Nawigacja:

Celem uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności następujące dokumenty:

  1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności,
  2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza prowadzącego - UWAGA! WAŻNE 30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA PRZEZ LEKARZA,
  3. Kserokopię poprzedniego orzeczenia Zespołu orzekającego lub innego organu orzekającego,
  4. Posiadaną dokumentację medyczną: kserokopie wypisów ze szpitala, wyniki badań diagnostycznych,  aktualne opinie psychologiczne (ważna 2 lata), orzeczenie o konieczności kształcenia indywidualnego lub specjalnego oraz inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności,
  5. Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W przypadku wniosku dla osoby przed 16 rokiem życia dodatkowo:

  • Kserokopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego,
  • Kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka.

WAŻNE: Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia, dołączając kserokopię poprzedniego orzeczenia.