Nawigacja:

1. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać:

 • osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

dodatkowo osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającej przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych - kartę parkingową wydaje się na podstawie tego orzeczenia.

2. Nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych będą wydawane na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na 5 lat.

3. Nowe karty wydawane będą od 1 lipca 2014 r.

WAŻNE !

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. !

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich od dnia 1 lipca 2014 r. będzie wydawać Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.


 1. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 2. Na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych będzie wydawana jedna karta.
 3. W karcie dla placówek będzie wpisany numer rejestracyjny pojazdu, który jest własnością danej placówki.
 4. Nowe karty dla placówek będą wydawane na okres 3 lat.
 5. Nowe karty dla placówek wydawane będą od 1 lipca 2014 r.

WAŻNE !

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 roku !

Karty parkingowe dla placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi na terenie Bytomia i Piekar Śląskich od dnia 1 lipca 2014 r. będzie wydawać Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.


W dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567).
Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
W świetle przepisów ustanowionych na mocy w/w ustawy zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r.
Ponadto, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna następuje na wniosek osoby ubiegającej się, który należy złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 15 września 2014 r.). Natomiast, jeżeli w tym okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie:

 • za okresy od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. - za te okresy zasiłek przysługuje wraz z odsetkami ustawowymi, określonymi przepisami prawa cywilnego. Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.
 • od 15 maja 2014 r., jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Jednocześnie, zgodnie z w/w ustawą zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

 • osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego bądź
 • na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Jednakże, jeśli osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, była zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadała status bezrobotnego, nie traci za ten okres prawa do zasiłku.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.
W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. W tej sytuacji ponowne ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, następuje na wniosek osoby sprawującej opiekę. Wniosek składa się w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, natomiast uprawnienia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Ponadto, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy musi zostać poprzedzone złożeniem przez osobę ubiegającą się oświadczenia o spełnianiu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy o  świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Natomiast, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna na okres od dnia wejścia w życie ustawy będzie poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna.
Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Aktualizację wywiadu przeprowadza się co 6 miesięcy oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna jest dostępny w punkcie informacyjnym (oraz po kliknięciu w ten link - sekcja Dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, punkt 17) Działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (parter, pokój 4) w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek od 8.00 do 15.00, środa od 8.00 do 15.00, czwartek od 8.00 do 15.00 oraz w piątek od 7.30 do 13.30.


Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559), która weszła w życie z dniem 1 maja 2014 r., uległa zmianie wysokość  świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650).
W myśl wyżej wymienionej ustawy świadczenie pielęgnacyjne wynosi:

 1. w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,
 2. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie,
 3. od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji, począwszy od stycznia 2017 r. o wskaźnik waloryzacji tj. o procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany dotychczasowych decyzji ustalających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego następuje z urzędu i nie wymaga zawiadomienia strony. Wydanie decyzji odbywa się bez konieczności złożenia wniosku, a wypłata świadczenia w wyższej kwocie jest realizowana począwszy od miesiąca maja br.


Aktualności MOPR

Logo MOPRZ uwagi na problemy techniczne pracownicy socjalni Terenowego  Punkt Pomocy Środowiskowej nr  9 mieszczącego się przy ul. Armii Krajowej 54B w okresie od 01.09.2014r. do 05.09.2014r. nie będą przyjmować w w/w placówce.
PRACOWNICY SOCJALNI BĘDĄ W POWYŻSZYM OKRESIE PRZYJMOWAĆ ZGODNIE Z ZAMIESZCZONYM PONIŻEJ PODZIAŁEM:...

Czytaj więcej: UWAGA! Tymczasowa zmiana...

Logo MOPRNowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stworzyła nowe możliwości wspierania osób bezrobotnych poszukujących zatrudnienia. Program Aktywizacja i Integracja (PAI) jest jednym z nowych instrumentów rynku pracy, na które Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu pozyskał dofinansowanie. W sierpniu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy rozpoczęły realizację PAI.
Program skierowany jest do osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osoba bezrobotna skierowana do PAI objęta jest działaniami z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach prac społecznie użytecznych oraz działaniami w zakresie  integracji społecznej. Zaplanowano realizację PAI w miesiącach: sierpień – listopad 2014 r. dla 40 osób.
Celem nadrzędnym realizowanego programu jest pomoc w kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, a także poprawa sytuacji osób objętych programem na rynku pracy.

Logo DworkuFundacja Dworek Skórzewski zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym "Senior w obiektywie i za obiektywem". Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 1. Senior w obiektywie - obejmuje prace, których autorami mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia, a głównym tematem są osoby starsze.
 2. Senior za obiektywem – „Najważniejsze dla mnie jest/są...” obejmuje prace, których autorami są wyłącznie seniorzy, a głównym tematem są ludzie, zainteresowania, pasje lub inne tematy aktualnie najważniejsze w życiu seniora.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.fundacjadworekskorzewski.pl. Prace należy nadsyłać do 30 września 2014 roku na adres Fundacja Dworek Skórzewski ul. Poznańska 6, 60-185 Skórzewo lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logo OHPCentrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach rozpoczyna rekrutację młodzieży do udziału w bezpłatnym projekcie realizowanym ze środków Unii Europejskiej. Jest to projekt do osób nie uczących się i nie pracujących w wieku 18-24 lata.

Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie .pdf (282KB)

Logo MPiPSLogo MOPR
Zadanie publiczne pn.: "MIESZKANIE CHRONIONE..., a później MÓJ DOM" jest współfinansowane ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu: Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Gmina Bytom otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pt. "MIESZKANIE CHRONIONE…, a później MÓJ DOM", który będzie realizowany przez Zespół Psychiatryczno – Środowiskowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu w okresie od września do grudnia br.
Dnia 10 września br. w godzinach od 9.00-15.00 w ramach ww. projektu zostanie zorganizowany i przeprowadzony "Dzień otwarty bytomskich ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi". W imprezie będzie uczestniczyć ok. 60 osób tj. beneficjenci projektu, ich najbliżsi, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" oraz społeczność lokalna...

Czytaj więcej: Dzień otwarty bytomskich...

Logo MOPRStowarzyszenie Przyjaciół Integracji realizuje projekt pn.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”, którego celem jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową. Projekt obejmuje wsparciem zarówno beneficjentów z niepełnosprawnością, jak również ich opiekunów. Więcej informacji o projekcie znajduje się na załączonym plakacie.

Plakat .pdf (283KB)

Muzyka i światłoterapia w DDPW trosce o zdrowie naszych seniorów w lipcu br. w Dziennym Domu Pomocy Nr 5 zorganizowano spotkanie z Panią RENATĄ HOJDA, ekspertem światłoterapii.
Pani Hojda wygłosiła prelekcję na temat schorzeń kręgosłupa i stawów. Podopieczni mogli zapoznać się z wieloma informacjami na temat działania leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, ale przede wszystkim mogli dowiedzieć się wiele na temat zapobiegania różnym schorzeniom kręgosłupa i stawów. Cenne okazały się wskazówki eksperta dotyczące tego, jak dbać o kręgosłup, jakie ćwiczenia wykonywać i co robić, aby zapobiegać  przeciążeniom kręgosłupa. Podopieczni DDP Nr 5 mieli możliwość zapoznać się z metodą światłoterapii, tj. leczenia światłem, a osoby zainteresowane mogły zadawać pytania, na które otrzymały wyczerpujące odpowiedzi.

Czytaj więcej: Muzyka i światłoterapia w...

Plakat PALowe kryklanieW poniedziałek 18 sierpnia br. w Galerii Rotunda Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu odbył się wernisaż, na którym po raz pierwszy publicznie zaprezentowano prace plastyczne mieszkańców Bobrka i Karbia. To uroczyste wydarzenie rozpoczęło trwającą od 18 sierpnia do 8 września br. wystawę o tytule ,,PALowe kryklanie”. Ekspozycja prac w galerii jest uwieńczeniem działań prowadzonych w ramach koła zainteresowań, podczas których uczestnicy/czki Programu Aktywności Lokalnej w Bobrku i Karbiu mają okazję poznać różne techniki rysunku i malarstwa, a przede wszystkim rozwinąć swój talent. Zaprezentowane prace przedstawiają portrety, pejzaże, martwą naturę, a do ich wykonania wykorzystano technikę ołówka, kredki, kredki wodnej i olejnej, a także akwarele i pastele.

Czytaj więcej: Zaproszenie na wystawę...