Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

UWAGA!

W związku z przeprowadzanym obecnie remontem TPPŚ nr 9 zostaje on przeniesiony do końca bieżącego roku do TPPŚ nr 4 przy ulicy Powstańców Warszawskich 14.

Od 02.01.2018 TPPŚ nr 9 powraca do swojej siedziby w Bytom - Łagiewniki, ul. Armii Krajowej 54b.


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
 

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

 

Logo AS

Z przyjemnością informujemy, iż projekt „AS Aktywny Społecznie” złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu na konkurs organizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony i otrzymał dofinansowanie. Realizacja projektu rozpoczęła się od stycznia 2018 r. i potrwa 3 lata. Kwota dofinansowania projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 8 027 654,71 zł, a jego wartość całkowita z uwzględnieniem wkładu własnego to 9 444 299,66 zł.

Celem projektu jest wsparcie 600 mieszkańców/-nek Bytomia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, prowadzące do podniesienia poziomu ich integracji społecznej i zwiększenia zdolności do zatrudnienia. W projekcie wezmą udział osoby korzystające z pomocy MOPR, niepracujące, wymagające wsparcia w wejściu na wymagający i dynamiczny rynek pracy. Mając na uwadze powyższy cel, uczestnicy i uczestniczki projektu będą korzystać z indywidualnie dobranych form wsparcia adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb i predyspozycji osobowych. Działania obejmować będą przede wszystkim usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Efekty realizowanych usług będą wzmacniane poprzez oddziaływanie na osoby z najbliższego otoczenia uczestników i uczestniczek projektu (lokalne środowiska sąsiedzkie), co prowadzić będzie do podtrzymania zmian ich indywidualnych sytuacji.