Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

 

CZYM JEST KARTA DUŻEJ RODZINY?

Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą, identyfikuje członka rodziny wielodzietnej uprawnionego do korzystania z systemu zniżek oraz dodatkowych uprawnień w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863). Posiadacze Karty mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

JAKIE ZNIŻKI PRZYSŁUGUJĄ POSIADACZOWI KARTY?

Na mocy przepisów posiadacze KDR uzyskali istotne ulgi zagwarantowane ustawowo. Należą z nich:

 • ulga na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego (rodzicom i małżonkom  będzie przysługiwać 37% zniżki na bilet jednorazowy oraz 49% na bilet miesięczny),
 • zniżka na opłacie za wystawienie paszportu (rodzice i małżonkowie - zniżka 50%, dzieci - 75%),
 • bezpłatne wejście na teren wszystkich parków narodowych w Polsce.

Ponadto, Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.

KTO MOŻE UZYSKAĆ KARTĘ?

Kartę mogą uzyskać następujący członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą.

Rodzina wielodzietna to rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 • szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym planowane  jest ukończenie nauki (zgodnie ze składanym oświadczeniem);
 1. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

CZY UZYSKANIE KARTY ZALEŻY OD DOCHODU?

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.
Pierwsza Karta wydawana jest bezpłatnie. Wydanie duplikatu Karty (w przypadku kradzieży, zgubienia, utracenia) podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek, możliwe jest odstąpienie od pobrania tej opłaty.

KTO SKŁADA WNIOSEK?

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

GDZIE SKŁADA SIĘ WNIOSEK?

Wniosek o wydanie Karty należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w Zespole Pomocy Materialnej dla Uczniów, ul. Łużycka 12.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, a w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku  do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Zgodnie z art. 10 ust 8 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wójt sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

OBOWIĄZKI POSIADACZA KARTY

Członek rodziny wielodzietnej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu.
W przypadku stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest zobowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.