Nawigacja:

Strona Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu


Biuletyn informacji publicznej MOPR Bytom


Herb Bytomia


PUP Bytom


MPiPS


Wsparcie dla bytomskich rodzin


ePUAP


PFRON


Praca-bytom.info

Terenowe Punkty Pomocy Środowiskowej nr 3 i 10 mające obecnie swoje siedziby odpowiednio przy ulicach Królowej Jadwigi 7 i Strażackiej 5 z dniem 1 stycznia 2016 r. zmieniają lokalizacje i od tej daty będą znajdować się w budynku przy ulicy Piłsudskiego 67.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. 2015 r. poz. 1238) od 1 listopada 2015 r. ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych oraz wysokość poszczególnych świadczeń.
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674,00 zł lub 764,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.:
1) wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
- 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
- 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
- 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;
3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:
- 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
- 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:
- 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej,
- 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna.

Od 1 listopada 2015 r. specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych i kryteriów dochodowych uprawniających do pobierania świadczeń pozostaje bez zmian.


1. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać:

  • osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  • osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

dodatkowo osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającej przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych - kartę parkingową wydaje się na podstawie tego orzeczenia.

2. Nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych będą wydawane na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na 5 lat.

3. Nowe karty wydawane będą od 1 lipca 2014 r.

WAŻNE !

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. !

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich od dnia 1 lipca 2014 r. będzie wydawać Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.


  1. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
  2. Na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych będzie wydawana jedna karta.
  3. W karcie dla placówek będzie wpisany numer rejestracyjny pojazdu, który jest własnością danej placówki.
  4. Nowe karty dla placówek będą wydawane na okres 3 lat.
  5. Nowe karty dla placówek wydawane będą od 1 lipca 2014 r.

WAŻNE !

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 roku !

Karty parkingowe dla placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi na terenie Bytomia i Piekar Śląskich od dnia 1 lipca 2014 r. będzie wydawać Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.


Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559), która weszła w życie z dniem 1 maja 2014 r., uległa zmianie wysokość  świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650).
W myśl wyżej wymienionej ustawy świadczenie pielęgnacyjne wynosi:

  1. w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,
  2. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie,
  3. od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji, począwszy od stycznia 2017 r. o wskaźnik waloryzacji tj. o procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany dotychczasowych decyzji ustalających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego następuje z urzędu i nie wymaga zawiadomienia strony. Wydanie decyzji odbywa się bez konieczności złożenia wniosku, a wypłata świadczenia w wyższej kwocie jest realizowana począwszy od miesiąca maja br.

Logo ParasolKiedy dorośli tracą kontrolę nad imprezami i konieczna staje się interwencja Policji, do mundurowych dołączają pracownicy socjalni i asystenci rodzin. Razem tworzą przyjazny partol i pomagają dzieciom przetrwać dramatyczne chwile. W Bytomiu ruszyła szósta edycja programu „Prawo ochronnym parasolem dziecka”. W tym roku zaplanowano 144 przyjazne patrole.

To nowatorski program Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiej Komendy Policji. Realizowany jest w Bytomiu od 2011 roku. Policjanci, którzy są wzywani na interwencje domowe sprawdzają, czy są tam obecne dzieci. Jeśli tak – na miejsce udaje się przyjazny  patrol – to osoby pracujące na co dzień w charakterze asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Czytaj więcej: Prawo ochronnym parasolem...

STOP dopalaczomW ostatnim czasie, również w Bytomiu, odnotowano wiele przypadków zatrucia  tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiło kilkadziesiąt osób z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Dopalacze, stanowią preparaty zawierające w swym składzie substancje psychoaktywne, które zagrażają życiu i zdrowiu. Ich produkcja, sprzedaż i reklamowanie są w Polsce ustawowo zakazane. Większość dopalaczy ma postać tabletek lub mieszanek do palenia.
Dopalacze to trucizna i zażywnie ich może wiązać się z poważnym ryzykiem. Apelujemy, szczególnie do młodych ludzi, aby nie kupowali substancji niewiadomego pochodzenia oraz do dorosłych, aby zwrócili szczególną uwagę na osoby niepełnoletnie i młodzież oraz o przekazywanie wszelkich informacji o dopalaczch do każdej najbliższej jednostki Policji. Prosimy, aby rodzice zwracali szczególną uwagę, czy opisywane efekty zachowania po dopalaczach nie występują u ich dzieci. Aby zapobiec najgorszemu, konieczna jest właściwa i szybka reakcja.

Czytaj więcej: STOP dopalaczom!

UwagaW związku z powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że są to próby wprowdzenia w błąd obywateli w żaden sposób niezwiązane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie darmowy. Będzie można go składać od momentu startu programu. Wniosek będzie opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Będzie dostępny także na stronie internetowej ministerstwa.
W mediach społecznościowych pojawiła się nieprawdziwa informacja, że od stycznia 2016 r. wchodzi 500 złotych na dziecko wraz z możliwością  pobrania gotowego wniosku. Podawany jest link do strony z wnioskiem, gdzie za jego pobranie trzeba wpisać numer telefonu. Jest to próba wyłudzenia pieniędzy za pobranie wniosku niemająca nic wspólnego z działaniami Ministerstwa Rodziny, Pracy Polityki Społecznej.

Czytaj więcej: Rodzina 500 plus - uwaga na...

Logo MOPRPrawie 510 tys. zł przeznaczy w 2016 roku Bytom na program Prac Społecznie Użytecznych. Weźmie w nim udział 150 osób w prawie 60 jednostkach na terenie miasta.
Od 2008 roku, od kiedy rozpoczęliśmy program, cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem zarówno osób, które chcą wrócić na rynek pracy, jak i pracodawców - mówi Barbara Ender z Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Skierowany jest on do osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bez prawa do zasiłku, które są klientami MOPR-u. Kierowani są oni do pracy w jednostkach budżetowych i organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i charytatywną.

Czytaj więcej: Pół miliona zł na Prace...

Logo MOPRInformujemy, iż w dniu 31 grudnia 2015 roku tj. Sylwestra
Ośrodek będzie pracował w godzinach 7.30-14.00.

Logo MOPRInformujemy, że na mocy nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych od 01.01.2016 r. katalog świadczeń rodzinnych zostaje poszerzony o nową formę wsparcia - świadczenie rodzicielskie. Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce świadczenia rodzinne - świadczenie rodzicielskie (boczne menu strony). Od nowego roku przy przyznawaniu prawa do świadczeń obowiązuje też nowy mechanizm - złotówka za złotówkę.
Wszystkie osoby, które ze względu na spodziewane przekroczenie kryterium dochodowego (674 zł/764 zł) nie składały wniosku, jak również te, które w okresie od 01.11.2015 r. do 31.12.2015 r. otrzymały decyzje odmowne, zachęcamy do złożenia wniosku. Zgodnie z nowymi przepisami łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie pomniejszana o wysokość przekroczenia kryterium dochodowego. Świadczenia nie przysługują dopiero wtedy, gdy wysokość wyliczanych w ten sposób zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami będzie niższa niż 20 zł.