Nawigacja:

Strona Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu


Biuletyn informacji publicznej MOPR Bytom


Herb Bytomia


PUP Bytom


MPiPS


Wsparcie dla bytomskich rodzin


Młodzi Ślązacy


Program "Moje Miejsce"


ePUAP


PFRON


Praca-bytom.info

1. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać:

  • osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  • osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

dodatkowo osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającej przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych - kartę parkingową wydaje się na podstawie tego orzeczenia.

2. Nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych będą wydawane na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na 5 lat.

3. Nowe karty wydawane będą od 1 lipca 2014 r.

WAŻNE !

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. !

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich od dnia 1 lipca 2014 r. będzie wydawać Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.


  1. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
  2. Na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych będzie wydawana jedna karta.
  3. W karcie dla placówek będzie wpisany numer rejestracyjny pojazdu, który jest własnością danej placówki.
  4. Nowe karty dla placówek będą wydawane na okres 3 lat.
  5. Nowe karty dla placówek wydawane będą od 1 lipca 2014 r.

WAŻNE !

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 roku !

Karty parkingowe dla placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi na terenie Bytomia i Piekar Śląskich od dnia 1 lipca 2014 r. będzie wydawać Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.


Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559), która weszła w życie z dniem 1 maja 2014 r., uległa zmianie wysokość  świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650).
W myśl wyżej wymienionej ustawy świadczenie pielęgnacyjne wynosi:

  1. w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,
  2. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie,
  3. od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji, począwszy od stycznia 2017 r. o wskaźnik waloryzacji tj. o procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany dotychczasowych decyzji ustalających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego następuje z urzędu i nie wymaga zawiadomienia strony. Wydanie decyzji odbywa się bez konieczności złożenia wniosku, a wypłata świadczenia w wyższej kwocie jest realizowana począwszy od miesiąca maja br.

Stop dopalaczomW ostatnim czasie, również w Bytomiu, odnotowano wiele przypadków zatrucia  tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiło kilkadziesiąt osób z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Dopalacze, stanowią preparaty zawierające w swym składzie substancje psychoaktywne, które zagrażają życiu i zdrowiu. Ich produkcja, sprzedaż i reklamowanie są w Polsce ustawowo zakazane. Większość dopalaczy ma postać tabletek lub mieszanek do palenia.
Dopalacze to trucizna i zażywnie ich może wiązać się z poważnym ryzykiem. Apelujemy, szczególnie do młodych ludzi, aby nie kupowali substancji niewiadomego pochodzenia oraz do dorosłych, aby zwrócili szczególną uwagę na osoby niepełnoletnie i młodzież oraz o przekazywanie wszelkich informacji o dopalaczch do każdej najbliższej jednostki Policji. Prosimy, aby rodzice zwracali szczególną uwagę, czy opisywane efekty zachowania po dopalaczach nie występują u ich dzieci. Aby zapobiec najgorszemu, konieczna jest właściwa i szybka reakcja.
Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.
800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównej Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy.
112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

INFORMACJE W SPRAWIE DOPALACZY MOŻNA UZYSKAĆ RÓWNIEŻ W CIKiPU
centrum.pomocy@wp.pl
pod numerami telefonów:
389 00 77, 787 75 22
ul. Tarnogórska 3, 41-902 Bytom

To były emocjeW Dziennym Domu Pomocy Nr 4 w dniu 09 lipca 2015 r. panowała atmosfera pozytywnej rywalizacji oraz duże emocje związane z I-szym Turniejem Chińczyka organizowanym w tej właśnie placówce. Turniejowi przyświecało hasło „Razem zawsze łatwiej przejść przez  życie”. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele Seniorów z pięciu Dziennych Domów Pomocy. Uczestnicy z ogromnym entuzjazmem podeszli do zawodów. Każdy z uczestników za udział w Turnieju został uhonorowany dyplomem, a pięciu finalistów zdobyło puchary. Główną nagrodę dla siebie i dla Dziennego Domu Pomocy Nr 1 zdobył Pan Maciej Lewicki. Zwycięzca przyjmował gratulacje od innych uczestników ze skromnością i wzruszeniem.
Po zakończeniu rozgrywek był czas na śpiewy, tańce, grę na pianinie i wspólną zabawę. Wszyscy uczestnicy gratulowali zwycięstwa swoim rywalom, bo jak wiadomo: liczy się dobra zabawa w miłym gronie – wtedy zwycięstwo zyskuje lepszy wymiar.

Czytaj więcej: To były emocje...

VI zjazd rycerstwa chrześcijańskiegoCAŁODNIOWY WYJAZD BYTOMSKICH RODZIN OBJĘTYCH WSPARCIEM ASYSTENTA RODZINY ORAZ RODZIN ZASTĘPCZYCH NA VI ZJAZD RYCERSTWA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W CHORZOWIE

Dnia 14 czerwca 2015 r. bytomskie rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny oraz rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wzięły udział w VI Zjeździe Rycerstwa Chrześcijańskiego, który odbył się jak co roku w Śląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie. W programie znalazło się mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, między innymi pokazy mody mieszczańskiej, pokazy tańców z różnych epok, pokazy sprawności rycerzy konnych, inscenizacja bitwy bractw rycerskich, pokaz tańców włoskich z chorągwiami. Ponadto zorganizowano warsztaty pisania gęsim piórem, iluminatorskie, malowania ikon, zielarstwa, paleografii, kuchni św. Hildegardy. Młodsze dzieci mogły obejrzeć teatrzyk pt. „św. Kazimierz”, a starsi spektakl pt. „Całkiem niedawno – czyli mroki średniowiecza”.
W spotkaniu rodzinnym wzięło udział 195 osób, z czego 140 stanowiły dzieci. Podczas imprezy wsparcia uczestnikom udzielali asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownicy socjalni. Dzięki sponsorom nasze rodziny otrzymały napoje, a dzieci słodycze oraz bezpłatne kupony na lody i gofry. W porze obiadowej Kuchnia MOPR ugościła wszystkich przepysznym żurkiem z kiełbasą i chlebem. W przyszłym roku też chcemy tam być, pyszny żurek zjeść i świetnie się bawić!

Czytaj więcej: Wyjazd bytomskich rodzin na...

Logo MOPRMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu na podstawie art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w trybie pozakonkursowym na lata 2015-2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie .pdf (1,91MB)
Karta zgłoszenia partnera do projektu .doc (43KB)

06-08-2015
Rozstrzygnięcie naboru .pdf (222KB)

W dniu 16 czerwca br. w  Dziennym Domu Pomocy Nr 1 odbyła się zabawa zorganizowana przez osoby objęte wsparciem naszego domu dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 16 pod hasłem „Dziecinada”. W programie imprezy łączącej pokolenia zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka były występy dzieci w pokazowych układach tanecznych, takich jak: hip-hop, dance, itp. oraz zabawy i konkursy dla najmłodszych. Podczas spotkania nie zabrakło dobrej zabawy. Można śmiało powiedzieć, że wspólna zabawa i taniec wywołał uśmiech na twarzach wszystkich pokoleń. Wspólnie daliśmy się ponieść radości, śpiewając, tańcząc i dobrze się bawiąc.

W dniach 23, 24, 25 czerwca 2015 r. seniorzy objęci wsparciem
Dziennych Domów Pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu wzięli udział w wycieczce do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu – każdego dnia w wyjeździe brała udział inna grupa osób, w sumie w wyjeździe udział wzięło 135 osób oraz opiekunowie (pracownicy dziennych domów pomocy).

Choć pierwszego dnia pogoda nie dopisała, dopisała za to pogoda ducha. Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu to wspaniałe miejsce na wypoczynek oraz miłe spędzenie czasu wolnego.

Czytaj więcej: Wyjazd seniorów do Leśnego...

Informujemy posiadaczy Bytomskiej Karty Seniora, że oferta firmy ARKA VITAE S.A. została poszerzona. Do tej pory zniżki oferowano w Ośrodku MAGNOLIA – Sanatorium Ustroń. Aktualnie Bytomscy Seniorzy mogą korzystać z ulg również w Ośrodku TULIPAN – Sanatorium Ustroń. Oferta w obu ośrodkach obejmuje:

1) 10% rabatu na Pobyty sanatoryjne klasyczne w Ośrodku MAGNOLIA – Sanatorium Ustroń oraz w Ośrodku TULIPAN – Sanatorium Ustroń

2) 10 % rabatu na Pobyty sanatoryjne z kuracją ziołami Ojca Grzegorza Sroki w Ośrodku MAGNOLIA – Sanatorium Ustroń oraz w Ośrodku TULIPAN – Sanatorium Ustroń.

Czytaj więcej: Zmiana oferty w Sanatorium...