Nawigacja:

Od 1 lipca 2014 r. nowe zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych ...

1. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać:

 • osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

dodatkowo osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającej przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych - kartę parkingową wydaje się na podstawie tego orzeczenia.

2. Nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych będą wydawane na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na 5 lat.

3. Nowe karty wydawane będą od 1 lipca 2014 r.

WAŻNE !

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. !

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich od dnia 1 lipca 2014 r. będzie wydawać Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.

Od 1 lipca 2014 r. nowe zasady wydawania kart parkingowych dla placówek ...

 1. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 2. Na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych będzie wydawana jedna karta.
 3. W karcie dla placówek będzie wpisany numer rejestracyjny pojazdu, który jest własnością danej placówki.
 4. Nowe karty dla placówek będą wydawane na okres 3 lat.
 5. Nowe karty dla placówek wydawane będą od 1 lipca 2014 r.

WAŻNE !

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 roku !

Karty parkingowe dla placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi na terenie Bytomia i Piekar Śląskich od dnia 1 lipca 2014 r. będzie wydawać Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.

Informacja dotycząca warunków nabywania prawa do zasiłku dla opiekuna ...

Logo MOPRW dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567).
Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
W świetle przepisów ustanowionych na mocy w/w ustawy zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r.
Ponadto, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna następuje na wniosek osoby ubiegającej się, który należy złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 15 września 2014 r.). Natomiast, jeżeli w tym okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie:

 • za okresy od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. - za te okresy zasiłek przysługuje wraz z odsetkami ustawowymi, określonymi przepisami prawa cywilnego. Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.
 • od 15 maja 2014 r., jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Jednocześnie, zgodnie z w/w ustawą zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

 • osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego bądź
 • na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Jednakże, jeśli osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, była zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadała status bezrobotnego, nie traci za ten okres prawa do zasiłku.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.
W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. W tej sytuacji ponowne ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, następuje na wniosek osoby sprawującej opiekę. Wniosek składa się w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, natomiast uprawnienia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Ponadto, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy musi zostać poprzedzone złożeniem przez osobę ubiegającą się oświadczenia o spełnianiu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy o  świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Natomiast, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna na okres od dnia wejścia w życie ustawy będzie poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna.
Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Aktualizację wywiadu przeprowadza się co 6 miesięcy oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna jest dostępny w punkcie informacyjnym (oraz po kliknięciu w ten link - sekcja Dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, punkt 17) Działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (parter, pokój 4) w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek od 8.00 do 15.00, środa od 8.00 do 15.00, czwartek od 8.00 do 15.00 oraz w piątek od 7.30 do 13.30.

Zmiany kwot świadczenia pielęgnacyjnego ...

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559), która weszła w życie z dniem 1 maja 2014 r., uległa zmianie wysokość  świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650).
W myśl wyżej wymienionej ustawy świadczenie pielęgnacyjne wynosi:

 1. w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,
 2. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie,
 3. od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji, począwszy od stycznia 2017 r. o wskaźnik waloryzacji tj. o procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany dotychczasowych decyzji ustalających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego następuje z urzędu i nie wymaga zawiadomienia strony. Wydanie decyzji odbywa się bez konieczności złożenia wniosku, a wypłata świadczenia w wyższej kwocie jest realizowana począwszy od miesiąca maja br.

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym ...

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych...

Informacje .pdf

Plakat

Zmiany w przepisach dotyczących ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r., w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych wprowadza zmiany wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz zasiłku rodzinnego.
Od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2014 r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 złotych, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623,00 złotych.
Ponadto wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2012 r. wynosi miesięcznie: 1) 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 3) 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Kwoty pozostałych świadczeń nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna: Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2012 r., poz. 959

Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych ...

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2012 r. ustala się następujące kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

1) kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 542 zł,
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 456 zł;

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 529 zł,
b) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 250 zł.

Aktualności MOPR

Koncert gitarowy zdjęcie“Gdy słowa już daremne, myśli daremne,

a wyobraźni nie chce się już wyobrażać, jeszcze tylko muzyka.

Jeszcze tylko muzyka na ten świat, na to życie”.

Wiesław Myśliwski

Dnia 15 lipca br. w ramach letniego spotkania dla wszystkich miłośników gitary, a zwłaszcza gitary klasycznej w Dziennym Domu Pomocy nr 1 miał miejsce koncert gitarowy w wykonaniu młodych talentów. Występ oczarował seniorów, młodzi artyści porwali widownię swoim wdziękiem, temperamentem, barwą głosu i wspaniałą muzyką: Sojki, Perfektu, Czerwonych Gitar czy Krzysztofa Krawczyka. Nie zabrakło też znanych utworów biesiadnych: Szła dzieweczka, Hej sokoły, Zielony mosteczek, W zielonym gaju itp. 

 

Czytaj więcej: KONCERT GITAROWY W DZIENNYM...

StadionLogo POKLW ubiegłym miesiącu informowaliśmy o zamiarze przywrócenia do użytku lokalnego boiska. Teraz zamiar przerodzi się w działanie. Realizatorzy i uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej dla Bobrka i Karbia organizują w sobotę 12 lipca porządkowanie boiska 'Stalka' przy ul. Pod Brzozami w Bobrku. Porządkowanie skupi się głównie na wykoszeniu trawy i ma na celu umożliwienie rodzicom i dzieciom przyjemnego spędzania czasu w okresie wakacji. W związku z tym, że jest to duży obszar do uporządkowania, swoją pomoc zadeklarowały już organizacje pozarządowe działające w Bytomiu tj. Bytomianie Aktywni Społecznie, Stowarzyszenie Inicjatywy Ulicy Mickiewicza i IOGT Polska. Prosimy również mieszkańców, którym nie jest obojętny wizerunek dzielnicy i bezpieczeństwo dzieci mieszkających w Bobrku o włączenie się do akcji i przybycie w miarę możliwości ze swoim sprzętem, gdyż PAL dysponuje ograniczoną ilością grabi i łopat. Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do nas w sobotę o godzinie 10.
Szczegółowych informacji udzielą zainteresowanym realizatorzy PAL pod numerami telefonów: 782-290-786 i 782-290-784.

Artykuł na portalu bytomski.pl

Muzeum ChlebaLeopold Staff
Chleb

Wiecznie tak samo jeszcze jak za czasów Piasta,
Po łokcie umączone ręce dzierżąc w dzieży,
Zakwasem zaczyniony chleb ugniata świeży
Przejęta swym odwiecznym obrządkiem niewiasta. (…)

z tomu "Tęcza łez i krwi", 1918

Dnia 7 lica br. podopieczni 5–ciu Dziennych Domów Pomocy działających na terenie gminy Bytom wzięli udział w wycieczce do Muzeum Chleba w Radzionkowie. To wspaniałe miejsce powstało z szacunku dla historii, zgromadzono w nim eksponaty zbierane przez wiele lat służące wytwarzaniu chleba ale i nie tylko. Na wstępie uczestnicy zapoznali się z historią wypieku chleba, po tej interesującej lekcji podzieleni w grupach wyruszyliśmy na zwiedzanie muzeum. Przewodnik wycieczki oprowadził nas po starych pokojach pokazując m.in. pierwszy sprzęt gospodarstwa domowego, stare maszyny do wypieku, pierwsze kasy. Nie zabrakło również lekcji edukacyjnych w klasie muzealnej itp. Wielką atrakcją dla wszystkich było własnoręczne przygotowanie pieczywa do wypieku.

Czytaj więcej: Muzeum Chleba

Logo MOPRInformujemy, że ostateczny termin składania faktur w celu realizacji stypendium szkolnego upływa z dniem 18 lipca 2014 r.
Po upływie tego terminu zaliczenie faktur na rok szkolny 2013/2014 nie będzie możliwe.

DDP 1Dnia 26 czerwca br. bytomscy seniorzy oraz podopieczni dziennego domu pomocy nr 1 wzięli udział w III Dniach Integracji – „ Integracja zaczyna się w sercu” organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu. W ramach Dni Godności Osób Niepełnosprawnych zaproszono seniorów na  przedstawienie pt. „Kopciuszek”. Przenieśliśmy się w przepiękny bajkowy świat. Inscenizację oraz cały projekt przygotowali nauczyciele w/w szkoły, którzy wcielili się w rolę postaci z tej pięknej i jakże wzruszającej bajki. Celem powyższego spotkania była integracja osób starszych z młodzieżą oraz wspólne przeżywanie tego co w życiu najważniejsze poszanowanie drugiego człowieka, miłość i radość. Ten dzień seniorzy spędzili w miłej atmosferze mając możliwość zapomnienia o szarości dnia codziennego.
 

Czytaj więcej: "Bądźmy razem"

KISRok 2014 jest szóstym rokiem działalności Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Nieprzerwanie od 2009 roku na terenie naszej gminy prowadzimy nasze działania. Celem Klubu jest minimalizowanie wśród mieszkańców Bytomia skutków bezrobocia, promowanie aktywności i przedsiębiorczości, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc w wychodzeniu z izolacji społecznej.
Podobnie jak w poprzednich latach działalności prowadzimy:

Czytaj więcej: Informacje Klubu Integracji...

PrzedszkolakiWystęp Dzieci z Przedszkola nr 5

Dnia 16 czerwca br. w Dziennym Domu nr 2 gościliśmy dzieci z Przedszkola nr 5. Dzieci w wieku 6 lat  pod okiem nauczycielki, przygotowały  program muzyczno- taneczny. Piosenki i układy taneczne,których dzieci uczyły się w przedzszkolu, bardzo spodobały się naszym podopiecznym. Seniorzy, chętnie i aktywnie włączyli się do wspólnej zbawy . Po występie dzieci podarowały naszym Seniorom kwiatuszki pomalowane pastelami, które przygotowały specjalnie  na tę okazję.
Seniorzy bardzo lubią występy dzieci, wzruszają sie, śmieją, zapominają chociaż na chwilę o swoich troskach i chorobach, z kolei dzieci uczą się szacunku do starszych osób i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Czytaj więcej: Wydarzenia w DDP nr 2 -...

ZabawaW ramach realizowanych projektów na rzecz seniorów w dniu 25 czerwca br. we współpracy z DDP nr 4, zorganizowano piknik integracyjny. W spotkaniu uczestniczyli seniorzy z Bobrka, Karbia, Szombierek i Łagiewnik. Korzystając z pięknej, słonecznej pogody wspólnie spędzony czas umilał zespół „Danuta i Krystian", który występ swój podzielił na część biesiadną oraz taneczną.
Piknik wywarł niewątpliwie mnóstwo wrażeń oraz dostarczył pozytywnej energii. Po wspólnych śpiewach i tańcach wszystkim biesiadnikom podano grillowane kiełbaski oraz słodki poczęstunek.

 

Czytaj więcej: Witamy lato w DDP nr 5