Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
 

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

Plakat 2W Bytomiu zakończono realizację projektu Drogowskaz dla rodzin kontynuacja dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Tym razem duży nacisk położony został na budowanie relacji pomiędzy opiekunami w rodzinach. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 29 tys. zł ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Edycja 2017.

Projekt składał się z czterech działań: 

  • prelekcji dla rodziców uczniów szkół podstawowych pn. Kiedy kończy się wychowanie, a zaczyna przemoc wobec dziecka. Gdzie szukać pomocy i wsparcia, poprzedzone przygotowaniem warsztatowym dla pedagogów z bytomskich szkół, na temat wczesnego rozpoznawania przemocy wobec dziecka, skutków stosowania przemocy oraz konsekwencji prawnych dla opiekunów stosujących przemoc,
  • warsztatów dla ojców osadzonych w bytomskim Areszcie Śledczym oraz rodziców objętych wsparciem przez  asystentów rodzin,
  • kampanii społecznej, która miała na celu m.in. podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców,
  • konferencji pt. Rodzina na zakręcie. Co dalej? Jak reagować? Jak pomagać?, dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Tak, jak w poprzedniej edycji, kampania wizerunkowa została oparta na znakach drogowych. Znaki ostrzegawcze miały w prosty i czytelny sposób uświadomić dorosłym, że to, jakie mają relacje z partnerem ma ogromny wpływ na zachowanie dzieci i ich poczucie bezpieczeństwa. Pojawiały się na nich takie hasła, jak: brak czasu, lenistwo, obojętność, zazdrość, obwinianie, zawziętość. Na znakach informacyjnych zamieszczono hasła: zrozumienie, przebaczenie, empatia, wyrozumiałość, zainteresowanie, kompromis.

W ramach kampanii informacyjnej w mieście pojawiły się m.in. bilbordy, plakaty, ulotki oraz zostały rozprowadzone lniane torby i kalendarze.

W realizacji projektu uczestniczyli pracownicy: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "ARKA-MED" Sp. z o. o. w Bytomiu, Komendy Miejskiej Policji, Fundacji Dom Nadziei, Sądu Rejonowego i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu.

Przypomnijmy, że ubiegłoroczny projekt „Drogowskaz dla rodzin”, dotyczący przeciwdziałania przemocy, był odpowiedzią na apel Rzecznika Praw Dziecka, który w raporcie „Przemoc w wychowaniu w opinii społecznej oraz w relacjach rodziców” wykazywał, że ok. 1/3 społeczeństwa aprobuje stosowanie kary fizycznej w wychowaniu. Około jedna czwarta osób uznaje bicie za właściwą metodę wychowawczą.

Plakat 1Plakat 2

O wydarzeniu napisano również:

http://www.bytom.pl/rodzina-a-profilaktyka

http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-bytomiu-podsumowanie-projektu-drogowskaz-dla-rodzin

http://bytom.slaska.policja.gov.pl/ka4/informacje/wiadomosci/220087,quotDrogowskaz-dla-rodzinquot-projekt-MOPR-u-i-bytomskiej-Policji.html