Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach: od
01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 20.00 do 8.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach: od
01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 20.00 do 8.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

Nowe otwarcie projektuTerenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 4 rozpoczął realizację kolejnej edycji projektu „Otwórzcie drzwi – my otwieramy serca”.

Tak jak w ubiegłym roku, dzięki współpracy z oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża i z młodzieżą z Gimnazjum nr 2, możliwe jest odwiedzanie starszych, schorowanych i często samotnych osób. Działania na rzecz seniorów będą prowadzone w dwóch etapach – wiosną i jesienią. Raz w tygodniu przez, co najmniej,  dwie godziny gimnazjaliści będą poświęcać swój wolny czas starszym osobom. Przedsięwzięcie ma charakter otwarty, dlatego jeśli ktoś zna starszą osobę, która chciałaby spędzić czas z wolontariuszem, może zgłosić ją do udziału w projekcie.

Serdeczne podziękowania dla PCK oraz młodzieży i pedagogów z gimnazjum za okazane serce oraz bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym wsparcia w ich jesieni życia składają pracownicy MOPR Bytom.

Logo EFS9 kwietnia ruszyły spotkania grupy samopomocowej, na których uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, omawiają problemy i wzajemnie się wspierają.

W ramach koła kultury 15 kwietnia odbyła się wycieczka o charakterze edukacyjno-integracyjnym. Wraz z uczestnikami PAL-Bobrek zwiedzaliśmy zabytkową kopalnię srebra i Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Opowieści przewodnika o historii kopalni i sztolni wzbogacone były pokazami audiowizualnymi. Wycieczka wywarła bardzo duże wrażenie na wszystkich  uczestnikach, a niewątpliwie największe na najmłodszych.

 

Czytaj więcej: Rozbarski PAL działa pełną...

Aktywny senior +6011 kwietnia w Dziennym Domu Pomocy nr 2 przy ul. Wozniaka 28 odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu „Aktywny Senior 60 +”, na którym gościliśmy uczniów Szkoły Specjalnej nr 6 z ul. Orląt Lwowskich. Uczniowie wystąpili w spektaklu muzyczno-ruchowym przedstawiającym postać i działalność Janusza Korczaka.

Po przedstawieniu młodzi aktorzy otrzymali upominki wykonane własnoręcznie przez seniorów z DDP nr 2.

Kolejne spotkanie odbędzie się 18 kwietnia o godz.11. Gościem będzie solista Opery Śląskiej  pan Juliusz Ursyn-Niemcewicz. Serdecznie zapraszamy.

 

Czytaj więcej: Aktywny senior +60

Wizyta w Operze ŚląskiejWe wtorek, 9 kwietnia beneficjenci Dziennego Domu Pomocy nr 1 i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwiedzili Operę Śląską.

O dziejach bytomskiej opery mówiła pani Iza, która z wielką pasją opowiadała o dokonaniach oraz misji kulturowej tej zasłużonej instytucji. Seniorzy przeszli od sali koncertowej, gdzie podziwiali ekspresjonistyczne formy i ciekawą kolorystykę, przez salę  królewską, odrestaurowaną po pożarze z 2000 r., po salę baletową.

Wizyta w gmachu opery zachęciła zwiedzających do ponownych odwiedzin placówki w celu obejrzenia przedstawienia z  repertuaru Opery Śląskiej. Była też okazją do interesującego spędzenia czasu w towarzystwie.

Czytaj więcej: Wizyta w Operze Śląskiej

Zaproszenie DDP nr 3

LOGO Parasola8 marca 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bytomiu rozpoczął realizację projektu partnerskiego Prawo ochronnym parasolem dziecka zwanego także przyjazne patrole. Jest to trzecia edycja projektu, poprzednie były realizowane w latach 2011 i 2012.

Potrzebę kontynuacji projektu pokazało samo życie. Skład przyjaznych patroli to dwie osoby – pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.

Przyjazny patrol porusza się samochodem nieoznakowanym, a funkcjonariusz policji w trakcie pracuje w ubraniu cywilnym.

Czytaj więcej: Przyjazny patrol