Nawigacja:

Strona Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu


Biuletyn informacji publicznej MOPR Bytom


Herb Bytomia


PUP Bytom


MPiPS


Wsparcie dla bytomskich rodzin


Młodzi Ślązacy


Program "Moje Miejsce"


ePUAP


PFRON


Praca-bytom.info

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. 2015 r. poz. 1238) od 1 listopada 2015 r. ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych oraz wysokość poszczególnych świadczeń.
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674,00 zł lub 764,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.:
1) wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
- 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
- 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
- 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;
3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:
- 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
- 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:
- 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej,
- 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna.

Od 1 listopada 2015 r. specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych i kryteriów dochodowych uprawniających do pobierania świadczeń pozostaje bez zmian.


1. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać:

 • osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

dodatkowo osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającej przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych - kartę parkingową wydaje się na podstawie tego orzeczenia.

2. Nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych będą wydawane na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na 5 lat.

3. Nowe karty wydawane będą od 1 lipca 2014 r.

WAŻNE !

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. !

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich od dnia 1 lipca 2014 r. będzie wydawać Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.


 1. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 2. Na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych będzie wydawana jedna karta.
 3. W karcie dla placówek będzie wpisany numer rejestracyjny pojazdu, który jest własnością danej placówki.
 4. Nowe karty dla placówek będą wydawane na okres 3 lat.
 5. Nowe karty dla placówek wydawane będą od 1 lipca 2014 r.

WAŻNE !

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 roku !

Karty parkingowe dla placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi na terenie Bytomia i Piekar Śląskich od dnia 1 lipca 2014 r. będzie wydawać Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.


Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559), która weszła w życie z dniem 1 maja 2014 r., uległa zmianie wysokość  świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650).
W myśl wyżej wymienionej ustawy świadczenie pielęgnacyjne wynosi:

 1. w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,
 2. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie,
 3. od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji, począwszy od stycznia 2017 r. o wskaźnik waloryzacji tj. o procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany dotychczasowych decyzji ustalających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego następuje z urzędu i nie wymaga zawiadomienia strony. Wydanie decyzji odbywa się bez konieczności złożenia wniosku, a wypłata świadczenia w wyższej kwocie jest realizowana począwszy od miesiąca maja br.

Stop dopalaczomW ostatnim czasie, również w Bytomiu, odnotowano wiele przypadków zatrucia  tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiło kilkadziesiąt osób z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Dopalacze, stanowią preparaty zawierające w swym składzie substancje psychoaktywne, które zagrażają życiu i zdrowiu. Ich produkcja, sprzedaż i reklamowanie są w Polsce ustawowo zakazane. Większość dopalaczy ma postać tabletek lub mieszanek do palenia.
Dopalacze to trucizna i zażywnie ich może wiązać się z poważnym ryzykiem. Apelujemy, szczególnie do młodych ludzi, aby nie kupowali substancji niewiadomego pochodzenia oraz do dorosłych, aby zwrócili szczególną uwagę na osoby niepełnoletnie i młodzież oraz o przekazywanie wszelkich informacji o dopalaczch do każdej najbliższej jednostki Policji. Prosimy, aby rodzice zwracali szczególną uwagę, czy opisywane efekty zachowania po dopalaczach nie występują u ich dzieci. Aby zapobiec najgorszemu, konieczna jest właściwa i szybka reakcja.
Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.
800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównej Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy.
112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

INFORMACJE W SPRAWIE DOPALACZY MOŻNA UZYSKAĆ RÓWNIEŻ W CIKiPU
centrum.pomocy@wp.pl
pod numerami telefonów:
389 00 77, 787 75 22
ul. Tarnogórska 3, 41-902 Bytom

Dzień Pracownika SocjalnegoZ okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu  życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty. Przekazuję Państwu wyrazy uznania oraz wdzięczności za trud jaki wnosicie we wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym, za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość, życzliwość i tolerancję.

Dyrektor Rafał Szpak

Logo MOPRMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje o rozpoczynającym się szkoleniu dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu Bytomia.
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod nr  32 388 61 53 lub osobiście w budynku MOPR przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (3 piętro, pok. 39).
W dniu 27 listopada br. o godz. 14.30 zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w sali narad (II piętro) w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 16.
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia to 30 listopad 2015 r.

logo MOPRPodstawa prawna naboru: art.3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 149 §3 oraz o art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.  583).

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez sąd dla osób ubezwłasnowolnionych.

Podstawowe zadania opiekunów prawnych i kuratorów to:

 • sprawowanie pieczy nad majątkiem ubezwłasnowolnionego,
 • reprezentacja w wykonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

Czytaj więcej: Nabór kandydatów na...

Logo PCKŚląski Oddział Okręgowy PCK Katowice - Oddział Rejonowy PCK w Bytomiu informuje o organizacji warsztatów kulinarnych dla osób korzystających z magazynu żywności w Bytomiu ul. Łużycka 12a. Warsztaty będą prowadzone w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego dla osób otrzymujących artykuły spożywcze w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015. Warsztaty odbędą się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12a w dniach 7 i 8 października 2015 r. od godz. 15.30.

Plakat Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa .pdf (947KB)

Program warsztatów kulinarnych .pdf (440KB)

logo PCKŚląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach - Oddział Rejonowy PCK w Bytomiu zaprasza do składania oferty cenowej na "Wypożyczenie sali dla max 100 słuchaczy wraz z kompleksem do gotowania".

Szczegóły oferty w pliku do pobrania .pdf (305KB)

logo MOPROd 27 lipca br., na podstawie uchwały nr XII/173/15 Rady Miejskiej w Bytomiu, realizatorem Programu „3+Liczna Rodzina” jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu - Dział Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów, ul. Strzelców Bytomskich 21, IV piętro informacja – 32 388-95-62 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Program skierowany jest do osób z rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie miasta Bytom oraz do podopiecznych bytomskich placówek opiekuńczo – wychowawczych. Celem programu jest stworzenie systemu ulg i promocji, na usługi świadczone przez placówki funkcjonujące w mieście. Aby przystąpić do programu, trzeba wypełnić  wniosek o wydanie karty 3+ Liczna Rodzina do pobrania w zakładce 'Druki do pobrania -> Dział Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów'. Nie jest brany pod uwagę dochód, jaki przypada na rodzinę.