Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Informacje graficzneCentrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, jako część Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od ponad 12 lat wspiera w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy.

Więcej szczegółowych informacji na:
www.psoni.org.pl oraz www.normalniesiepracuje.pl

 

Logo KRUSDo 10 maja placówki Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie będą przyjmować wnioski o skierowanie na turnus rehabilitacyjny dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, mających schorzenia układu oddechowego, wady i choroby układu ruchu.
Dzieci z terenu województwa śląskiego w tym roku będą mogły się leczyć i odpoczywać w dwóch krusowskich ośrodkach:

 • podopieczni z wadami i chorobami układu ruchu  przebywać będą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 24 czerwca do 14 lipca 2018 roku,
 • natomiast z chorobami układu oddechowego - w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 28 czerwca do 18 lipca 2018 roku.

Czytaj więcej: Ważne! Nabór na bezpłatne...

Logo MOPRPrezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Oznacza to bezpłatny egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B dla osób niepełnosprawnych, które potrzebują dostosowania pojazdu do rodzaju schorzenia.
Podpisana ustawa przewiduje całkowite zniesienie opłaty za praktyczną część egzaminu na prawo jazdy w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób. Ponadto, przedmiotowa ustawa nakłada na ministra właściwego do spraw gospodarki obowiązek wyznaczenia, spośród jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych, podmiotu, który będzie prowadził internetową bazę informacji o pojazdach odpowiednio przystosowanych do rodzaju niepełnosprawności. W bazie tej wskazany będzie ośrodek szkolenia kierowców, w dyspozycji którego znajduje się dany pojazd.

Czytaj więcej: Osoby niepełnosprawne będą...

Logo MOPRMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że od 7 maja 2018 roku do 2 lipca 2018 roku można składać dowody potwierdzające poniesione przez wnioskodawcę wydatki w ramach przyznanego stypendium szkolnego (faktury, rachunki).
Dokumenty winny być wystawione na wnioskodawcę – rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia. Dowody poniesionych wydatków będą przyjmowane w Zespole Pomocy Materialnej dla Uczniów przy ul. Łużyckiej 12 w następujących godzinach:

Poniedziałek: od 8.00 do 17.00,
Wtorek - Piątek: od 8.00 do 14.00

Katalog wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym stanowiących podstawę refundacji poniesionych wydatków znajduje się na naszej stronie w zakładce Stypendia i zasiłki szkolne.

Wielkanoc

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy serdeczne życzenia:
zdrowia, radości, wytrwałości w codziennym zmaganiu się z przeciwieństwami,
poczucia siły, pokoju i nieustającej wiary i nadziei.

Rafał Szpak, Anna Chlebowska, Emilian Kujawski

Logo MOPRZmiany siedzib Terenowych Punktów Pomocy Środowiskowej i KIS

 1. TPPŚ nr 11 usytuowany w dzielnicy Karb przy ul. Konstytucji 89 zostanie połączony z TPPŚ nr 6 w dzielnicy Bobrek przy ul. Huty Julia 10 i razem utworzą TPPŚ nr 6 przy ul. Huty Julia 10. Tym samym TPPŚ nr 11 przestanie istnieć.    
 2. TPPŚ nr 4 z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawskich 14 zostanie przeniesiony do siedziby TPPŚ nr 2 przy ul. Woźniaka 53/7 i zatrzyma swój numer.
 3. Do siedziby przy ul. Woźniaka 53/7 zostaną także przeniesieni pracownicy Klubu Integracji Społecznej, którzy zajmują się pracami społecznie użytecznymi, natomiast siedziba KIS będzie nadal przy ul. Powstańców Warszawskich 14 natomiast w pomieszczeniach zajmowanych wcześniej przez KIS pozostaną jedynie pracownicy projektowi, zatrudnieni przy projektach prowadzonych w ramach KIS.
 4. TPPŚ nr 2 przejdzie z ulicy Woźniaka 53/7 na Plac Akademicki 9, gdzie także ma siedzibę TPPŚ nr 1. Oba terenowe punkty będą zatem miały wspólna siedzibę, lecz zachowają swoje numery.    
 5. Do siedziby przy ul. Powstańców Warszawskich 14, do pomieszczeń wcześniej zajmowanych przez TPPŚ nr 4, zostaną przeniesieni pracownicy projektowi AS-Z1 (zespół Pani Kamili Piątek). Pracownicy projektowi AS-Z2 (zespół Pani Doroty Zając) pozostaną w siedzibie dotąd zajmowanej przy ul. Piłsudskiego 67.

Taki stan rzeczy ma obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2018 r. jednakże ze względu na remont pomieszczeń przy ul. Woźniaka 53/7 faktyczny termin przeniesienia komórek organizacyjnych uwzględnionych w punktach 2-5 dojdzie do skutku w połowie kwietnia.