Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach:
od 01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 19.00 do 7.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:
od 01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 19.00 do 7.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

Piosenka łączy pokoleniaW ramach programu „Kreatywny senior” 25 kwietnia w Dziennym Domu Pomocy nr 4 odbyło się kolejne spotkanie seniorów pod hasłem „Piosenka łączy pokolenia”. Uczestnicy programu wraz z podopiecznymi dziennego domu i klientami środowiskowego domu samopomocy, integrowali się podczas tańca i śpiewu biesiadnych piosenek. Punktem kulminacyjnym spotkania był występ szkolnego chóru „Belcanto” ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Szombierkach. Młodzieńczy entuzjazm i miłość do piosenki stały się pomostem między pokoleniami i dostarczyły seniorom pozytywnej energii.

 

Czytaj więcej: Piosenka łączy pokolenia

Taniec pokoleńTaniec pokoleń

„Taniec dobra sprawa
przyzna każdy człek
nie ma jak zabawa
i nie ważny wiek...”
Lucyna Cieślik

23 i 30 kwietnia w Dziennym Domu Pomocy nr 1 odbyły się zajęcia taneczne dla seniorów i dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 29 przy ul. Czarneckiego 2. Taniec to przecież sport, który można uprawiać w każdym wieku, na dodatek sprawia wiele przyjemności.

 

Czytaj więcej: Reportaże z imprez w DDP Nr 1

Logo MPiPSWyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2011-2015 r.”

Projekt gminy Bytom najlepszy spośród 38 projektów nadesłanych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2011-2015 r.!

W dniu 19 kwietnia 2013 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki rozstrzygnięcia konkursu „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego edycja 2013”. Wniosek konkursowy złożony przez gminę Bytom uzyskał najwyższą ilość punktów wśród gmin i powiatów, które aplikowały o środki. Kwota przyznanej przez Ministerstwo dotacji wyniosła 120.000,00 zł. Realizacja projektu odbywać się będzie w dwóch etapach, pierwszym w 2013 r. i drugim w 2014 r.

 

Czytaj więcej: Wyniki rozstrzygnięcia...

Dzień Projektów Społecznych i EdukacyjnychPowiedz mi – zapomnę.
Pokaż - może zapamiętam.
Zaangażuj mnie w to – zrozumiem.
przysłowie chińskie

18 kwietnia na zaproszenie Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu wzięliśmy udział w pokazie umiejętności tanecznych, który odbył się w związku z Dniem Projektów Społecznych i Edukacyjnych. Jako jedna z dwóch  zaproszonych instytucji mieliśmy możliwość zaprezentowania na scenie naszych umiejętności tanecznych w układach choreograficznych pt. „Wszystkie barwy ziemi” oraz „Plastikowa biedroneczka”. Wspólnie z podopiecznymi przygotowaliśmy choreografię  opartą na tańcu współczesnym.

 

Czytaj więcej: Dzień Projektów Społecznych...

Występ tenora18 kwietnia, w wiosenne południe Dzienny Dom Pomocy nr 2 w Bytomiu szczelnie wypełnili seniorzy, którzy wysłuchali występu tenora Juliusza Ursyna-Niemcewicza. Solista Opery Śląskiej, ma w artystycznym dorobku występy na scenach całego świata, a w swoim repertuarze wiele arii z popularnych oper. Tym razem serca seniorów podbił wykonaniem m.in. słynnej pieśni neapolitańskiej "O sole mio".

Koncert obfitował w wiele wzruszeń i spotkał się z gorącym przyjęciem seniorów. Artysta w słowie na zakończenie zapewniał, że chciałby, aby takie spotkania odbywały się cyklicznie. Złożył także wyrazy uznania dla pracowników placówki, którzy byli inicjatorami spotkania.

 

Czytaj więcej: Występ tenora

Nowe otwarcie projektuTerenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 4 rozpoczął realizację kolejnej edycji projektu „Otwórzcie drzwi – my otwieramy serca”.

Tak jak w ubiegłym roku, dzięki współpracy z oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża i z młodzieżą z Gimnazjum nr 2, możliwe jest odwiedzanie starszych, schorowanych i często samotnych osób. Działania na rzecz seniorów będą prowadzone w dwóch etapach – wiosną i jesienią. Raz w tygodniu przez, co najmniej,  dwie godziny gimnazjaliści będą poświęcać swój wolny czas starszym osobom. Przedsięwzięcie ma charakter otwarty, dlatego jeśli ktoś zna starszą osobę, która chciałaby spędzić czas z wolontariuszem, może zgłosić ją do udziału w projekcie.

Serdeczne podziękowania dla PCK oraz młodzieży i pedagogów z gimnazjum za okazane serce oraz bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym wsparcia w ich jesieni życia składają pracownicy MOPR Bytom.