Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach: od
01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 20.00 do 8.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach: od
01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 20.00 do 8.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

Spotkanie organizacyjne „Aktywny senior 60+”20 marca w Dziennym Domu Pomocy nr 3 przy ul. Orzegowskiej 20a odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu „Aktywny senior 60+” (wcześniej prowadzonego przez TPPŚ nr 5). Ustalono na nim harmonogram kolejnych spotkań oraz tematy zajęć mających na celu aktywizację osób starszych. Kilkoro uczestników spotkania zapisało się na kurs komputerowy organizowany w Dziennym Domu Pomocy nr 1 oraz skorzystało z oferty „Kawa dla seniora” Kolejne spotkanie przewidziano na 24 kwietnia o godz.10 w DDP nr 3. Tematem będzie bezpieczeństwo osób starszych i przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z oszustami wykorzystującymi tzw. „metodę na wnuczka”. Na spotkanie zostanie zaproszony przedstawiciel służb mundurowych.

Czytaj więcej: Spotkanie organizacyjne...

Porozmawiajmy o RozbarkuRealizatorzy Programu Aktywności Lokalnej dla Rozbarku zapraszają na prelekcję i pokaz audiowizualny o Rozbarku, a w szczególności o historii kopalni Rozbark. Spotkanie odbędzie się 27 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy placu Jana III Sobieskiego 3, początek o godzinie10. Ponadto od 27 marca również w MBP będzie można oglądać wystawę prac wykonanych przez mieszkańców  Rozbarku w ramach koła zainteresowań PAL. Będą to głównie dekoracje wykonane metodą decoupage. Jest to technika polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej. Zapraszamy.

Z inicjatywy podopiecznych Dziennego Domu Pomocy nr 1 i dzielnicowego pana Wojciecha Kowolika, w poniedziałek 18 marca, odbyło się pierwsze z cyklu spotkań pod hasłem „Bezpieczny Senior”. Przedstawiono  zagrożenia wynikające z przestępczości skierowanej na osoby starsze. Celem tych spotkań będzie podniesienie świadomości seniorów w zakresie działania oszustów metodą „na wnuczka”, poinformowanie osób starszych o przysługujących im uprawnieniach w przypadku zawierania umów na odległość, ochrona interesów konsumentów oraz zapobieganie przestępstwom popełnianym na osobach starszych.

  • img_0499
  • img_0500

Konferencja pt.: "Miasto Edukacyjne - miastem włączającym"Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, aby spełnić swoje marzenia. I starają się robić to jak najlepiej.”
Walkirie, Paulo Coelho

14 marca odbyła się  w Katowicach konferencja „Miasto Edukacyjne – miastem włączającym” w ramach współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Miast Edukacyjnych. Gościem pełniącym honory gospodarza była Krystyna Siejna, wiceprezydent Katowic. Podczas konferencji zostały wręczone nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu „Oczy szeroko otwarte – mój świat”. W konkursie uczestniczyło ponad 100 osób z całej Polski. Również beneficjenci Dziennego Domu Pomocy nr 1 wzięli udział w tym konkursie. Wystawione prace: pokaz audiowizualny oraz obraz wykonany metodą reliefu zainspirowane zostały przemyśleniami i przeżyciami naszych uczestników.

Czytaj więcej: Konferencja pt.: "Miasto...

Ostatnie wydarzenia w DDP nr 1Las to piękne miejsce, gdzie zawsze znajduję ukojenie dla mych skołatanych myśli...

„Wspomnienia z dzieciństwa – mój niepowtarzalny las.”

Na początku marca zaprosiliśmy seniorów Dziennego Domu Pomocy nr 1 przy ul. Piłsudskiego 69 do udziału w konkursie zatytułowanym: „Wspomnienia z dzieciństwa – mój niepowtarzalny las.”
Jest to las cudownych wspomnień z dzieciństwa, las beztroski, szczęścia i dobrej zabawy. Może być również las inny- skomplikowany, oddający rysy własnych przeżyć. Każde drzewo w lesie to odrębna historia człowieka. Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie własnego niespotykanego lasu. Pomysły były różne, a najciekawszy prezentujemy na stronie internetowej.

Czytaj więcej: Ostatnie wydarzenia w DDP nr 1

Zaproszenie do udziału w warsztatach Design w terenieJak ulepszyc Bobrek?

Zrób to z nami i przyjdź na bezpłatne
warsztaty Design w terenie!

Plakat

Ulotka informacyjna