Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Logo Rodzina 500 plusJAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE?

W celu uzyskania świadczenia wychowawczego konieczne jest złożenie wniosku (osobiście lub przez Internet). Wniosek składa się jeden raz w roku.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, jest wydłużony i trwa od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.

W kolejnych latach będą to okresy od 1 października do 30 września następnego roku.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest odpowiednio:

 • matka,
 • ojciec,
 • opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) albo
 • opiekun prawny dziecka.

KWOTA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

KIEDY OBOWIĄZUJE KRYTERIUM DOCHODOWE?

Świadczenie wychowawcze na drugie i następne dziecko/dzieci przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Wsparcie na pierwsze dziecko (czyli najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia) rodzice otrzymają, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł. Natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tzn. dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe  o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

WPŁYW ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA UPRAWNIENIA DO INNYCH ŚWIADCZEŃ

Świadczenie wychowawcze nie będzie uwzględnianie w dochodzie rodziny przy ustalaniu prawa do innych form wsparcia, m.in.: świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej czy stypendiów szkolnych. Uzyskanie świadczenia wychowawczego nie będzie miało zatem wpływu na uprawnienia do wymienionych form pomocy.

DOKUMENTY WYMAGANE OD WSZYSTKICH WNIOSKODAWCÓW

Składając wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego należy posiadać:

 1. dokument tożsamości ze zdjęciem - do wglądu pracownika przyjmującego wniosek w celu potwierdzenia tożsamości;
 2. dokumenty potwierdzające status wnioskodawcy, zależnie od sytuacji:
 • kserokopia orzeczenia sądu ustanawiającego opiekuna prawnego - opiekun prawny dziecka,
 • zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka - opiekun faktyczny,
 • kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego separację - osoba będąca w separacji,
 • kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód - osoba rozwiedziona,
 • kserokopia aktu zgonu współmałżonka - wdowa/wdowiec,

WAŻNE! Oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.

DOKUMENTY WYMAGANE W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE RÓWNIEŻ NA PIERWSZE DZIECKO (weryfikacja kryterium dochodowego)

UWAGA!
Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. jest rok 2014.

Dzięki informatyzacji część danych niezbędnych do ustalenia sytuacji rodziny wnioskodawcy organy przyznające świadczenie wychowawcze będą pozyskiwać/weryfikować samodzielnie.
Zatem wnioskodawca nie musi dostarczać dokumentów potwierdzających:

 • informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny, np. aktów urodzenia dzieci;
 • informacji o wysokości uzyskanych dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych (nie dotyczy: zryczałtowanego podatku dochodowego) – tj. zaświadczeń z urzędu skarbowego;
 • informacji o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • orzeczenia o niepełnosprawności,
 • informacji z Powiatowych Urzędów Pracy.

Wnioskodawcy starający się o świadczenie wychowawcze również na pierwsze dziecko będą natomiast obowiązani składać następujące dokumenty dodatkowe, właściwie do sytuacji członków rodziny:

 1. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny:
 • oświadczenia członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych - załącznik nr 1 do wniosku,
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - załącznik nr 2 do wniosku,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych - załącznik nr 3 do wniosku,
 • utrata dochodu - dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, kserokopia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2014: np. PIT - 11, 40a) -
  Ilekroć w ustawie jest mowa o dochodzie utraconym oznacza to utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych  w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznych rolników, utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.))
 • uzyskanie dochodu - dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (np. umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopię informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2014: np. PIT - 11, 40a),
  Ilekroć w ustawie jest mowa o dochodzie uzyskanym oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem  jej wykonanie po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym)
 1. dokumenty wymagane od osób uprawnionych do alimentów lub zobowiązanych do alimentacji na rzecz innych osób:
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 1. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, wskazane przez pracownika po ustaleniu sytuacji osoby ubiegającej się o świadczenie.