Nawigacja:

Strona Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu


Biuletyn informacji publicznej MOPR Bytom


Herb Bytomia


PUP Bytom


MPiPS


Wsparcie dla bytomskich rodzin


Młodzi Ślązacy


Program "Moje Miejsce"


ePUAP


PFRON


Praca-bytom.info

Uwaga! Okres ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r. zostaje wydłużony do dnia 30 czerwca 2015 r.

1. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać:

 • osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

dodatkowo osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającej przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych - kartę parkingową wydaje się na podstawie tego orzeczenia.

2. Nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych będą wydawane na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na 5 lat.

3. Nowe karty wydawane będą od 1 lipca 2014 r.

WAŻNE !

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. !

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich od dnia 1 lipca 2014 r. będzie wydawać Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.


 1. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 2. Na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych będzie wydawana jedna karta.
 3. W karcie dla placówek będzie wpisany numer rejestracyjny pojazdu, który jest własnością danej placówki.
 4. Nowe karty dla placówek będą wydawane na okres 3 lat.
 5. Nowe karty dla placówek wydawane będą od 1 lipca 2014 r.

WAŻNE !

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 roku !

Karty parkingowe dla placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi na terenie Bytomia i Piekar Śląskich od dnia 1 lipca 2014 r. będzie wydawać Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.


W dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567).
Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
W świetle przepisów ustanowionych na mocy w/w ustawy zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r.
Ponadto, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna następuje na wniosek osoby ubiegającej się, który należy złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 15 września 2014 r.). Natomiast, jeżeli w tym okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie:

 • za okresy od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. - za te okresy zasiłek przysługuje wraz z odsetkami ustawowymi, określonymi przepisami prawa cywilnego. Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.
 • od 15 maja 2014 r., jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Jednocześnie, zgodnie z w/w ustawą zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

 • osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego bądź
 • na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Jednakże, jeśli osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, była zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadała status bezrobotnego, nie traci za ten okres prawa do zasiłku.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.
W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. W tej sytuacji ponowne ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, następuje na wniosek osoby sprawującej opiekę. Wniosek składa się w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, natomiast uprawnienia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Ponadto, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy musi zostać poprzedzone złożeniem przez osobę ubiegającą się oświadczenia o spełnianiu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy o  świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Natomiast, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna na okres od dnia wejścia w życie ustawy będzie poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna.
Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Aktualizację wywiadu przeprowadza się co 6 miesięcy oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna jest dostępny w punkcie informacyjnym (oraz po kliknięciu w ten link - sekcja Dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, punkt 17) Działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (parter, pokój 4) w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek od 8.00 do 15.00, środa od 8.00 do 15.00, czwartek od 8.00 do 15.00 oraz w piątek od 7.30 do 13.30.


Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559), która weszła w życie z dniem 1 maja 2014 r., uległa zmianie wysokość  świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650).
W myśl wyżej wymienionej ustawy świadczenie pielęgnacyjne wynosi:

 1. w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,
 2. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie,
 3. od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji, począwszy od stycznia 2017 r. o wskaźnik waloryzacji tj. o procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany dotychczasowych decyzji ustalających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego następuje z urzędu i nie wymaga zawiadomienia strony. Wydanie decyzji odbywa się bez konieczności złożenia wniosku, a wypłata świadczenia w wyższej kwocie jest realizowana począwszy od miesiąca maja br.


ProjektGmina Bytom kończy realizację projektu WSPARCIE DLA BYTOMSKICH RODZIN, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt został przygotowany przez przedstawicieli bytomskich instytucji tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu.
Projekt WSPARCIE DLA BYTOMSKICH RODZIN skierowany był do rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi, objętych wsparciem i pomocą przez asystentów rodziny. Rodzice uczestniczący w projekcie wzięli udział w cyklu 6 warsztatów, których celem było m.in. nabycie wiedzy o prawidłowym pełnieniu ról matki i ojca oraz podniesienie kompetencji rodzicielskich.

Czytaj więcej: Gmina Bytom kończy...

PlakatStowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS w Rzeszowie w ramach realizowanego projektu „Prawo do informacji dla Głuchych” udostępnia bezpłatną usługę dla osób niesłyszących: Pogotowie Migowe. Celem projektu jest zwiększenie dostępu osób głuchych do poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz do informacji prawnej. Za pośrednictwem kamerki internetowej na komunikatorze np. Skype lub ooVoo można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego świadczącego usługi on-line. Pogotowie Migowe świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, dzięki czemu zarówno osoba głucha jak i np. pracownik urzędu mogą w czasie rzeczywistym komunikować się i załatwić zgłaszaną sprawę.
Więcej informacji na stronie projektu: http://glusitv.pl/prawo-pit/

TeatrBeneficjenci projektu pt. "MIESZKANIE CHRONIONE… a później MÓJ DOM" w okresie od września 2014 r. do listopada 2014 r. uczestniczyli w przeprowadzonych przez pracowników Zespołu psychiatryczno-środowiskowego cyklicznych zajęciach zorganizowanych w formie wyjść i wyjazdów do instytucji kulturalno – rozrywkowych tj. Grota solna w Bytomiu, Zabytkowa Kopalnia Guido w Zabrzu, Teatr Rozrywki w Chorzowie, Palmiarnia Miejska w Gliwicach i Cinema City w Bytomiu.
Zajęcia te wpłynęły na podwyższenie aktywności uczestników, poszerzenie wiedzy i zainteresowań. Zminimalizowały lęki przed nieznanym, podniosły poziom samooceny i pewności siebie, rozwinęły umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Stanowiły nowe doświadczenie. Zgodnie z założonymi celami projektu powyższe zajęcia przyczyniły się do realizacji zakładanych rezultatów.

Czytaj więcej: Relaks, kultura, rekreacja...

BalZebrała się nasza gromada,
Gdy już wieczór zapada.
Chętna do zabawy w andrzejkową noc,
Bo dziś wróżb i magii moc.
Która pierwsza za mąż wyjdzie?
I do której szczęście przyjdzie?
Która dziś odpowiedź na pytanie znajdzie?
A która swą miłość odnajdzie?
Odpowiedzi na pytania i marzenia znamy,
Ale na wyniki jeszcze poczekamy.

Czytaj więcej: Andrzejkowy Bal Seniora 2014...

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu własnym oraz moich Zastępców
przekazuję wszystkim Pracownikom serdeczne podziękowania
za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka.
Życzę również dużo zdrowia, osobistej i zawodowej satysfakcji,
realizacji wszelkich zamierzeń, a także wielu sił
w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz najbardziej potrzebujących.

Rafał Szpak - Dyrektor MOPR
Róże

Logo MOPRW związku z realizacją drugiej edycji projektu socjalnego Wiemy, walczymy, wspieramy w dniu 24.10.2014 rozpoczął się cykl spotkań grupy edukacyjno - wspierającej dla kobiet dotkniętych przemocą domową. Celem projektu jest udzielenie wsparcia uczestniczkom spotkań poprzez m.in. dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów przemocy, możliwości skorzystania z bytomskiego systemu wsparcia rodziny, przedstawienie prawnych i proceduralnych aspektów w sytuacji doznawanej przemocy. Powyższe spotkania służą budowaniu atmosfery zaufania, wymianie doświadczeń i wzajemnym wspieraniu się.
Projekt będzie realizowany do XII 2014 przez pracowników socjalnych TPPŚ nr1 Barbarę Czyż i Dorotę Zając.

Wyjazd aktywizująco-integracyjnyPracownicy Zespołu Psychiatryczno – Środowiskowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu w ramach projektu pt. „MIESZKANIE CHRONIONE... a później MÓJ DOM” zorganizowali wyjazd do Zakopanego i okolic dla beneficjentów projektu.
Wyboru miejsca wyjazdu dokonali jego uczestnicy. W trakcie wycieczki z przewodnikiem zwiedzili wiele ciekawych i atrakcyjnych miejsc tj. Gubałówkę, Muzeum Tatrzańskie im. dr Tytusa Chałubińskiego i Muzeum Przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego, Willę Koliba im. Stanisława Witkiewicza, obiekty mieszkalne i sakralne utrzymane w stylu zakopiańskim, którego twórcą jest Stanisław Witkiewicz tzw. styl witkiewiczowski, który łączy tradycyjne budownictwo górali zakopiańskich z elementami secesji.

Czytaj więcej: Wyjazd aktywizująco -...

Otwórzcie drzwiTerenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 4 rozpoczął realizację 6-tego już etapu projektu „Otwórzcie drzwi – my otwieramy serca”. Projekt realizowany jest od 2012 roku. Dzięki współpracy z Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża oraz z młodzieżą z Gimnazjum nr 2 możliwe jest odwiedzanie starszych, schorowanych i często samotnych osób. W tym roku działania na rzecz seniorów będą prowadzone na przestrzeni października i listopada. Raz w tygodniu przez przynajmniej 2 godziny młodzi gimnazjaliści poświęcać będą swój wolny czas na rzecz osób starszych. Ponownie więc dziękujemy pedagogom z Gimnazjum nr 2 za zaangażowanie  i motywację młodzieży do działań wolontariackich. Dzięki ich chęciom i inicjatywie możliwe jest nasze wspólne działanie na rzecz starszych osób.