Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że od 18 listopada 2019 roku do 4 grudnia 2019 roku można składać dowody potwierdzające poniesione przez wnioskodawcę wydatki w ramach przyznanego stypendium szkolnego (faktury, rachunki). Dokumenty winny być wystawione na wnioskodawcę – rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia. Dowody poniesionych wydatków będą przyjmowane w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów przy ul. Łużyckiej 12 w następujących godzinach:
 
Poniedziałek 8.00 – 16.30
Wtorek 8.00 – 15.00
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00  - 13.30
 
Katalog wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym stanowiących podstawę refundacji  poniesionych wydatków znajduje się na stronie w zakładce Stypendia i zasiłki szkolne.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.


Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach:
od 01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 19.00 do 7.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:
od 01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 19.00 do 7.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

Aktualności MOPR

Oko - okno na światW czwartek, 17 października, w PAL Bobrek odbyły się kolejne plastyczne warsztaty edukacyjne. Tematem zajęć prowadzonych przez panią Krystynę Szulińską było ,,oko – okno na świat". Korzystając z rad i wskazówek prowadzącej, uczestniczki wykonały oryginalne prace. Można zaobserwować, że technika wykonania oraz poziom umiejętności pań z zajęć na zajęcia znacząco wzrastają.  Uczestniczki doskonalą swoje zdolności manualne i rozwijają wyobraźnię artystyczną. Udział w zajęciach pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości i kreuje nowy wizerunek miłośniczek piękna zaklętego w barwy i kształty.

 

Czytaj więcej: Oko – okno na świat...

Wszyscy jesteśmy równoprawnymi obywatelami. Piknik przy Hali na SkarpieMiliony ludzi na świecie cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. Szansą powrotu do normalności jest nie tylko fachowa pomoc, ale i społeczna integracja. Wiedzą to pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, którzy opracowali specjalny projekt. Na jego wdrożenie pozyskali 46 tys. zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jednym z etapów będzie piątkowy festyn dla bytomian przy Hali na Skarpie. Początek o 10.00.

„Wszyscy jesteśmy równoprawnymi obywatelami” – pod takim hasłem świętować będą uczestnicy zbliżającej się imprezy. Wśród wielu atrakcji będą gry i zabawy taneczne oraz poczęstunek dla każdego. Chcemy w ten sposób pokazać, że nie warto stronić od chorych psychicznie. Oni potrzebują zwyczajnych międzyludzkich kontaktów, jak każdy z nas.  Jeśli wyciągniemy do nich pomocną dłoń, damy im szansę na wyzdrowienie. Czasem wystarczy tylko krótka rozmowa czy kilka ciepłych słów.

 

Czytaj więcej: Wszyscy jesteśmy...

Nowy projekt WORD KatowiceOd dnia 01.09.2013 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach rozpoczął realizację projektu pt. „Zdobywanie kwalifikacji zawodowych drogą do pokonywania barier na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

Czytaj więcej: Nowy projekt WORD Katowice

Logo MOPRW związku z realizacją projektu socjalnego „Wiemy, walczymy, wspieramy” w dniu 6.09.2013 rozpoczął się cykl spotkań grupy edukacyjno - wspierającej dla kobiet dotkniętych przemocą. Projekt jest realizowany przez pracowników socjalnych TPPŚ nr1 Barbarę Czyż i Dorotę Zając. Na spotkania  grupy zostali zaproszeni również specjaliści zajmujący się problematyką przemocy.

Celem projektu jest:

- dostarczenie uczestniczkom spotkań wiedzy na temat mechanizmów przemocy,
- przedstawienie aspektów prawnych i proceduralnych w sytuacji doznawania przemocy,
- uzyskanie wsparcia ze strony profesjonalistów oraz innych osób doświadczających przemocy.

Logo EFSInformujemy, że Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Katowic prowadzi nabór pomysłów na spółdzielnie socjalne. Zgłoszenia będą przyjmowane od  8 do 17 października br. Następnie, spośród nadesłanych zgłoszeń, do realizacji zostanie wybrany jeden najlepszy pomysł. Będzie on podstawą do założenia spółdzielni socjalnej, w ramach której zatrudnienie znajdzie 6 osób. Do udziału w projekcie zachęcamy szczególnie osoby niepełnosprawne, które otrzymają dodatkowe punkty w procesie rekrutacji.

Więcej informacji na stronie SWR

Logo Otwórzcie drzwi, my otwieramy sercaTerenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 4 rozpoczął realizację kolejnego etapu projektu „Otwórzcie drzwi – my otwieramy serca”. Dzięki współpracy z Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża oraz z młodzieżą z Gimnazjum nr 2 możliwe jest odwiedzanie starszych, schorowanych i często samotnych osób. Działania na rzecz seniorów będą prowadzone na przestrzeni października i listopada. Raz w tygodniu przez przynajmniej 2 godziny młodzi gimnazjaliści poświęcać będą swój wolny czas na rzecz osób starszych. Ktokolwiek zna osobę, która chciałaby spędzić swój wolny czas z wolontariuszem, może zgłosić się do udziału w projekcie. Ponownie więc dziękujemy za zaangażowanie  i motywację młodzieży do działań wolontariackich pedagogom z Gimnazjum nr 2.