Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach: od
01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 20.00 do 8.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach: od
01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 20.00 do 8.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

Logo EFSRealizatorzy Programu Aktywności Lokalnej dla Rozbarku zapraszają na Święto Mieszkańców Rozbarku, które odbędzie się 16 czerwca w godz. od 15.00 – 20.00 na placu Barbary.
W czasie festynu dostępnych będzie wiele atrakcji. Dla najmłodszych między innymi dmuchana zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, eurobungee, pojazdy elektryczne. Niewątpliwą atrakcją festynu  będzie  pokaz fakira.
W programie liczne zabawy i konkursy rodzinne, zabawa taneczna, zabawy integracyjne prowadzone przez animatorów. Będą też warsztaty plastyczne zorganizowane przez Bytomskie Centrum Kultury. W czasie festynu dostępne będą stoiska Powiatowego Urzędu Pracy  oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Amatorzy małej gastronomii też znajdą coś dla siebie.
W tym roku festyn ma swój mały jubileusz, gdyż odbywa  się po raz piąty. Dla uczczenia tej okazji będzie możliwość skosztowania jubileuszowego tortu.

 

Czytaj więcej: Święto Mieszkańców Rozbarku...

Logo MOPRGmina Bytom otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pt. „Od wykluczenia przez zrozumienie do akceptacji” opracowanego przez pracowników Zespołu Psychiatryczno-Środowiskowego działającego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Wymieniony projekt wziął udział w otwartym konkursie na finansowe wsparcie w 2013 r. realizacji projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach zadania publicznego: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt będzie realizowany od września do grudnia 2013 r.

Głęboka wodaZapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”, który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy.

Ankieta

Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. „Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu ‘Głęboka woda’ na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Z góry dziękujemy!

Wykonawca badania Agrotec Polska

Prace społecznie użyteczneMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu w roku 2013 po raz szósty realizuje prace społecznie użyteczne. Program skierowany jest do klientów MOPR-u − osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ma pomóc długotrwale bezrobotnym wyjść „na prostą”, pomóc uwierzyć we własne możliwości i sprawdzić się na rynku pracy.

W bieżącym roku rozszerzona została formuła prac społecznie użytecznych: dodatkowo utworzono 15-osobowe brygady remontowo-porządkowe, których zadaniem jest wykonywanie drobnych remontów, napraw oraz prac gospodarczo-porządkowych. Dotychczas nasze brygady pracowały w placówkach oświatowych i medycznych Bytomia i wykonywały między innymi następujące prace:

 

Czytaj więcej: Prace społecznie użyteczne w...

Spotkanie seniorów27 maja 2013 r. w Dziennym Domu Pomocy nr 1 z okazji Dnia Matki dla seniorów z projektów „Senior na piątkę” oraz „Kreatywny senior” oraz beneficjentów DDP nr 1 i 4 wystąpił Chór Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierownictwem p. Moniki Woleńskiej. Chór powstał w 2009 r., na początku liczył zaledwie kilkanaście osób, które nie miały styczności ze śpiewem chóralnym, ale przejawiały ogromny zapał do pracy. Obecnie chór liczy już 37 osób w tym 7 panów. W ciągu czterech lat swojej działalności chór wystąpił z wieloma koncertami okolicznościowymi. Występ artystek i artystów w repertuarze biesiadnym spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem seniorów. Życzymy więc dalszej wytrwałości i wielu sukcesów na szczeblu artystycznym.

 

Czytaj więcej: Spotkanie seniorów

Logo EFS27 i 28 maja w ramach współpracy MOPR-u z Centrum Medycznym "Jedynka" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu przy pl. Sobieskiego odbyły się Dni Promocji Zdrowia. Akcja przyciągnęła sporą liczbę mieszkańców Rozbarku i innych rejonów miasta. Około 130 osób zbadało sobie ciśnienie a ok. 100 sprawdziło poziom glukozy we krwi. Ilość chętnych do kontroli stanu zdrowia pokazała, że takie akcje są potrzebne i zapewne warto powtórzyć to w przyszłości. Zainteresowanie akcją prozdrowotną jest też wynikiem wzrostu aktywności lokalnej rozbarczan.

Dwa dni promocji zdrowia