystawy obrazującej zwyczaje i tradycje wielkanocne. W spotkaniu wzięli udział:  wiceprezydent Bytomia Aneta Latacz oraz Jarosław Więcław naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. Wykonawcami  wystawianych prac byli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz dzieci z Przedszkola nr 16. Autorzy wykazali się oryginalnością, pomysłowością i wykorzystaniem różnorodnych technik, jak: decoupage, kolaż, pergamono, relief, filcowanie, quilling, itp. Goście podziwiali wspaniałe eksponaty. Kolorowy wystrój wprowadził wszystkich we wspaniały świąteczny klimat. Aby urozmaicić program spotkania integracyjnego beneficjentki dziennego domu pomocy omówiły tradycje i zwyczaje związane z Wielkanocą, a przedszkolaki zaśpiewały okolicznościowe piosenki.

Czytaj więcej: Sztuka łączy pokolenia -...

Aktywni seniorzyByły śpiewy, przedświąteczne serdeczności i wspólne przygotowanie wielkanocnych kartek – seniorzy z Karbia i Bobrka spotkali się dziś w Dziennym Domu Pomocy w ramach projektu Wszechnica Bytomska. Byli również goście – dzieci z Przedszkola nr 33. Z życzeniami przyszła też wiceprezydent Bytomia Aneta Latacz i dyrektor MOPR Rafał Szpak. Dzieci przygotowały dla seniorów program artystyczny. Ich odwiedziny mają dla starszych ludzi ogromne znaczenie. Podkreślają niejednokrotnie, że podczas takich wizyt, chce im się żyć. Zresztą, oni też zapraszani są do przedszkola na Dzień Babci i Dzień Dziadka. Na zajęcia do DPS-u seniorzy przychodzą chętnie. Bo dzięki temu nie spędzają czasu samotnie w czterech ścianach. W Dziennym Domu Pomocy mają zorganizowane zajęcia - gimnastyczne, albo poprawiające pamięć (rozwiązywanie łamigłówek, gry planszowe). Często też wychodzą na wystawy, spektakle i spotykają się z seniorami z innych dzielnic.

Czytaj więcej: Aktywni seniorzy

Wystawa prac rozbarskich amatorów pięknaMiejska Biblioteka Publiczna udzieliła gościny uczestnikom Programu Aktywności Lokalnej dla Rozbarku, którzy dając upust swym talentom (w ramach koła zainteresowań) udekorowali metodą decoupage różne przedmioty codziennego użytku. Decoupage to technika polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej. Ostateczny efekt prac członków PAL-u można podziwiać na wystawie zlokalizowanej na drugim piętrze MBP. Naprawdę warto na to znaleźć kilka chwil. Zapraszamy.