Nawigacja:

Strona Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu


Biuletyn informacji publicznej MOPR Bytom


Herb Bytomia


PUP Bytom


MPiPS


Wsparcie dla bytomskich rodzin


Młodzi Ślązacy


Program "Moje Miejsce"


ePUAP


PFRON


Praca-bytom.info

Uwaga! Okres ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r. zostaje wydłużony do dnia 30 czerwca 2015 r.

1. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać:

 • osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

dodatkowo osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającej przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych - kartę parkingową wydaje się na podstawie tego orzeczenia.

2. Nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych będą wydawane na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na 5 lat.

3. Nowe karty wydawane będą od 1 lipca 2014 r.

WAŻNE !

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. !

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich od dnia 1 lipca 2014 r. będzie wydawać Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.


 1. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 2. Na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych będzie wydawana jedna karta.
 3. W karcie dla placówek będzie wpisany numer rejestracyjny pojazdu, który jest własnością danej placówki.
 4. Nowe karty dla placówek będą wydawane na okres 3 lat.
 5. Nowe karty dla placówek wydawane będą od 1 lipca 2014 r.

WAŻNE !

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 roku !

Karty parkingowe dla placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi na terenie Bytomia i Piekar Śląskich od dnia 1 lipca 2014 r. będzie wydawać Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.


W dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567).
Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
W świetle przepisów ustanowionych na mocy w/w ustawy zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r.
Ponadto, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna następuje na wniosek osoby ubiegającej się, który należy złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 15 września 2014 r.). Natomiast, jeżeli w tym okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie:

 • za okresy od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. - za te okresy zasiłek przysługuje wraz z odsetkami ustawowymi, określonymi przepisami prawa cywilnego. Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.
 • od 15 maja 2014 r., jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Jednocześnie, zgodnie z w/w ustawą zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

 • osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego bądź
 • na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Jednakże, jeśli osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, była zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadała status bezrobotnego, nie traci za ten okres prawa do zasiłku.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.
W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. W tej sytuacji ponowne ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, następuje na wniosek osoby sprawującej opiekę. Wniosek składa się w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, natomiast uprawnienia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Ponadto, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy musi zostać poprzedzone złożeniem przez osobę ubiegającą się oświadczenia o spełnianiu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy o  świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Natomiast, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna na okres od dnia wejścia w życie ustawy będzie poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna.
Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Aktualizację wywiadu przeprowadza się co 6 miesięcy oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna jest dostępny w punkcie informacyjnym (oraz po kliknięciu w ten link - sekcja Dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, punkt 17) Działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (parter, pokój 4) w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek od 8.00 do 15.00, środa od 8.00 do 15.00, czwartek od 8.00 do 15.00 oraz w piątek od 7.30 do 13.30.


Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559), która weszła w życie z dniem 1 maja 2014 r., uległa zmianie wysokość  świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650).
W myśl wyżej wymienionej ustawy świadczenie pielęgnacyjne wynosi:

 1. w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,
 2. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie,
 3. od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji, począwszy od stycznia 2017 r. o wskaźnik waloryzacji tj. o procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany dotychczasowych decyzji ustalających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego następuje z urzędu i nie wymaga zawiadomienia strony. Wydanie decyzji odbywa się bez konieczności złożenia wniosku, a wypłata świadczenia w wyższej kwocie jest realizowana począwszy od miesiąca maja br.


Plakat - Dzień otwarty w DDP

Projekt pod nazwą: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.”. opracowany przez gminę Bytom został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej! Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej 15 maja 2015 r. zaakceptował listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015 r.”
Wniosek złożony przez gminę Bytom znalazł się wśród podmiotów, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadania. Projekt realizowany będzie przez trzech partnerów: Centrum Integracji Społecznej mieszczące się w Bytomiu przy ulicy Karola Miarki 10, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 16 oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu. Zaplanowano realizację projektu w dwóch etapach:

Czytaj więcej: Kolejny projekt gminy Bytom...

Logo MPiPSWyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2011-2015 r."
Projekt pod nazwą: Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015 opracowany przez gminę Bytom został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej!
W dniu 17 kwietnia 2015 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ostatecznie akceptowało listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie złożonych wniosków projektowych w ramach konkursu „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego edycja 2015”. Wniosek złożony przez gminę Bytom uzyskał liczbę punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania zdania. Kwota przyznanej przez Ministerstwo dotacji wyniosła 110.000,00 zł. Realizacja projektu odbywać się będzie w dwóch etapach, pierwszym realizowanym w 2015 r. i drugim, który realizowany będzie w 2016 r.

Czytaj więcej: Wyniki programu „Aktywne...

Logo MOPR„Uzdrowisko Wysowa” Spółka Akcyjna (adres: 38-316 Wysowa – Zdrój 149 woj. małopolskie) dołączyło do Partnerów miasta w realizacji Programu Bytomska Karta Seniora. Oferta rabatowa „Uzdrowiska Wysowa” adresowana do Bytomskich Seniorów obejmuje:

 • 10% rabatu na wczasy lecznicze dla emerytów i rencistów; turnusy rehabilitacyjne FULL;
 • 20% rabatu na oferty: „SOS dla kręgosłupa”, „W harmonii ciała i ducha”;
 • 10% rabatu na dodatkowe zabiegi;
 • Aqua Kosmetyk z „Uzdrowiska Wysowa” S.A. (1 szt. za pełny tydzień pobytu).

Czytaj więcej: "Uzdrowisko Wysowa” zaprasza...

Logo MOPRW dniach 17 – 18 maja w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się IV Kongres „Obywatel Senior”, poświęcony roli i potencjałowi osób starszych we współczesnym społeczeństwie. Tegoroczna tematyka Kongresu będzie dotykała zagadnień związanych z podmiotowością osób starszych, funkcjonowaniem lokalnych rad seniorów, możliwościami wynikającymi z wolontariatu w jesieni życia oraz tworzenia gmin przyjaznych seniorom Kongres ma charakter otwarty – do udziału w nim zapraszani są przedstawiciele instytucji pracujących z osobami starszymi, jak również seniorzy wraz z rodzinami i znajomymi. W pierwszym dniu przewidziano liczne występy i prezentacje, warsztaty artystyczne i sportowe oraz porady specjalistów z różnych dziedzin. W kolejnym dniu zaplanowano ciekawe prezentacje, warsztaty i dyskusje, a także wręczenie certyfikatów Gminom Przyjaznym Seniorom.
Bliższe informacje na temat Kongresu Obywatel Senior, znajdują są na stronie Organizatora – http://www.obywatelsenior.pl/

Logo MOPRDo grona instytucji i przedsiębiorców, którzy oferują Bytomskim Seniorom ulgi, rabaty i zniżki dołączył kolejny przedsiębiorca: Pan Dawid Handziuk prowadzący Sklep Medyczny AXIS w Bytomiu przy ul. P. Woźniaka 69/2. W Sklepie Medycznym AXIS czeka na najstarszych Bytomian następująca oferta:

 • 10% zniżki na sprzęt wspomagający poruszanie się (tj. kule, laski, balkoniki i podpórki rehabilitacyjne);
 • 10% zniżki na sprzęt i akcesoria przeciwodleżynowe (tj. materace przeciwodleżynowe, poduszki przeciwodleżynowe i krążki przeciwodleżynowe);
 • 10% zniżki na sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy (tj. rotory rehabilitacyjne, podpórki pod plecy, krzesła toaletowe, taborety prysznicowe, uchwyty łazienkowe);
 • 5% zniżki na skarpety zdrowotne (tj. skarpety antybakteryjne, antygrzybicze, antyzapachowe);
 • 5 % zniżki na sprzęt medyczny (tj. ciśnieniomierze, inhalatory, termometry);
 • 5% zniżki na środki pielęgnacyjne (tj. pianki myjące, lioton do mycia ciała, kremy ochronne do ciała, balsamy do ciała);
 • 5% zniżki na pieluchomajtki.

Czytaj więcej: Zwiększa się liczba...

Logo MOPRNowelizacja w 2014 roku ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stworzyła nowe możliwości wspierania osób bezrobotnych poszukujących zatrudnienia. Program Aktywizacja i Integracja (PAI) jest jednym z nowych instrumentów rynku pracy, na które Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu pozyskał dofinansowanie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy rozpoczęły realizację PAI.  
Program skierowany jest do osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osoba bezrobotna skierowana do PAI objęta jest działaniami z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach prac społecznie użytecznych oraz działaniami w zakresie  integracji społecznej. W bieżącym roku zaplanowano realizację PAI w miesiącach: kwiecień  – listopad. Program realizowany będzie dla 4 grup po 10 osób. Każda grupa będzie uczestniczyć w PAI w okresie dwóch miesięcy. Celem nadrzędnym realizowanego programu jest pomoc w kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, a także poprawa sytuacji osób objętych programem na rynku pracy.

Wielkanoc 2015Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego nastroju, serdecznych spotkań z najbliższymi
oraz Wesołego Alleluja!

życzy
Rafał Szpak – Dyrektor MOPR