Nawigacja:

Celem uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy przedłożyć w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności następujące dokumenty:

 1. W przypadku gdy wniosek składany jest po raz pierwszy
 1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności,
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza prowadzącego - UWAGA! WAŻNE 30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA PRZEZ LEKARZA,
 3. Kserokopia poprzedniego orzeczenia Zespołu lub innego organu orzekającego,
 4. Posiadana dokumentacja medyczna, np.: kserokopie wypisów ze szpitala, kserokopie historii choroby z poradni prowadzących (potwierdzone za zgodność z oryginałem), wyniki badań diagnostycznych, aktualne opinie psychologiczne (ważne 2 lata), orzeczenie o konieczności kształcenia indywidualnego lub specjalnego oraz inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności,
 5. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.
 1. W przypadku gdy wniosek składany jest ponownie
 1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności,
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza prowadzącego - UWAGA! WAŻNE 30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA PRZEZ LEKARZA,
 3. Kserokopia poprzedniego orzeczenia Zespołu lub innego organu orzekającego,
 4. Posiadana dokumentacja medyczna za okres między ostatnim ostatecznym orzeczeniem, a dniem złożenia aktualnego wniosku, np.: kserokopie wypisów ze szpitala, kserokopie historii choroby z poradni prowadzących (potwierdzone za zgodność z oryginałem), wyniki badań diagnostycznych, aktualne opinie psychologiczne (ważne 2 lata), orzeczenie o konieczności kształcenia indywidualnego lub specjalnego oraz inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności,
 5. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.
 1. W przypadku gdy wniosek składany jest z powodu zmiany zdrowia

 

 1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności,
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza prowadzącego - UWAGA! WAŻNE 30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA PRZEZ LEKARZA,
 3. Kserokopia ważnego orzeczenia Zespołu lub innego organu orzekającego,
 4. Posiadana dokumentacja medyczna potwierdzająca zmianę stanu zdrowia, np.: kserokopie wypisów ze szpitala, kserokopie historii choroby z poradni prowadzących (potwierdzone za zgodność z oryginałem), wyniki badań diagnostycznych, aktualne opinie psychologiczne (ważne 2 lata), orzeczenie o konieczności kształcenia indywidualnego lub specjalnego oraz inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności,
 5. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.

W przypadku wniosku dla osoby przed 16 rokiem życia dodatkowo:

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka, np.: dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna.

WAŻNE: Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia, dołączając kserokopię poprzedniego orzeczenia.

Wnioski w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności są przyjmowane od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30-14.30, przerwa 11.30-12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu, w pokoju nr 4, tel. 32 388 67 04.