Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

LOGO EFS

W ramach Projektu By- Pas Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej   pracownicy socjalni w dniach od 27 do 29.06.2017 zorganizowali  działania środowiskowe na rzecz poprawy relacji z otoczeniem pt.„Pomóż sobie, pomagając innym!”.  Celemdziałań  było wzmocnienie więzi społecznych w środowisku uczestników projektu oraz ich otoczenia poprzez budowanie relacji międzypokoleniowych.

Powyższe działania składały się z trzech części.

Pierwsze dwa dni były poświęcone warsztatom ze specjalistą mającym doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu integracji społecznej w środowisku lokalnym, które odbyły sięw Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu. W ramach zajęć nastąpiła wymiana informacji wśród osób uczestniczących w zakresie dysponowania umiejętnościami, możliwościami, wolnym czasem oraz potrzebami w środowisku (np. przypilnowanie dziecka, wsparcie kulinarne, wsparcie w obsłudze urządzeń technicznych itd.).  Drugi dzień zajęć poświęcony był relacjom  międzypokoleniowym, które mają duże znaczenie w zwiększeniu aktywności poprzez poznawanie innych osób  i wspólne doświadczenia życiowe. Prowadzący w trakcie warsztatów, zabaw i ćwiczeń przekazał uczestnikom  wiedzę oraz sposoby umiejętnej wymiany własnych zasobów przynoszących im obopólne korzyści. W trzecim dniu uczestnicy  warsztatów  odwiedzili  Muzeum w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie. Plenerowe zajęcia integracyjno- edukacyjne w Skansenie pozwolił zaangażować wszystkich uczestników do wzajemnej pomocy i przełamania istniejących barier. Uczestnicy podczas wyjazdu   poszerzyli wiedzę z zakresu historii, sztuki i kultury regionu zwiedzając  Skansen z przewodnikiem. Dodatkowymi formami plenerowych  warsztatów były: zabawy międzypokoleniowe, konkursy integracyjne. Ponadto uczestnicy mogli wysłuchać  w gwarze regionalnej o śląskich tradycjach  i przypomnieć sobie śląskie przyśpiewki  prowadzone przez  lokalnego artystę – Marka „Makaron” Motykę. Na zakończenie  imprezy zorganizowanoognisko z   tradycyjnym pieczeniem kiełbasy i ziemniaków, które było dużą atrakcją  dla najmłodszych.

Realizacja działań  przyczyniła się do przełamania barier społecznych i między pokoleniowych.