Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach: od
01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 20.00 do 8.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach: od
01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 20.00 do 8.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

Logo EFS27 i 28 maja w ramach współpracy MOPR-u z Centrum Medycznym "Jedynka" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu przy pl. Sobieskiego odbyły się Dni Promocji Zdrowia. Akcja przyciągnęła sporą liczbę mieszkańców Rozbarku i innych rejonów miasta. Około 130 osób zbadało sobie ciśnienie a ok. 100 sprawdziło poziom glukozy we krwi. Ilość chętnych do kontroli stanu zdrowia pokazała, że takie akcje są potrzebne i zapewne warto powtórzyć to w przyszłości. Zainteresowanie akcją prozdrowotną jest też wynikiem wzrostu aktywności lokalnej rozbarczan.

Dwa dni promocji zdrowia

Bliżej natury„Choroba psychiczna... jest częścią Mnie, ale to przecież nie całe moje Ja! Wpływa na moje zachowanie, ale nie na to, kim jestem! Jest częścią mojego życia, ale nie musi być całym moim życiem! Nie była moim wyborem, ale mogę mieć wpływ na to, jak się z nią mierzyć! Chcę być SOBĄ, nawet jeśli nie zawsze udaje się osiągnąć pełne zdrowie!” – fragment programu edukacyjnego Droga do siebie

15 maja 2013 br. pracownicy Zespołu Psychiatryczno-Środowiskowego wraz z uczestnikami Grupy Wsparcia dla Osób Chorych Psychicznie wybrali się do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie. Pogoda dopisała, a wyprawa pozostawiła niezatarte wrażenia. Część uczestników wycieczki powróciła do ZOO po wielu latach, ale byli też i tacy, dla których była to pierwsza wizyta. Możliwość przebywania ze sobą, w spokojnym otoczeniu, wśród zwierząt i kwitnących kwiatów przyniosła mnóstwo  radości i pozwoliła wszystkim na oderwanie się od szarej rzeczywistości.

 

Czytaj więcej: Bliżej natury

Logo EFSW ramach działań PAL Rozbark 15 maja rozbarczanie wybrali się do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. Park posiada blisko 70 zabytkowych  obiektów architektury wiejskiej i małomiasteczkowej. Obszar skansenu obejmuje 22 ha. Wycieczka była oprowadzana przez przewodnika, od którego można było usłyszeć historię poszczególnych obiektów. Ponadto Rozbarczanie uczestniczyli w lekcji przeprowadzonej w starej szkole, dzięki czemu mogli się przenieść w przeszłość. Ostatnią atrakcją był wspólny odpoczynek przy ognisku. Wszyscy wracali zmęczeni, jednakże bardzo zadowoleni z wyjazdu, tym bardziej, że pogoda dopisała.

 

Czytaj więcej: Rozbarczanie w skansenie

Logo EFSRealizatorzy Programu Aktywności dla Rozbarku zapraszają na akcję organizowaną w ramach dni promocji zdrowia. 27-28 maja br. od godz. 9 do 12 w holu Miejskiej Bibliotece Publicznej przy pl. Jana III Sobieskiego 3 będzie można zmierzyć ciśnienie krwi i poziom cukru. Organizatorem akcji jest Bytomskie Centrum Medyczne „Jedynka” sp. z o.o. w ramach współpracy z MOPR.

Roman-tyczniWe wtorek, 14 maja w Dziennym Domu Pomocy nr 1 odbył się recital zespołu „Roman-tyczni”. Pomysł założenia grupy wokalno-instrumentalnej pod taką nazwą powstał przypadkowo, podczas koleżeńskiego spotkania grupy uczestników UTW. Liderem zespołu jest Roman Wildanger, członkami cztery urocze wokalistki i instrumentalistki. Debiutancki występ zespołu odbył się w maju 2012 r. w lesie miechowickim podczas pikniku integracyjnego. Dziś zespół w swoim repertuarze wykonuje ballady polskie z lat 60. ciesząc się zainteresowaniem publiczności w różnym wieku.

 

Czytaj więcej: Roman-tyczni

Zaproszenie na kiermasz Fundacji Szansa dla Niewidomych