Nawigacja:

Strona Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu


Biuletyn informacji publicznej MOPR Bytom


Herb Bytomia


PUP Bytom


MPiPS


Wsparcie dla bytomskich rodzin


Młodzi Ślązacy


Program "Moje Miejsce"


ePUAP


PFRON


Praca-bytom.info

Uwaga! Okres ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r. zostaje wydłużony do dnia 30 czerwca 2015 r.

1. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać:

 • osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

dodatkowo osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającej przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych - kartę parkingową wydaje się na podstawie tego orzeczenia.

2. Nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych będą wydawane na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na 5 lat.

3. Nowe karty wydawane będą od 1 lipca 2014 r.

WAŻNE !

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. !

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich od dnia 1 lipca 2014 r. będzie wydawać Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.


 1. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 2. Na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych będzie wydawana jedna karta.
 3. W karcie dla placówek będzie wpisany numer rejestracyjny pojazdu, który jest własnością danej placówki.
 4. Nowe karty dla placówek będą wydawane na okres 3 lat.
 5. Nowe karty dla placówek wydawane będą od 1 lipca 2014 r.

WAŻNE !

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 roku !

Karty parkingowe dla placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi na terenie Bytomia i Piekar Śląskich od dnia 1 lipca 2014 r. będzie wydawać Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.


W dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567).
Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
W świetle przepisów ustanowionych na mocy w/w ustawy zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r.
Ponadto, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna następuje na wniosek osoby ubiegającej się, który należy złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 15 września 2014 r.). Natomiast, jeżeli w tym okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie:

 • za okresy od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. - za te okresy zasiłek przysługuje wraz z odsetkami ustawowymi, określonymi przepisami prawa cywilnego. Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.
 • od 15 maja 2014 r., jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Jednocześnie, zgodnie z w/w ustawą zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

 • osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego bądź
 • na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Jednakże, jeśli osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, była zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadała status bezrobotnego, nie traci za ten okres prawa do zasiłku.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.
W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. W tej sytuacji ponowne ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, następuje na wniosek osoby sprawującej opiekę. Wniosek składa się w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, natomiast uprawnienia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Ponadto, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy musi zostać poprzedzone złożeniem przez osobę ubiegającą się oświadczenia o spełnianiu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy o  świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Natomiast, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna na okres od dnia wejścia w życie ustawy będzie poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna.
Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Aktualizację wywiadu przeprowadza się co 6 miesięcy oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna jest dostępny w punkcie informacyjnym (oraz po kliknięciu w ten link - sekcja Dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, punkt 17) Działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (parter, pokój 4) w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek od 8.00 do 15.00, środa od 8.00 do 15.00, czwartek od 8.00 do 15.00 oraz w piątek od 7.30 do 13.30.


Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559), która weszła w życie z dniem 1 maja 2014 r., uległa zmianie wysokość  świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650).
W myśl wyżej wymienionej ustawy świadczenie pielęgnacyjne wynosi:

 1. w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,
 2. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie,
 3. od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji, począwszy od stycznia 2017 r. o wskaźnik waloryzacji tj. o procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany dotychczasowych decyzji ustalających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego następuje z urzędu i nie wymaga zawiadomienia strony. Wydanie decyzji odbywa się bez konieczności złożenia wniosku, a wypłata świadczenia w wyższej kwocie jest realizowana począwszy od miesiąca maja br.


Logo MOPRMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje o rozpoczynającym się szkoleniu dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod nr  32 388 61 51 lub osobiście w budynku MOPR przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (3 piętro, pok. 38 lub 35).
Szkolenie jest bezpłatne, a jego ukończenie nie zobowiązuje do podjęcia się opieki nad dzieckiem. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia to 23 marzec 2015 r.

Logo MOPRProgram Bytomska Karta Seniora realizowany jest od sierpnia 2013 r. Od września 2014 r. Program adresowany jest do mieszkańców Bytomia w wieku 60+. Do tej pory 1750 osób zwróciło się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o wydanie karty. W lutym br. zawarto kolejne porozumienie w sprawie przystąpienia do realizacji Programu. Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kąpielowej 70, kod pocztowy: 30-698, proponuje posiadaczom Bytomskiej Karty Seniora 10% zniżki na pobyty w Uzdrowisku (przy czym oferta dotycząca Bytomskiej Karty Seniora nie łączy się z innymi promocjami – klient wybiera ofertę korzystniejszą dla siebie).
Pełny wykaz zniżek dostępny jest w zakładce Bytomska Karta Seniora – Zniżki oferowane przez partnerów.

Logo PFRONLogo MOPRW związku z przyjęciem przez Zarząd PFRON uchwały nr 13/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. dot. kierunków działania oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że wnioski będą wydawane i przyjmowane, w Dziale Rehabilitacji Społecznej - pokój nr 3, w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 - 15:00 przerwa (11:30 – 12:00), tel. 32 388-67-03.
Program będzie realizowany w następujących obszarach:

Czytaj więcej: Pilotażowy program Aktywny...

Logo PokrzywdzeniW dniach 23 – 28 lutego br. na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości , Ośrodek Pomocy  Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W dniu 26 lutego br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 16, II piętro pokój 136, w godz. 10.00 – 13.00 osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez psychologa. Jednocześnie informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na stałe współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego mającym filię przy ul. Orzegowskiej 20a w Bytomiu. W załączeniu harmonogram dyżurów. Pełna lista Ośrodków pełniących dyżury i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Harmonogram dyżurów specjalistów .pdf (115KB)

ParasolKiedy dorośli tracą kontrolę nad imprezami i konieczna staje się interwencja policji, do mundurowych dołączają pracownicy socjalni i asystenci rodzin. Razem tworzą przyjazny partol i pomagają dzieciom przetrwać dramatyczne chwile. W Bytomiu ruszyła piąta edycja programu „Prawo ochronnym parasolem dziecka”. W tym roku zaplanowano 144 przyjazne patrole. To nowatorski program Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiej Komendy Policji. Realizowany jest w Bytomiu od 2011 roku. Policjanci, którzy są wzywani na interwencje domowe sprawdzają, czy są tam obecne dzieci. Jeśli tak – na miejsce udaje się przyjazny  patrol – to osoby pracujące na co dzień w charakterze asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Chodzi o to, żeby po pierwsze - zminimalizować traumatyczne przeżycia dzieci podczas domowej awantury, po drugie - otoczyć je opieką najbliższych członków rodziny. Przede wszystkim staramy się w trakcie interwencji zapewnić dziecku opiekę. Szukamy członków jego najbliższej rodziny. Dzięki temu nie trafia ono do placówki opiekuńczo – wychowawczej. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie dla dziecka. Dotarcie do babci, dziadka czy ciotki wymaga jednak czasu, którego często brakuje policji podczas standardowych interwencji. Dlatego nasze wspólne działania są znacznie efektywniejsze.

Czytaj więcej: Prawo ochronnym parasolem...

Logo MOPRPrawie 510 tys. zł przeznaczy w tym roku Bytom na program Prace Społecznie Użyteczne. Program realizowany jest w od 2008 roku i cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno pracodawców,  jak i osób poszukujących pracy. Daje on szanse zarówno ludziom, którzy są od wielu lat bezrobotni, jak i pracodawcom, którzy przed podpisaniem umowy często woleliby sprawdzić kandydata, nawet na stanowiskach niewymagających dużych kwalifikacji.
Z programu mogą korzystać osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, bez prawa do zasiłku, które są klientami MOPR-u. Kierowani są oni do pracy w jednostkach budżetowych i organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i charytatywną. Są to bardzo zróżnicowane oferty: od pomocy kuchennej przez malarza pokojowego, konserwatora, portiera po pomoc biurową. Chodzi o to, by pracownik sprawdził się w danej firmie. To ważne, bo osoby długotrwale bezrobotne mają często problemy z pokonaniem bariery psychicznej, są pełne obaw o własne możliwości. Dzięki Pracom Społecznie Użytecznym mają szansę wyjść z domu, pokazać się z jak najlepszej strony. Trzeba też podkreślić, że otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie.

Czytaj więcej: Prace Społecznie Użyteczne...

DDPZakończono już okres kolędowania, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim gościom, którzy w styczniu br. swoimi występami przysporzyli osobom objętym wsparciem w Dziennych Domach Pomocy wielu wzruszeń. Dziękujemy dzieciom z kółka teatralnego „Cantare” ze Szkoły Podstawowej Nr 44 im. Unicef oraz dzieciom z Przedszkola Niepublicznego TIKA, które  w styczniu br. w profesjonalny sposób przedstawiły Jasełka  („Cantare” w DDP Nr 4, a przedszkolaki w DDP Nr 1), a także dziecięcemu chórowi „Belcanto” ze Szkoły Podstawowej Nr 45 za występ w DDP Nr 5 i w DDP Nr 4. Składamy również serdeczne podziękowania za zaproszenie seniorów z DDP Nr 1 do Przedszkola Miejskiego Nr 16 na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, a seniorów z DDP Nr 2 do Szkoły Podstawowej Nr 5 na koncert „Zimowe opowieści” przygotowany przez uczniów klas 1-6. Dziękujemy za cudowne chwile spędzone z najmłodszym pokoleniem, słowa podziękowania kierujemy również do osób dorosłych – wychowawców, nauczycieli, opiekunów - zaangażowanych w przygotowanie tych wspaniałych występów.

Czytaj więcej: DZIENNE DOMY POMOCY –...

Kawa dla SenioraDzięki uprzejmości i otwartym sercom bytomskich przedsiębiorców możliwa jest realizacja również w 2015 roku projektu Kawa dla Seniora. Bytomscy Seniorzy mają możliwość zakupić raz w miesiącu kawę lub herbatę za symboliczną złotówkę w czterech lokalach gastronomicznych - pełne dane adresowe oraz wyznaczone dni i godziny zawiera tabela poniżej. W każdym miesiącu można skorzystać z oferty jeden raz, w jednym z wybranych miejsc. Aby uzyskać karnet uprawniający zakupu kawy lub herbaty za 1 złoty należy zgłosić się do Punktu Terenowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania - WYKAZ LOKALIZACJI TERENOWYCH.
W związku z zapytaniami, jakie zostały skierowane do tutejszego Ośrodka w trakcie realizacji  projektu w ubiegłym roku wyjaśniamy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu nie partycypuje w kosztach związanych z umożliwieniem zakupu kawy/herbaty za symboliczną złotówkę – przedsiębiorcy ponoszą we własnym zakresie koszty z tym związane (dlatego na wstępie informacji podkreślamy, że to dzięki ich uprzejmości i otwartym sercom tego typu przedsięwzięcie jest realizowane).

Czytaj więcej: Bytomscy Seniorzy nadal...