Nawigacja:

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym ...

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych...

Informacje .pdf

Plakat

Zmiany w przepisach dotyczących ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r., w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych wprowadza zmiany wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz zasiłku rodzinnego.
Od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2014 r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 złotych, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623,00 złotych.
Ponadto wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2012 r. wynosi miesięcznie: 1) 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 3) 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Kwoty pozostałych świadczeń nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna: Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2012 r., poz. 959

Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych ...

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2012 r. ustala się następujące kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

1) kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 542 zł,
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 456 zł;

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 529 zł,
b) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 250 zł.

Zmiana lokalizacji Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej nr 7 ...

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2013 roku Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 7 zmienia swoją siedzibę z obecnej przy ulicy Rydza Śmigłego 54 na Szymały 122b (budynek przychodni lekarskiej NZOZ TOP-MED Sp. z o.o. na Osiedlu Generała Jerzego Ziętka)

Zmiany przepisów dotyczących jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ...

1 stycznia 2013 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 15 listopada 2012 r. poz. 1255). Nowelizacja dotyczy przede wszystkim jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (zwanej „becikowym”). Świadczenie to jest powiązane z sytuacją materialną rodziny. Przysługuje jeżeli dochód nie przekracza kwoty 1922 zł w przeliczeniu na osobę. Sytuacja dochodowa rodziny będzie ustalana tak, jak w przypadku zasiłku rodzinnego. Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi nie zmieniają się. W sytuacji, gdy urodzenie się żywego dziecka, objęcie dziecka opieka prawną, opieką faktyczną albo przysposobienie nastąpiło do 31grudnia 2012 r., prawo do jednorazowej zapomogi będzie ustalane na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. niezależnie od dochodu rodziny.

Aktualności MOPR

ChórWYSTĘP CHÓRU BYTOMSKIEGO UNIWERSYTETU III WIEKU

7 kwietnia br w Dziennym Domu Pomocy nr 2 odbyło się spotkanie, na którym gościliśmy Chór Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierownictwem Pani Moniki Woleńskiej.
Panie zaprezentowały się w repertuarze muzycznym pt:” Wspomnień czar..”,
Nie zabrakło również inicjatywy ze strony Seniorów, którzy włączyli się do wspólnego śpiewu
Całe spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze.

 

 

Czytaj więcej: Kwiecień miesiącem pełnym...

Wielkanoc

  

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składam w imieniu własnym oraz pracowników
najserdeczniejsze życzenia:
zdrowych, rodzinnych świąt w atmosferze domowego ciepła,
radości i nadziei oraz smacznego święconego jajka.

Dyrektor MOPR
Rafał Szpak

Logo MOPRW dniu 7 kwietnia br. w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się kolejne spotkanie z seniorami dzielnicy Karb, w trakcie zorganizowanych zajęć wykonano kartki i ozdoby świąteczne. A w dalszej części przy kawie i słodkim poczęstunku odbyły się pogadanki i wspomnienia spędzania Świąt Wielkanocnych, oraz zostały przeprowadzone zajęcia świetlicowe i ćwiczenia gimnastyczne z elementami muzykoterapii. To przedświąteczne spotkanie przebiegało w miłej atmosferze ku zadowoleniu wszystkich uczestników.

Twórczo spędzamy wolny czasJak co roku przygotowywaliśmy się do Konkursu Wielkanocnego ogłoszonego przez zaprzyjaźniony Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu. W ramach w/w konkursu wraz z naszymi podopiecznymi przygotowywaliśmy prace: jajko wielkanocne – praca indywidualna, zając wielkanocny oraz koszyk wielkanocny w kategorii praca zbiorowa. Zajęcia terapeutyczne przebiegały w miłej atmosferze, nie brakowało śmiechu i dobrej zabawy. Dnia 8 kwietnia br. w Operze Śląskiej odbył się Finał Konkursu Wielkanocnego, podczas którego wyłoniono zwycięzców. Nasi podopieczni zajęli III miejsce za koszyk wielkanocny z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, mając jeszcze większy zapała do rozwoju twórczej ekspresji.

 

Czytaj więcej: Twórczo spędzamy czas wolny

Logo MOPRMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu uzyskał dotację na zatrudnienie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 roku. Środki w wysokości ponad 300 tysięcy zł przyznano w wyniku konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Umożliwią one dofinansowanie zatrudnienia 11 asystentów i 2 koordynatorów. Jest to znaczące wsparcie dla budżetu MOPR, który łącznie zatrudnia 17 asystentów rodziny i 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W naszym mieście jest wiele rodzin wymagających kompleksowego wsparcia. Każdy asystent rodziny pracuje średnio z 17 rodzinami. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wspierają po 30 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Fundusze na zatrudnienie pochodzą z trzech źródeł. Są to środki z budżetu miasta (ponad 200 tys. zł), dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej (308 282 zł), środki Europejskiego Funduszu Społecznego (około 200 tys. zł).

Występ ChóruW dniu 27 marca br., w Dziennym Domu Pomocy nr 4 odbyło się kolejne spotkanie Seniorów w ramach projektu "Kreatywny Senior". Gościnnie wystąpił Chór Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnikami spotkania byli Seniorzy z Łagiewnik oraz z Szombierek.
Chór pod kierownictwem Pani Moniki Woleńskiej swoim występem wywołał zachwyt prośbę o bisy oraz zaowocował kolejnym zaproszeniem.

 

 

Czytaj więcej: Spotkanie w ramach...

Prelekcja w DDP nr 531 marca br. w DDP nr 5 zorganizowana została ciekawa prelekcja, którą przeprowadziła pielęgniarka środowiskowa Pani Grażyna Swoboda. W spotkaniu uczestniczyli seniorzy z Bobrka i Karbia. Prelekcja dotyczyła głównie takich schorzeń jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze. Seniorzy dowiedzieli się również bardzo wiele o zapobieganiu i profilaktyce różnych chorób. Dodatkowo z inicjatywy seniorów zaproszono radnego dzielnicy Bobrek, Pana Mirosława Podymę. Mieszkańcy dyskutowali głównie o problemach w swoich dzielnicach, a spotkanie cieszyła się dużym zainteresowaniem.

 

 

Czytaj więcej: Prelekcja w Dziennym Domu...

Logo MPiPSWyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2011-2015 r.”

Projekt gminy Bytom ponownie najlepszy wśród projektów nadesłanych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2011-2015 r.!

W dniu 4 kwietnia 2014 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki rozstrzygnięcia konkursu „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego edycja 2014”. Wniosek konkursowy złożony przez gminę Bytom uzyskał najwyższą ilość punktów wśród gmin i powiatów, które aplikowały o środki. Kwota przyznanej przez Ministerstwo dotacji wyniosła 110.000,00 zł. Realizacja projektu odbywać się będzie w dwóch etapach, pierwszym realizowanym w 2014 r. i drugim, który realizowany będzie w 2015 r.

Czytaj więcej: Wyniki rozstrzygnięcia...