Nawigacja:

Strona Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu


Biuletyn informacji publicznej MOPR Bytom


Herb Bytomia


PUP Bytom


MPiPS


Wsparcie dla bytomskich rodzin


Młodzi Ślązacy


Program "Moje Miejsce"


ePUAP


PFRON


Praca-bytom.info

Uwaga! Okres ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r. zostaje wydłużony do dnia 30 czerwca 2015 r.

1. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać:

 • osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

dodatkowo osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającej przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych - kartę parkingową wydaje się na podstawie tego orzeczenia.

2. Nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych będą wydawane na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na 5 lat.

3. Nowe karty wydawane będą od 1 lipca 2014 r.

WAŻNE !

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. !

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich od dnia 1 lipca 2014 r. będzie wydawać Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.


 1. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 2. Na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych będzie wydawana jedna karta.
 3. W karcie dla placówek będzie wpisany numer rejestracyjny pojazdu, który jest własnością danej placówki.
 4. Nowe karty dla placówek będą wydawane na okres 3 lat.
 5. Nowe karty dla placówek wydawane będą od 1 lipca 2014 r.

WAŻNE !

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 roku !

Karty parkingowe dla placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi na terenie Bytomia i Piekar Śląskich od dnia 1 lipca 2014 r. będzie wydawać Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.


W dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567).
Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
W świetle przepisów ustanowionych na mocy w/w ustawy zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r.
Ponadto, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna następuje na wniosek osoby ubiegającej się, który należy złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 15 września 2014 r.). Natomiast, jeżeli w tym okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie:

 • za okresy od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. - za te okresy zasiłek przysługuje wraz z odsetkami ustawowymi, określonymi przepisami prawa cywilnego. Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.
 • od 15 maja 2014 r., jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Jednocześnie, zgodnie z w/w ustawą zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

 • osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego bądź
 • na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Jednakże, jeśli osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, była zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadała status bezrobotnego, nie traci za ten okres prawa do zasiłku.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.
W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. W tej sytuacji ponowne ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, następuje na wniosek osoby sprawującej opiekę. Wniosek składa się w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, natomiast uprawnienia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Ponadto, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy musi zostać poprzedzone złożeniem przez osobę ubiegającą się oświadczenia o spełnianiu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy o  świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Natomiast, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna na okres od dnia wejścia w życie ustawy będzie poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna.
Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Aktualizację wywiadu przeprowadza się co 6 miesięcy oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna jest dostępny w punkcie informacyjnym (oraz po kliknięciu w ten link - sekcja Dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, punkt 17) Działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (parter, pokój 4) w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek od 8.00 do 15.00, środa od 8.00 do 15.00, czwartek od 8.00 do 15.00 oraz w piątek od 7.30 do 13.30.


Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559), która weszła w życie z dniem 1 maja 2014 r., uległa zmianie wysokość  świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650).
W myśl wyżej wymienionej ustawy świadczenie pielęgnacyjne wynosi:

 1. w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,
 2. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie,
 3. od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji, począwszy od stycznia 2017 r. o wskaźnik waloryzacji tj. o procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany dotychczasowych decyzji ustalających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego następuje z urzędu i nie wymaga zawiadomienia strony. Wydanie decyzji odbywa się bez konieczności złożenia wniosku, a wypłata świadczenia w wyższej kwocie jest realizowana począwszy od miesiąca maja br.


Kawa dla SenioraDzięki uprzejmości i otwartym sercom bytomskich przedsiębiorców możliwa jest realizacja również w 2015 roku projektu Kawa dla Seniora. Bytomscy Seniorzy mają możliwość zakupić raz w miesiącu kawę lub herbatę za symboliczną złotówkę w czterech lokalach gastronomicznych - pełne dane adresowe oraz wyznaczone dni i godziny zawiera tabela poniżej. W każdym miesiącu można skorzystać z oferty jeden raz, w jednym z wybranych miejsc. Aby uzyskać karnet uprawniający zakupu kawy lub herbaty za 1 złoty należy zgłosić się do Punktu Terenowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania - WYKAZ LOKALIZACJI TERENOWYCH.
W związku z zapytaniami, jakie zostały skierowane do tutejszego Ośrodka w trakcie realizacji  projektu w ubiegłym roku wyjaśniamy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu nie partycypuje w kosztach związanych z umożliwieniem zakupu kawy/herbaty za symboliczną złotówkę – przedsiębiorcy ponoszą we własnym zakresie koszty z tym związane (dlatego na wstępie informacji podkreślamy, że to dzięki ich uprzejmości i otwartym sercom tego typu przedsięwzięcie jest realizowane).

Czytaj więcej: Bytomscy Seniorzy nadal...

Logo MOPRW styczniu br. zostało zawarte kolejne porozumienie pomiędzy Bytomskim Teatrem Tańca i Ruchu Rozbark w Bytomiu a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Na podstawie tego porozumienia w pięciu Dziennych Domach Pomocy kontynuowane będą w 2015 r. zajęcia ruchowo – taneczne - Terapia przez Ruch. Zajęcia te cieszą się uznaniem wśród osób objętych wsparciem i stanowią cenne uzupełnienie zajęć organizowanych w ramach bieżącej działalności tych placówek.

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. program wspierania rodzin wielodzietnych realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863). Logo Karta dużek rodziny

Rodziny, które uzyskały Karty do końca 2014 r., nadal mogą z nich korzystać na zasadach niezmienionych. Wydane dotychczas dokumenty zachowują ważność, podobnie jak umowy podpisane z podmiotami, które przystąpiły do programu wspierania rodzin wielodzietnych.
Zmianie uległ natomiast wzór wniosku o wydanie Karty (także w przypadku duplikatu). Aktualny wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2014 r. i można go znaleźć oraz pobrać w zakładce Druki do pobrania - Dział dodatków mieszkaniowych i pomocy materialnej dla uczniów - punkt 14 - Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny .pdf (110KB).

 

Czytaj więcej: Karta Dużej Rodziny - co się...

Prace społecznie użyteczneW mijającym roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu już po raz siódmy realizował program prac społecznie użytecznych. Program ten adresowany jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, które  równocześnie korzystają ze wsparcia MOPR-u. Jedno z założeń programu to pomoc osobom długotrwale bezrobotnym, by uwierzyły we własne możliwości i sprawdziły się na rynku pracy. W tym roku programem objęto 226 osób, które pracowały między innymi w placówkach oświatowych, szpitalu, Centrum Integracji Społecznej. Część z nich pracowało w 15-osobowych brygadach, inne indywidualnie w placówkach miejskich. W sierpniu rozpoczął się Program Aktywizacja i Integracja (PAI) dla 40 osób borykających się ze znacznymi trudnościami życiowymi.
Z kolei 17 osób wykonywało prace społecznie użyteczne w projekcie KIS w Bytomiu szansa na dobry start, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. W roku 2015  projekt ten będzie kontynuowany, między innymi przez osoby korzystające z usług noclegowni.

Czytaj więcej: Prace społecznie użyteczne -...

Choinka
Nastrojowych i radosnych
świąt Bożego Narodzenia
wewnętrznego spokoju,
wytrwałości w realizacji zamierzeń,
radości spełnianych marzeń
oraz pomyślności
w każdym dniu nadchodzącego roku

Życzy
Rafał Szpak
Dyrektor MOPR

Logo MOPRW najbliższych dniach KASA MOPR będzie czynna w następujących godzinach:

24 grudnia 2014 roku od 9.30 do 13.00 (przerwa od 11.45 do 12.00)
25 i 26 grudnia 2014 roku kasa nieczynna
29 grudnia 2014 roku od 9.30 do 14.00 (przerwa od 11.45 do 12.00)
30 grudnia 2014 roku od 9.30 do 11.45
31 grudnia 2014 roku kasa nieczynna.

Spotkanie wigilijne grup wsparciaW dniu 19 grudnia 2014 r. odbyły się dwa spotkania świateczno-wigilijne grup wsparcia prowadzonych w ramach całorocznych zadań przez Zespoł Psychiatryczno-Środowiskowy. Życzyliśmy sobie wzajemnie spokoju, radości i zdrowia by towarzyszyło nam w każdym dniu nadchodzacego 2015 r. Przy dźwiękach kolęd i pastorałek uczestnicy wspominali własne, domowe wiglie, często powracając nawet do okresu dzieciństwa. Każdy opowiedział o tradycjach zwiazanych z tym świętem, również kulinarnych. Ciekawostką dla niektórych okazała się symbolika wieszanych na choince elementów (aniołki, kolorowe cukierki, jabłka, światełka) oraz gotowanych i spożywanych w tym jedynym dniu potraw. Miła i życzliwa atmosfera wprowadziła nas w magię Świat Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej: Spotkania...

SpotkanieSpotkanie świąteczno-wigilijne zakończyło projekt "MIESZKANIE CHRONIONE... a później MÓJ DOM" współfinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej a realizowany przez Zespół Psychiatryczno-Środowiskowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 6 mieszkańców Mieszkań Chronionych-beneficjentów projektu wraz ze swoimi najbliższymi łącznie 20 osób, w dniu 18 grudnia 2014 r. spotkało się w Restauracji "Janosik" w Bytomiu.Na spotkaniu podsumowano całe przedsięwzięcie , które było realizowane w okresie od września  do grudnia br.
Rodzinna atmosfera wprowadziła nas w okres cudownych, magicznych Świąt Bożego Narodzenia a przełamanie opłatkiem było symbolem przebaczenia, pojednania i przyjaźni. Towarzyszyły temu miłe wspomnienia. W ramach wkładu własnego Ośrodka mieszkańcy mieszkań chronionych zostali obdarowani paczkami świątecznymi. Życzymy wszystkim udanych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej: Spotkanie świąteczno-wigilijne